Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Характеристика біржових угод

Характеристика біржових угод
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Характеристика біржових угод

Основне призначення біржі - створення оптимальних умов продавцям і покупцям для здійснення біржових угод. Відповідно до Закону України «Про товарні біржі» угода вважається біржовою при відповідності наступним умовам: а) якщо вона представляє покупку-продаж, поставку й обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі; б) якщо її учасниками є члени біржі; в) якщо вона подана до реєстрації й зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.
Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному засвідченню. Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця й строку виконання) не підлягає розголошенню. Ця інформація може бути надана тільки на вимогу органів слідства й суда. Угода вважається укладеної з моменту її реєстрації на біржі. Здійснювати біржові угоди на Україні дозволено тільки членам біржі або брокерам (у ряді держав такі угоди можуть здійснювати й відвідувачі біржі, що купили пропуск на торги).
На біржі укладаються три основних види угод (див. рис. 8): угоди з реальним товаром; ф'ючерсні угоди (угоди на строк) і опціонні угоди (угоди із премією).
1. Угоди з реальним товаром (див. рис. 9) передбачають покупку або продаж конкретної партії зробленого або виготовленого в майбутньому товару. Особливістю цього виду угод є те, що її предметом може бути будь-який товар, допущений до обігу на даній біржі, у будь-якій кількості, будь-якої якості, з будь-якими базисними умовами поставки (транспортування) і формами розрахунку. Угоди з реальним товаром можуть укладатися як із правом перепродажу товару, так і без права його перепродажу. Вони не підлягають ліквідації й завершуються обов'язковою поставкою товару (або передачею права розпорядження їм).
Залежно від строків поставки реального товару угоди з ним підрозділяються на два основних види:
а) з негайною поставкою (угоди «спот» або «кеш»). У цьому випадку реалізований на біржі товар обов'язково повинен бути в наявності, а після заключення угоди - відразу ж передаватися покупцеві (у строк від 1 до 15 днів). У сучасній біржовій практиці України цей вид біржових угод є переважним;
б) з поставкою в майбутньому періоді (угоди «форвард»).- (Строк поставки до 6 місяців.) Необхідність таких угод обумовлена тим, що вони дозволяють виробничому або торговельному підприємству забезпечити безперервність технологічного процесу, а також знизити видатки по складському зберіганню товарів. Однак при форвардних угодах виникає ризик непостачання товару у зв'язку із зміненими виробничими або іншими умовами, тому що при цьому реалізується товар, якого, як правило, у продавця ще немає в наявності. Окремі несумлінні продавці можуть при заключенні форвардної угоди продати «повітря», тобто товар, що свідомо не передбачений ними до поставки (предметом наживи в цьому випадку є авансовий платіж покупця, яким продавець користується як безкоштовним кредитним ресурсом). І нарешті, при форвардних угодах існує ризик зміни ціни на товар, у результаті чого один з біржових контрагентів по угоді може понести фінансові втрати. У звичайній біржовій практиці країн з розвинутою ринковою економікою цей ціновий ризик однаковий для продавців і покупців. У наших же умовах постійної інфляції фінансові втрати від зміни ціни при здійсненні поставок товарів по форвардних угодах, як правило, несе продавець. Однак біржа виробила спеціальні механізми страхування цінового ризику продавця й покупця при здійсненні форвардних угод, які будуть розглянуті далі.
Залежно від умов ознайомлення з товаром угоди з ним можуть бути укладені:
а) без попереднього ознайомлення з товаром. У цьому випадку предметом угоди є товар, добре відомий покупцеві, що не має різновидів зовнішнього оформлення або якісних характеристик (наприклад, пиво «Оболонь», горілка «Мягков» і т.п., випущені певним виробником) ;
б) на основі попереднього огляду всієї партії товару або окремих його зразків. На більшості товарних бірж України обладнані спеціальні кімнати або стенди зразків товарів, представлених до торгів. При пропозиції до торгів товарів, які в чинність їх особливих фізико-хімічних властивостей або більших габаритів не можуть бути представлені на біржі, продавець указує, де перебувають ці товари і як покупець може ознайомитися з ними;
в) по стандартах, технічним умовам або іншим мінімальним і середнім параметрам якості товару. Цей вид попереднього ознайомлення з товаром практикується, як правило, при здійсненні форвардних угод, тобто по товарі, що ще не зроблений або не доставлений у регіон, у якому перебуває біржа.
Порядок ознайомлення з товаром регулюється Правилами роботи відповідних бірж.
Залежно від особливостей формування контрактних цін розрізняють угоди з реальним товаром, що укладають:
а) за ціною, що склалася на біржовому ринку в момент проведення торгів. Тому що в наших умовах основними видами угод з реальним товаром є угоди типу «спот» (або «кеш»), те ціна, як правило, фіксується в біржовому контракті за результатами торгів, на яких ця угода була зроблена;
б) за ціною, що фіксується  згодом (у момент поставки, по довідкової котируваній ціні на місяць поставки, по інших періодах). Така угода зветься «онкольною угодою» - вона являє собою покупку реального товару, при якій ціна не фіксується доти, поки цього не зажадає покупець. Наступне фіксування ціни характерно лише для біржових угод типу «форвард».
Залежно від особливих умов здійснення угод у нашій біржовій практиці виділяють наступні їхні види:
а) бартерні біржові угоди. Ці угоди здійснюються лише на окремих вітчизняних біржах (на більшості товарних бірж України такі угоди заборонені). У процесі здійснення бартерних угод продавець і покупець виступає в одній особі, так само як і його біржовий партнер. Варто очікувати, що в міру розвитку біржової торгівлі, розширення товарної пропозиції на біржах цей вид біржових угод припинить своє існування;
б) угоди з умовою. Під цим терміном розуміються угода з реальним товаром, при якій продаж одного товару здійснюється за умови одночасної покупки іншого товару. Відмінність цього виду угод від бартерних полягає в тому, що вони укладаються в процесі публічних торгів за посередництвом брокера, а розрахунки по них носять грошову форму;
в) угоди із заставою. Цей вид угоди з реальним товаром передбачає, що при її здійсненні один контрагент виплачує іншому певну суму грошової застави як гарантію виконання своїх зобов'язань за біржовим контрактом. Залежно від ризику невиконання зобов'язань розділяють угоду із заставою на покупку (у якій платником застави є покупець - у цьому випадку забезпечується страхова гарантія платоспроможності й своєчасності розрахунків покупця) і угоду із заставою на продаж (у якій платником застави є продавець - у цьому випадку забезпечується страхова гарантія поставки реального товару в передбачений термін).
Перераховані особливі умови угод характерні тільки для нашої біржової практики й викликані нестабільністю ринку в умовах спаду виробництва й інфляції, нечіткою договірною дисципліною поставок і розрахунків, а в окремих випадках і несумлінністю партнерів по угоді. У світовій біржовій практиці перераховані вище види угод з особливими умовами не застосовуються.
2. Ф'ючерсні угоди (угоди на строк) передбачають покупку або продаж не реального товару, а тільки контрактів на нього на майбутній період. Цей період на більшості товарних бірж прийнятий до 1 року (хоча є світові товарні біржі, які допускають висновок ф'ючерсних контрактів на строк до 5 років).
Для багатьох наших підприємців дуже важко зрозуміти, чому об'єктом торгівлі на біржі є не реальний товар, а його паперовий еквівалент - ф'ючерсний контракт (раніше вже відзначалося, що ф'ючерсні угоди становлять більшу частку біржових угод практично на всіх провідних товарних біржах світу).
Справа в тому, що торгівля реальним товаром вимагає більших матеріальних, трудових і фінансових витрат. Адже в більшому числі випадків для пред'явлення товару до торгів він повинен бути доставлений на біржу, або щонайменше перебувати в тім регіоні, у якому вона розміщена. Навіть в умовах України при всім різноманітті бірж радіус доставки товару на біржу дуже високий. А при світовій спеціалізації товарних бірж і відносно невеликому їхньому числі цей радіус багаторазово зростає. Якщо ж урахувати такі ситуації, коли продавець і покупець товару перебувають в одній країні, а біржа - в інший, або якщо доставлений на біржу товар з обмеженим строком зберігання не буде на ній вчасно реалізований, то стає зрозумілим відсутність необхідності в реалізації зробленого реального товару через біржу.
Можна висунути й такий довід - завозити товар на біржу зовсім не обов'язково. Досить укласти на біржі форвардну угоду, а товар при її виконанні направити покупцеві найкоротшим шляхом. Однак раніше відзначалося, що форвардні угоди відрізняються високим ступенем цінового ризику для однієї із сторін - при її заключенні може бути одна біржова ціна, а при її виконанні - зовсім інша. Крім того, зберігається ризик порушення договірних зобов'язань як продавцем, так і покупцем товару. Ф'ючерсні угоди позбавлені багатьох із цих нецінових ризиків і в значній мірі згладжують ціновий ризик. Це зв'язано в тим, що ф'ючерсні угоди, будучи сконцентровані на найбільших товарних біржах, дозволяють нівелювати коливання регіональних цін на товари. Сукупність цих угод дозволяє товарній біржі здійснювати її головну функцію - ціноутворення. Установлювані в процесі висновки ф'ючерсних угод біржові ціни служать орієнтиром і для конкретних регіональних ринків реального товару. Крім того, як буде показано далі, тільки за допомогою ф'ючерсних угод на біржі може бути забезпечене страхування цінового ризику по угодах з реальним товаром типу «форвард».
Впровадженню ф'ючерсних угод на біржі передує більша робота по вивченню товарного ринку й розробці типового біржового контракту. У той час як біржовий контракт по угодах з реальним товаром (типу «спот» або «форвард») може бути в максимальному ступені індивідуалізований по всіх основних параметрах, по ф'ючерсних угодах він, навпаки, повинен бути в максимальному ступені стандартизований для того, щоб у продавця й покупця не виникало різночитань про предмет такого біржового контракту.
Стандартизація біржового контракту по ф'ючерсній угоді охоплює наступні параметри (рисунок 10):
а) кількість товару, охоплюваного одним контрактом (у біржовій термінології використається термін «лот»). Так, наприклад, розмір одного ф'ючерсного контракту на біржах миру по пшениці дорівнює 5 тис. бушелів (приблизно 136т); по бавовні - 50 тис. англійських фунтів (приблизно 23 т) і т.п. Ф'ючерсні угоди можна укладати на будь-яку кількість товару, кратна цим розмірам. При цьому для характеристики загальної партії товару по ф'ючерсній угоді користуються показниками не його натуральних вимірників, а кількості біржових контрактів (наприклад, обсяг ф'ючерсної угоди - 6 біржових контрактів);
б) якісний стандарт товару. Як правило, ф'ючерсні угоди можуть відбуватися тільки по одному якісному стандарту того або іншого товару, тобто тільки по одному його сорту, іменованому базисним. У тих випадках, коли крім базисного сорту біржа встановлює для ф'ючерсних угод ще кілька сортів товару, то розрахунок при цьому провадиться на основі котирування цін базисного сорту з надбавкою («премією») за товар більше високого сорту, або із знижкою («дисконтом») за товар більше низького сорту:
в) базис поставки товару (тобто місце, куди він повинен бути доставлений). Цей параметр біржового контракту передбачається на той випадок, якщо по окремих ф'ючерсних угодах продавець або покупець зволіють при виконанні реальний товар (це не заборонено правилами здійснення біржової торгівлі). Базис поставки повинен бути вв'язаний із залізничними, водними або автомобільними магістралями й відповідними складськими приміщеннями для зберігання товарів;
г) строк  завершення контракту. При ф'ючерсних угодах він називається «тривалістю позиції» і встановлюється, як правило, у місяцях. Тривалість позиції може мати інтервал в один, два або три місяці. Так, наприклад, біржові контракти по ф'ючерсних угодах на каучук укладаються на кожний наступний місяць; на пшеницю - на кожну наступну двомісячну позицію; на цукор, какао, кольорові метали - на кожну наступну тримісячну позицію. Це дозволяє уникнути зайвого дроблення строків реалізації ф'ючерсних угод.
д) останній день торгівлі ф'ючерсними контрактами. Він установлює на кожній конкретній біржі останній строк продажу купленого контракту або покупки проданого в місяці виконання. Якщо цей строк порушений, то з наступного дня контракт повинен почати здійснюватися шляхом поставки або одержання реального товару. Наприклад, якщо позиція контракту завершується в червні, то останнім днем торгівлі може бути визначений десятий робочий день від кінця червня;
е) останній день поставки товару при реалізації ф'ючерсного контракту. У цей день товар повинен бути доставлений до місця поставки. Звичайно таким днем призначається останній робочий день того місяця, по якому передбачена позиція контракту по ф'ючерсній угоді.
При таких стандартизованих параметрах біржового контракту предметом торгів по ф'ючерсній угоді може бути тільки ціна. На відміну від угод з реальним товаром ціна по ф'ючерсній угоді фіксується в момент висновку біржового контракту.
Оскільки учасники ф'ючерсних угод не мають на увазі поставку або одержання реального товару, то, уклавши таку угоду, вони передають її для виконання розрахунковій палаті біржі (і надалі мають справу не один з одним, а тільки з розрахунковою палатою, що служить гарантом її виконання). Біржовий контракт по ф'ючерсній угоді не може бути просто анульований після закінчення його строку, а вимагає спеціальної процедури - «ліквідації контракту».
Ліквідація контракту по ф'ючерсній угоді може бути здійснена двома шляхами: 1) висновком протилежної (зворотної) угоди на рівну кількість товару (така угода в біржовій практиці зветься офсетною). Так, наприклад, якщо продавець продав у березні контракт на певний товар з позицією на вересень за ціною 10 т. грн., а у вересні реальна ціна склала 12т. грн., то продавець як сторона, що програла, в угоді повинен сплатити різницю в 2 т. грн. шляхом заключення зворотної (офсетної) ф'ючерсної угоди на такий же контракт на суму 12 т. грн. - тим самим контракт по ф'ючерсній угоді буде ліквідований; 2) поставкою або одержанням реального товару в кількості, передбаченій контрактом по ф'ючерсній угоді (у цьому випадку учасник угоди буде мати додаткові витрати по транспортуванню товару, його зберіганню й т.п.). Здача реального товару проти ф'ючерсної угоди зветься «тендер».
Ф'ючерсні угоди є найбільш складним видом біржових угод. Над впровадженням цих угод у нашу практику працює в цей час ряд товарних бірж, хоча сучасні економічні умови й характер розвитку біржового ринку багато в чому не сприяє можливостям здійснення ф'ючерсних угод.
3. Опціонні угоди (угоди із премією) передбачають покупку права або продаж зобов'язання укласти біржовий контракт на обумовлену кількість товару по заздалегідь установленій ціні в межах взаємно погодженого періоду. Контракт між контрагентами такої угоди зветься опціон. Відповідно до цього контракту продавець опціону одержує премію й бере на себе зобов'язання продати або купити, а покупець опціону сплачує премію й одержує право купити або продати конкретний товар на вище обумовлених умовах. Таким чином, ціною опціону (опціонного контракту) виступає розмір премії, тобто суми, що сплачує покупцем опціону його продавцеві.
Опціонна угода може бути здійснена як по реальному товарі, так і за ф'ючерсним контрактом. Покупець опціону, сплативши продавцеві премію, не несе перед ним ніяких інших зобов'язань (тобто він не зобов'язаний до моменту завершення строку опціонної угоди купити або продати товар або ф'ючерсний контракт по заздалегідь обговореній ціні). У той же час продавець опціону, одержавши від покупця премію, зобов'язаний протягом обговореного опціонним контрактом періоду продати або купити передбачений товар, як би не змінилися умови біржового ринку (якщо тільки покупець захоче реалізувати своє право).
Опціонна угода так само, як і ф'ючерсна, відбувається на основі стандартизованого типового біржового контракту. Однак період здійснення опціонних угод трохи коротше й звичайно не перевищує 9 місяців. Куплений опціонний контракт може бути потім перепроданий іншому покупцеві.
Принциповий механізм формування опціонної угоди розглянемо на наступному прикладі.
Розрізняють наступні основні види опціонних угод (рисунок 11):
а) простий опціон, при якому його покупець одержує право вибору - зажадати від продавця опціону виконання його зобов'язань або «відступитися» від угоди, скориставшись «правом відходу». Розрізняють два види простого опціону: опціон-запит (або опціон на покупку) і опціон-пропозиція (або опціон на продаж). Покупець опціону-запиту має право купити реальний товар або ф'ючерсний контракт, а покупець опціону-пропозиції має право продати наявний у нього реальний товар або ф'ючерсний контракт. Відповідно продавець опціону-запиту бере на себе зобов'язання продати реальний товар або ф'ючерсний контракт (при пред'явленні покупцем запиту), а продавець опціону-пропозиції зобов'язаний (при пред'явленні відповідної пропозиції) купити в покупця наявний у нього реальний товар або ф'ючерсний контракт;
б) подвійний опціон, при якому його покупець здобуває право вибору між позицією продавця й позицією покупця реального товару або ф'ючерсного контракту, а також право відмовитися від наступної угоди. У цьому випадку права покупця опціону стають удвічі ширше в порівнянні з його правами при простому опціоні. Як правило, удвічі збільшується у зв'язку із цим і розмір премії, що сплачує за такий опціон;
в) кратний опціон, при якому його покупець здобуває право за певну додаткову премію продавцеві опціону збільшити в кілька разів партію товару або ф'ючерсних контрактів у майбутній угоді. Ця нова партія повинна бути 2-х, 3-х, 4-х і т.д. кратної стосовно спочатку обговореного розміру, але в межах максимального розміру, обумовленого опціонним контрактом.
Опціонні угоди, так само як і ф'ючерсні, тільки починають впроваджуватися в практику нашої біржової торгівлі. Їхнє впровадження також обмежує нестабільність економіки, високі темпи інфляції, які практично виключають зниження рівня біржових цін на товари в майбутньому періоді.
Розглянуті види біржових угод дозволяють здійснювати різноманітні біржові операції.


 

You have no rights to post comments