Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Інвестиційний проект та особливості його розробки

Інвестиційний проект та особливості його розробки
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Інвестиційний проект та особливості його розробки

Усі форми реального інвестування проходять три стадії, які в сукупності становлять інвестиційний цикл:
1. Передінвестиційна стадія, у процесі якої розробляються альтернативні варіанти інвестиційних рішень, проводиться їхня оцінка й приймається до реалізації їхній конкретний варіант.
2. Інвестиційна стадія, у процесі якої здійснюється безпосередня реалізація прийнятого інвестиційного рішення.
3. Постінвестицгйна стадія, у процесі якої забезпечується контроль за досягненням передбачених параметрів інвестиційних рішень у процесі експлуатації об'єкта інвестування.
Інвестиційний проект являє собою основний об'єкт управління реальними інвестиціями.
Інвестиційний проект — це сукупність документів, що визначають необхідність і доцільність здійснення реального інвестування, яке містить економічні, правові, організаційні, технічні й інші аспекти інвестиційного планування.
Інвестиційні проекти класифікуються за рядом ознак:
1. За цілями інвестування:
—  проекти розвитку;
—  проекти санації.
2.   За спрямованістю:
—  стратегічні проекти;
—  тактичні проекти.
3.  За ефектами інвестування:
— проекти з досягнення економічних ефектів (проекти, орієнтовані на одержання прибутку в поточному й довгостроковому періодах, на приріст обсягу випуску продукції, на розширення й відновлення асортиментів продукції, підвищення якості продукції та ін.);
— проекти, спрямовані на вирішення завдань соціального характеру (створення нових робочих місць);
—  проекти екологічної спрямованості.
4.  За сумісністю реалізації:
— незалежні проекти;
— взаємозалежні проекти;
— взаємовиключні проекти.
5.  За строками реалізації:
— короткострокові інвестиційні проекти зі строком реалізації до одного року;
— середньострокові інвестиційні проекти (від 1 до З років);
— довгострокові інвестиційні проекти (понад 3 роки).
Бізнес-план інвестиційного проекту — це основний документ, у якому викладаються економічні характеристики проекту й фінансові показники, пов'язані з його реалізацією.
Залежно від виду інвестиційного проекту змінюється й структура його бізнес-плану.
Для невеликих інвестиційних проектів, фінансованих за рахунок внутрішніх джерел, обґрунтування здійснюється за скороченим колом розділів і показників.
Обґрунтування повинне містити:
1)  ціль здійснення інвестиційного проекту;
2)  основні параметри проекту;
3)  обсяг необхідних фінансових коштів;
4)  показники ефективності інвестицій;
5) календарний план реалізації інвестиційного проекту.
Для середніх і великих інвестиційних проектів необхідно повномасштабне обґрунтування за національними і міжнародними стандартами.
Бізнес-план інвестиційного проекту розробляється за такими основними розділами:
1. Резюме проекту. Містить мету проекту, місію підприємства, конкурентні переваги підприємства (фактори успіху), а також висновки по основних аспектах розробленого проекту після розгляду всіх альтернативних варіантів, коли концепція проекту й форми його реалізації вже визначені. Ознайомившись із цим розділом, інвестор повинен зробити висновок про те, чи відповідає цей проект спрямованості його інвестиційної діяльності й інвестиційної стратегії, чи відповідає він потенціалу його інвестиційних ресурсів, чи потроює його проект по періоду реалізації й строкам повернення вкладеного капіталу й т.д.
2. Характеристика підприємства. Містить найбільш важливі аспекти, що характеризують діяльність підприємства: правову форму підприємства, історію створення підприємства, результати фінансово-господарської діяльності за кілька попереднього років, місце розташування підприємства, виробничих приміщень (їхнє призначення, площу, умови використання).
3. Продукти й послуги. Розглядаються продукти й послуги, які пропонує підприємство, описуються конкурентні переваги пропонованих продукції й послуг, технології (якщо передбачається використання спеціальних технологій) і торговельні марки.
4.  Дослідження ринку. Містить опис різних видів цільових груп, потенціал ринку (у грошовому й у натуральному вираженні), прогнозований відсоток зміни потенційного ринку, споживчі переваги; аналіз галузі — опис учасників ринку, каналів просування продукції, рівня конкуренції в галузі, основні конкуренти.
5. Маркетингова стратегія й політика продажів. Це опис цінової політики, політики просування, прогнозу й програми продажів, а також графіка реалізації маркетингової стратегії й політики продажів.
6. Менеджмент. Приводиться організаційна схема й система управління підприємством, специфіка управління підприємством, штатний розклад, кошторис накладних витрат, пов'язаних з організацією управління. Містить також вимоги до категорій і функцій персоналу, оцінку можливостей його формування в рамках регіону, організацію набору, план навчання працівників і пов'язані з цим витрати, систему мотивації персоналу.
7. Виробничий план. Містить інформацію з наступних розділів: устаткування (обґрунтування вибору основного встаткування, номенклатура й потужність устаткування), управління запасами (номенклатура сировини, матеріалів, що комплектують, організація зберігання сировини й готової продукції, основні постачальники, періодичність, обсяги й умови поставки), система контролю якості.
8. Фінансовий план. Містить аналіз беззбитковості проекту, прогноз прибутків і збитків, прогноз руху грошових коштів, прогноз балансу, показники фінансово-господарської діяльності підприємства, динаміку повернення позикових коштів (для проектів, які передбачається фінансувати за рахунок позикових коштів), методи й результати оцінки ефективності інвестицій, оцінку інвестиційних ризиків.
Для ухвалення рішення про доцільність реалізації інвестиційного проекту необхідний його всебічний аналіз.
Метою аналізу інвестиційного проекту є встановлення виконання даного проекту за рядом критеріїв.
Незважаючи на велику кількість проектів, їхній аналіз звичайно проводиться за загальною схемою, що містить у собі ряд етапів.
1. Загальноекономічний аналіз — аналіз інвестиційного клімату держави (темпи економічного зростання; рівень соціально-політичної стабільності; рівень правової стабільності; рівень інфляції; стабільність національної валюти; стан платіжного балансу країни; рівень відсоткової ставки за кредит; розміри й динаміка державних витрат та інвестицій; розвинутість ринкової інфраструктури).
2. Галузевий аналіз — аналіз стану й інвестиційної привабливості галузі (темпи й перспективи росту галузі; стан ринків збуту; рівень конкуренції; наявність спеціальних податкових режимів й інших елементів державного регулювання).
3. Мікроекономічний аналіз — аналіз усіх аспектів функціонування підприємства (історія компанії; правовий статус; фінансовий стан; стан контрактів; стан виробничої сфери; випуск продукції; структура управління; стан соціальної сфери; маркетингова політика підприємства).
4. Перевірка вихідних даних інвестиційного проекту — перевіряється вірогідність і повнота інвестиційної інформації, особливо це стосується таких даних: обсяг інвестицій у проект (витрати на будівництво, НДДКР і т.п.); витрати на виробництво й реалізацію продукції або послуг; норми амортизації; ставки відсотків за кредит; наявні й прогнозні ціни на продукцію, що випускається в рамках проекту.
5. Маркетинговий аналіз — здійснюється за такими етапами: оцінка конкуренції й інших зовнішніх факторів (міра конкуренції; потенційні джерела конкуренції; наявність державного регулювання); визначення стратегії маркетингу (стратегія збуту; стратегія ціноутворення; використання реклами, зв'язку із громадськістю (public relations); просування товару; аналіз місця розміщення компанії; бюджет маркетингу; наступна стратегія маркетингу); дослідження ринку (пошук і аналіз первинної інформації; оцінка реакції ринку); прогноз обсягу продажів (обсяги продажів за періодами; обсяги продажів за продуктами і послугами; обсяги продажів за групами споживачів; частка ринку).
6. Технічний аналіз — аналіз техніки й технологій, використання яких передбачається в проекті (колишнє використання обраних технологій у подібних масштабах; доступність сировини; наявність необхідних комунікацій; наявність в організації, що продає технологію, патенту або ліцензії на неї; початковий супровід виробництва продавцем технології; пристосованість технології до місцевих кліматичних умов; безпека й екологічне навантаження техніки й технології).
7. Фінансовий аналіз — аналіз фінансового стану підприємства протягом трьох попереднього років роботи підприємства; аналіз фінансового стану підприємства в період підготовки інвестиційного проекту; аналіз беззбитковості виробництва основних видів продукції; прогноз прибутків і грошових потоків у процесі реалізації інвестиційного проекту; оцінка ефективності інвестиційного проекту).


 

You have no rights to post comments