Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Економічна стратегія брокера на товарній біржі й принципи її розробки

Економічна стратегія брокера на товарній біржі й принципи її розробки
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Економічна стратегія брокера на товарній біржі й принципи її розробки

Діяльність брокера на товарній біржі вимагає розробки ефективної економічної стратегії із самого початку її здійснення. Як показує аналіз діяльності вітчизняних і закордонних брокерських (дилерських) контор, банкрутства багатьох з них були пов'язані з тими або іншими прорахунками, яких можна було б уникнути при своєчасній розробці економічної стратегії.
Основними економічними причинами банкрутств брокерських контор є:
1. Недостатнє обґрунтування потреби в сумі фінансових коштів на початковому етапі брокерської діяльності (визначення обсягу первісного капіталу).
2. Непродуманий вибір товарної біржі для брокерської діяльності з позицій форм її спеціалізації й перспектив розвитку.
3. Необґрунтований вибір асортиментів товарів для брокерської й дилерської діяльності, його випадковий характер.
4. Недостатньо обґрунтоване визначення границь своєї «ринкової ніші» на біржі в рамках вибраних асортиментів товарів з урахуванням сформованої конкуренції.
5. Занадто оптимістичний прогноз обсягу біржових угод по вибраних асортиментах товарів.
6. Неврахування  при прогнозуванні рівня біржових цін у процесі проведення дилерських операцій найважливіших факторів, що впливають на динаміку пропозиції та попиту на біржі, у цілому на регіональному товарному ринку.
7. Необґрунтоване заниження в прогнозних розрахунках ефективності брокерської діяльності й окремих видів біржових операцій суми поточних витрат, неповне охоплення в процесі цих розрахунків переліку основних видів цих витрат.
8. Неврахування при плануванні поточних матеріальних і прирівняних до них витрат брокерської (дилерської) контори росту цін і тарифів на послуги сторонніх підприємств в умовах зростаючої інфляції.
9. Недостатньо ефективна система матеріального стимулювання брокерів; неповне відбиття при прогнозуванні всіх видів витрат, пов'язаних з утримуванням персоналу брокерської контори; недооблік темпів інфляції при плануванні видатків на оплату праці.
10. Перевищення припустимої межі ризику при здійсненні дилерських операцій на біржі; відсутність страхування комерційного ризику.
11. Несвоєчасне повернення отриманих кредитних коштів у формі банківського й комерційного кредиту, лізингу й т.п.
12. Неврахування діючої системи оподатковування різних видів доходів (прибуток) брокерських (дилерських) контор.
Як видно з наведеного огляду причин банкрутств, практично всі вони могли б бути заздалегідь перелічені в процесі розробки економічної стратегії. Однак необхідно підкреслити, що розробка такої економічної стратегії вимагає певного комерційного досвіду, мінімального рівня економічних знань про функціонування підприємств в умовах ринкової економіки, а також відповідного методичного забезпечення розрахунків.
У цьому розділі ми розглянемо основні принципи й послідовність здійснення економічної стратегії брокера на товарній біржі, починаючи з початкових її етапів. Усе, що пов'язане з конкретними методами розрахунків окремих показників, що характеризують економічну стратегію брокера на біржі, буде докладно розглядатися в наступних розділах.
Основними принципами розробки ефективної економічної стратегії брокера на товарній біржі (у викладеній нижче послідовності здійснення окремих етапів цієї розробки) є:
1. Розрахунок потреби в первісному капіталі, необхідному для здійснення брокерської діяльності. Визначення фінансових джерел формування цього капіталу. Оптимізація умов одержання необхідних кредитних ресурсів при недостатності власних фінансових коштів.
2. Вибір товарної біржі, на якій передбачувана брокерська діяльність буде найбільш ефективною. Зіставлення можливого ефекту й витрат, пов'язаних з «проникненням» на окремі товарні біржі. Оптимізація цього співвідношення з урахуванням можливостей формування первісного капіталу й найкоротших строків його окупності.
3. Формування найбільш ефективних біржових асортиментів товарів для брокерської діяльності, його обмеження й забезпечення комплексності з урахуванням технології виробництва, взаємозамінності й взаємодоповнюваності споживання, різновидів якісних характеристик. Конкретизація вибраного асортиментів товарів для здійснення агентських, брокерських і дилерських операцій.
4. Розрахунок можливого обсягу угод з урахуванням обороту товарної біржі, вибраною товарною спеціалізацією для брокерської діяльності, оцінки реального потенціалу конкурентів. Прогнозування своєї реальної частки на біржовому ринку по показнику обсягу угод. Оцінка можливостей розширення кола клієнтів і підвищення рівня своєї конкурентоспроможності.
5. Формування номенклатури додаткових послуг, надаваних клієнтам. Визначення кола можливих партнерів у здійсненні цих послуг (консигнаційних складів, транспортних підприємств, банків і т.п.).
6. Вивчення особливостей формування виробничих і біржових цін на вибрані товари. Оцінка цінової політики конкурентів на біржі. Формування власної ефективної цінової політики при здійсненні окремих видів біржових операцій.
7. Систематичний аналіз поточної біржової кон'юнктури. Вивчення найважливіших факторів, що впливають на динаміку пропозиції та попиту на окремих товарних ринках. Прогнозування біржової кон'юнктури, у першу чергу біржових цін по вибраних групах товарів. Пошук і використання різноманітної економічної інформації при розробці прогнозів, оцінка надійності джерел інформації. Використання при необхідності маркетингових і інших консультаційних послуг з питань перспектив розвитку біржового ринку окремих товарів.
8. Формування найбільш ефективних умов платежу й форм розрахунків по окремих видах біржових угод.
9. Вибір, поряд з посередницькою брокерською діяльністю, найбільш ефективних видів дилерських операцій у межах вибраних біржових асортиментів. Попереднє апробування всіх видів дилерських операцій на невеликих партіях товарів з метою уточнення методики розрахунку їхньої ефективності й придбання досвіду. Облік додаткових видатків і темпів інфляції при здійсненні дилерських операцій.
10. Виявлення основних видів комерційного ризику, пов'язаного із проведенням брокерських і дилерських операцій. Оцінка ступеня впливу окремих видів ризику на кінцеві фінансові результати. Розрахунок припустимої межі збитків від брокерських і дилерських операцій, що не приводять до банкрутства брокерської контори. Виділення граничного розміру ризикового капіталу для здійснення дилерських операцій у загальній сумі власного капіталу. Страхування окремих видів комерційного ризику.
11. Установлення критерію ефективності брокерської діяльності на основі показника рівня чистого прибутку на вкладений капітал. Порівняння цього показника з діючою середньою ставкою депозитного банківського відсотка, середнім рівнем дивідендів по акціях, середніми показниками по брокерській діяльності на даній і інших товарних біржах.
12. Визначення цільового розміру суми прибутку брокерської контори, що забезпечує досягнення встановленого критерію ефективності. Управління формуванням доходів і видатків брокерської контори для забезпечення цільового розміру прибутку. Коректування при необхідності розміру комісійної винагороди по угодах і тарифів на додаткові послуги.
13. Вибір найбільш ефективних форм матеріального стимулювання персоналу брокерської контори. Облік темпів інфляції при плануванні видатків на оплату праці. Забезпечення взаємозв'язку між ростом розміру матеріальної винагороди персоналу й поліпшенням фінансових результатів діяльності брокерської контори.
14. Здійснення прогнозних розрахунків ефективності брокерської діяльності в цілому, окремих видів біржових угод і операцій в умовах мінливої системи оподатковування. Виявлення окремих «податкових ніш», що дозволяють знизити розмір сплачуваних податків, по окремих видах брокерської діяльності.
15. Оптимізація розподілу прибутку брокерської контори на цілі споживання й нагромадження. Вибір найбільш ефективних напрямків інвестування прибутку в розвиток брокерської діяльності.


 

You have no rights to post comments