Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Технологія біржової ф'ючерсної торгівлі

Технологія біржової ф'ючерсної торгівлі
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Технологія біржової ф'ючерсної торгівлі

Основні елементи механізму біржової ф'ючерсної торгівлі :
• організація біржової торгівлі ф’ючерсними контрактами;     
•  порядок  розрахунків   і   порядок  ліквідації  ф'ючерсних контрактів;
• організація виконання ф'ючерсних контрактів.
Торгівля ф'ючерсним контрактом починається з подачі клієнтом заявки представнику брокерської фірми, що торгує на біржі. Форма заявки може бути письмовою або усною залежно від того, клієнт постійний для фірми чи разовий, чи є договір між клієнтом і фірмою на надання йому біржових послуг. Заявка включає дані про товар, термін постачання, кількість контрактів і ціну. Щодо ціни клієнт обумовлює або її граничні значення, або дає наказ купити (продати) контракти з поточною біржовою ціною.
Представник брокерської фірми передає заявку (звичайно телефо-ном) або безпосередньо в біржовий зал брокеру, який працює на фірму, або у свій інформаційний центр, якщо час роботи біржі вже закінчився.
Біржовий брокер у процесі торгів викрикує своє замовлення на купівлю (продаж) контрактів: запропоновану ним ціну і їх кількість. У свою чергу, інші брокери, які одержали замовлення на продаж (купівлю) цього ж виду контрактів, пропонують свою ціну. При збігу ціни купівлі і ціни продажу угода вважається укладеною і негайно реєструється біржовими системами.
Після закінчення біржових торгів брокери перевіряють всі дані укладення угод, потім ця інформація доводиться до клієнтів.
Порядок розрахунків у ф'ючерсній торгівлі досить складний. Матеріальною базою, серцевиною всіх розрахунків за ф'ючерсними контрактами є клірингова (розрахункова) палата, - ключова технічна ланка в організації ф'ючерсної торгівлі. Розрахункова палата покликана забезпечувати фінансову стабільність ринку ф'ючерсних контрактів, захист інтересів клієнтів, контроль за біржовими операціями. Розрахункова палата реєструє результати біржових торгів; визначає і стягує заставні суми за укладеними ф'ючерсними контрактами; визначає і перераховує суми виграшів і програшів членів розрахункової палати при відхиленні поточної біржової ціни від контрактної, при цьому виграш одного клієнта є програшем іншого в такому самому розмірі; здійснює ліквідацію контрактів, що взаємопогашаються, і розрахунки за ними; організовує виконання ф'ючерсних контрактів; гарантує виконання ф'ючерсних контрактів. Члени розрахункової палати - це звичайно брокерські фірми, що торгують на біржі. Якщо брокерська фірма з певних причин не є членом розрахункової палати, то її розрахунки за біржовими угодами із розрахунковою палатою може здійснювати тільки її представник за договором на обслуговування з цією брокерською фірмою.
Розрахункова палата звичайно є або структурним підрозділом біржі, або самостійною комерційною організацією, заснованою біржею або групою бірж. Як правило, вона обслуговує розрахунки за ф'ючерсними контрактами відразу декількох бірж, тому що в цьому разі збільшується кількість її клієнтів - брокерських фірм - членів палати, а отже, збільшуються і обороти, прибутки, резервні і страхові фонди, підвищується стабільність цін у ф'ючерсній торгівлі окремими видами контрактів при несприятливих змінах ринкової кон'юнктури. Усі члени розрахункової палати відкривають у ній свої рахунки, за допомогою яких здійснюються миттєві розрахунки між брокерсь¬кою фірмою і біржею, між брокерською фірмою і розрахунковою палатою, між брокерськими фірмами з купівлі-продажу контрактів.
Розрахункова палата реєструє укладений на торгах ф'ючерсний контракт як подвійне зобов'язання продавця поставити товар біржі, а покупця - прийняти товар від біржі й оплатити його. При реєстрації контракту кожна зі сторін угоди вносить на спеціальний рахунок розрахункової палати заставну суму зі свого розрахункового рахунку, розмір якої встановлюється біржею з урахуванням ринкових характеристик товару, на який укладено ф'ючерсний контракт.
У свою чергу, брокерські фірми стягують зі своїх клієнтів зазначені заставні суми в порядку, передбаченому їхніми договорами з клієнтами на обслуговування.
Кожний день біржової торгівлі розмір заставних сум може змінюватися, якщо ціна укладеного контракту починає відхилятися    біржової ціни на момент закінчення торгів. У цьому випадку рахункова палата перераховує заставні суми своїх членів, а вони у першу чергу, здійснюють перерахунок із їхніми клієнтами.
Власник контракту, який бажає відмовитися від виконання своїх зобов'язань щодо нього до закінчення терміну дії контракту, повинен здійснити протилежну операцію: купити контракт, якщо до цього він його продав, або продати контракт, якщо до цього він його купив, заплативши або отримавши різницю між цінами контрактів.
Біржові торги ф'ючерсними контрактами з постачанням товару на певну дату припиняються за кілька днів до настання терміну виконання. У цьому випадку кожна зі сторін контракту зобов'язана виконати всі умови укладеної угоди, тобто виконання контракту з обох сторін обов'язкове і контролюється біржовими правилами.
Продавець, відповідно до наявного біржового контракту, зобов'язаний поставити товар (якщо йдеться про товарний ф'ючерс) споживачу, визначеному відповідним органом біржі з числа учасників ф'ючерсної торгівлі з протилежною позицією. Зазначений споживач зобов'язаний сплатити поставку відповідно до ціни, зареєстрованої у ф'ючерсному контракті.
Порушення зобов'язань за ф'ючерсної торгівлі однієї зі сторін призводить до великих штрафних санкцій, а виконання зобов'язань гарантується біржею за рахунок її страхових запасів або фондів.
Біржа торгує відразу кількома (іноді десятками) видами товарів на основі укладення ф'ючерсних контрактів. Для кожного товару відводяться своє місце і час.
Укладення угод на біржових торгах в умовах стабільної ринкової економіки полегшується тим, що звичайно різниця між запропонованими продажною ціною і ціною купівлі становить Десяті відсотка.
Угода, укладена в процесі біржових торгів, відразу фіксується спеціальними службовцями біржі і висвітлюється на електронному табло, далі її реєструють, і вона надходить у розрахункову систему.
Порядок реєстрації угод на кожній біржі організований відповідно до норм і правил конкретної біржі і може відрізнятися від документообігу інших бірж. При обробці документації велике значення має рівень комп'ютеризації: чим він вищий, тим менший паперовий документообіг. Однією з кращих вважається така організація документообігу, за якої службовці біржі реєструють контракт одразу в комп'ютері, а брокери-продавці і покупці заносять у його пам'ять необхідні реквізити угоди і перевіряють зміст вихідних даних. Доповнення реквізитами початкових (взятих з біржових торгів) даних про угоду означає її підтвердження кожною зі сторін.
В окремих випадках біржі різних регіонів або навіть країн співробітничають між собою, погоджуючи час проведення торгів. Момент закінчення біржового торгу однією біржею є його початком на іншій біржі, забезпечуючи безперервність торгівлі.
Брокерів, які працюють у біржовому залі, звичайно поділяють на дві групи. Перші укладають угоди з доручення клієнтів: продають і купують для них ф'ючерсні контракти. Комісійну винагороду клієнти сплачують за договором брокерській фірмі, що їх обслуговує.
Друга група брокерів здійснює угоди для своїх брокерських фірм, тобто працює дилерами. Користуючись безпосередньою присутністю в біржовому залі (місці торгів) під час торгів, вони мають тимчасову перевагу перед клієнтами біржі, що перебувають поза її межами. Дилери купують або продають контракти від свого імені і тримають їх протягом кількох хвилин або навіть секунд, використовуючи будь-які, найнезначніші коливання цін для одержання щоденних прибутків.
Хоча переважна кількість ф'ючерсних контрактів ліквідується до моменту їх виконання, у чому, власне, і полягає суть ф'ючерсної торгівлі, спрямованої на одержання прибутку від угод за ф'ючерсними контрактами, деяка частина їх підлягає виконанню (зазвичай кілька відсотків від загальної кількості укладених контрактів), ф'ючерсний контракт, що виконується, - це, по суті, уже форвардний контракт, що гарантується біржею. Механізм виконання ф'ючерсного контракту суворо регламентується біржею і великою мірою відображається у ф'ючерсному контракті. Місцем постачання товару за ф'ючерсним контрактом (або місцем одержання) звичайно є складські приміщення (наприклад, еле-ватор), з якими біржі укладають угоди, що передбачають виконання сіх вимог завершального етапу ф'ючерсної торгівлі. Самі собою умо¬ви постачання товарів по суті аналогічні правилам постачання продук¬ції що застосовуються в нашій країні. Розрахунки за постачання това¬рів можуть здійснюватися безпосередньо між продавцем і покупцем, минаючи Розрахункову палату. Форми розрахунків залежать від їх застосування в певній країні. Зазвичай це розрахунки чеками. Біржі дуже ретельно ставляться до вибору місця поставки (одержання) товару, тому що це само собою є гарантією виконання ф'ючерсного контракту. Велика увага приділяється місцю розташування складських потужностей, їхньому фінансовому стану, рівню розцінок за послуги, якості їх виконання, чіткості роботи персоналу тощо.
Як уже зазначалося, існування ф'ючерсного ринку неможливе без хеджування.
Хеджування - це засіб одержання прибутку у процесі біржової ф'ючерсної торгівлі, що базується на відмінностях у динаміці цін реальних товарів і цін ф'ючерсних контрактів на цей же товар .
У практиці біржової торгівлі розрізняють хеджування і спекуляцію. Біржова спекуляція - це засіб одержання прибутку в процесі біржової ф'ючерсної торгівлі, що базується на відмінностях у динаміці цін ф'ючерсних контрактів у часі, просторі і на різні види товарів.
У політико-економічному змісті і хеджування, і біржова спекуляція є просто спекуляцією, тобто засобом одержання прибутку, що базується не на виробництві, а на різниці в цінах. Хеджування і біржова спекуляція - дві форми спекуляції на біржі, Що співіснують і доповнюють одна одну, але водночас і відрізняються між собою. Це дві сторони однієї медалі. Хеджування - неможливе без біржової спекуляції, і навпаки.
Слід зазначити, що учасники біржової торгівлі здійснюють свою Діяльність відразу у багатьох напрямках, використовуючи всі наявні види ф'ючерсних контрактів і їх комбінації. При цьому відбувається біржове цінове страхування взагалі, тобто страхування від змін цін на ф'ючерсні контракти, а не страхування, пов'язане зі зміною цін на ринку реального товару. У цьому розумінні хеджуванням починають займатися не тільки власники реального товару, а й самі біржові спекулянти, а тому стираються відмінності між хеджуванням і біржовою спекуляцією. Хеджування здійснюється з метою забезпечення одержання додаткового прибутку від біржових угод, а біржова спекуляція перетворюється у форму хеджування.


 

You have no rights to post comments