Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Класифікація інвестицій

Класифікація інвестицій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікація інвестицій

Для обліку, аналізу і підвищення ефективності інвестицій необхідна їх науково обґрунтована класифікація як на макро-, так і на мікрорівні. Продумана та в науковому плані обґрунтована класифікація інвестицій дає змогу не тільки їх грамотно враховувати, а й аналізувати рівень їхнього використання і на цій основі отримувати об'єктивну інформацію щодо розробки та реалізації ефективної інвестиційної політики.
Наведена нижче класифікація інвестицій є найбільш придатною для використання на підприємстві (рис. 1.1). Перевага цієї класифікації над іншими полягає в тому, що вона дає справжнє уявлення про мету підприємства щодо інвестицій, та по суті, ця класифікація характеризує інвестиційний портфель підприємства. Оптимізація портфеля з мінімізацією ризику та максимізацією отримання економічної вигоди (збільшення капіталу та доходу) є однією з найважливіших проблем на підприємстві.

Насамперед, розрізняють інвестиції валові й чисті. Валові інвестиції являють собою загальний обсяг коштів у певному періоді, що спрямовуються на нове будівництво, придбання засобів виробництва, на приріст запасів товарно-матеріальних цінностей. Чисті інвестиції менші від валових на величину коштів, що направляються із фонду відшкодування у вигляді амортизаційних відрахувань на реновацію.
За об'єктами вкладення коштів інвестиції поділяються на реальні й фінансові.
Реальні інвестиції — це вкладення капіталу в господарську діяльність підприємства з метою одержати прибуток або досягти інші ефекти. Це вкладення в основні фонди, в оборотні кошти, у нематеріальні активи. Якщо вкладення здійснюються в основні фонди підприємства, то мова йде про капітальні вкладення. Якщо здійснюється фінансування якісно нових технічних, технологічних, конструкторських та організацій-них рішень, тобто інвестуються нематеріальні активи — це інноваційні інвестиції.
Фінансові інвестиції припускають вкладення капіталу у фінансові об'єкти інвестування. Це купівля фондових цінних паперів, цільових банківських вкладів, депозитів та інших об'єктів. Фінансові інвестиції, у свою чергу, поділяються на стратегічні й портфельні. Характерна риса стратегічних інвестицій полягає в тому, що інвестор повністю контролює об'єкт, у який вкладений капітал, і управляє ним. Портфельні інвестиції не дають можливості такого контролю, тому що звичайно представлені пакетом акцій, на який припадає 10-25% власного капіталу підприємства. Ціль портфельних інвестицій — приріст суми вкладеного капіталу або одержання поточного доходу.
За характером участі в інвестуванні виділяють прямі й непрямі інвестиції. Прямі інвестиції мають на увазі особисту участь інвестора у виборі об'єкта інвестування, вони жадають від інвестора певного досвіду й знань. Непрямі інвестиції — найпоширеніша форма у світовій практиці, що припускає наявність інвестиційного або фінансового посередника в здійсненні інвестицій.
За періодом здійснення інвестиції бувають короткостроковими (до 1 року), середньостроковими (від 1 до 3 років), довгостроковими (більше 3 років).
За регіональною (або географічною) ознакою інвестиції поділяються на інвестиції в економіку регіону, що являють собою вкладення коштів в об'єкти інвестування, розташовані на території окремого регіону; інвестиції в економіку держави, що являють собою сукупність інвестицій по всіх регіонах країни; інвестиції за кордон, тобто вкладення капіталу в економіку інших країн.
За формами власності на інвестиційні ресурси розглядають приватні (недержавні), державні, іноземні, а також спільні інвестиції. Приватні, або недержавні, інвестиції — це вкладення, здійснювані недержавними підприємствами, а також фізичними особами України.
Державні інвестиції здійснюють центральні й місцеві органи державної влади за рахунок коштів бюджету, позабюджетних фондів, а також державні підприємства за рахунок власних і позикових коштів. Державні інвестиції, у свою чергу, можна поділити на загальнодержавні й регіональні, залежно від джерела фінансування. Державні централізовані капітальні вкладення — інвестиції, спрямовані на створення й відновлення основних фондів, вони фінансуються за рахунок коштів державного бюджету й державних позик.
Змішані капітальні вкладення — це інвестиції, спрямовані на створення й відновлення основних фондів, у загальному обсязі яких є частка державних коштів.
Іноземні інвестиції — це інвестиції міжнародних та іноземних підприємств і організацій, іноземних громадян, іноземних держав. Спільне інвестування припускає одночасне використання різних джерел інвестиційних ресурсів.


 

You have no rights to post comments