Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Відкриття і функціонування в уповноважених банках рахунків банків кореспондентів в іноземній валюті

Відкриття і функціонування в уповноважених банках рахунків банків кореспондентів в іноземній валюті
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Відкриття і функціонування в уповноважених банках рахунків банків кореспондентів в іноземній валюті

1.    Установлення кореспондентських відносин.
2.    Режим коррахунків в іноземній валюті.
3.    Режим коррахунків у гривнях, відкритих банком-нерезидентом
4.    Порядок переоформлення і закриття коррахунків.
5.    Відповідальність банків України за невиконання функцій агентів валютного ко-нтролю.

Відкриття кореспондентських рахунків резидент-банків-резидентів і нерезидентів  як в іноземному так і в національній валюті України здійснюється відповідно до Декрету Кабміну України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» і норма-тивних актів НБУ, зокрема «Положення про відкриття і функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті й у гривнях», затвердженого постановою НБУ № 118 від 26.03.1998 р. і № 381 від 21.09.1998 м. (изм.)
Коррахунки банки використовують з метою обліку розрахунків, що виконує одна банківська установа з доручення і на засоби іншої банківської установи на основі складе-ного кореспондентського договору.
Уповноважені банки України можуть складати договори про відкриття коррахунків в інвалюті після одержання ліцензії НБУ на проведення валютних операцій.
Для відкриття такого рахунку банки-резиденти України подають наступні докуме-нти:
-    заява на відкриття валютного корсчета;
-    копію ліцензії НБУ, засвідчену нотаріально;
-    копію статуту банку (завірену нотаріально);
-    останній річний звіт;
-    баланс на останнє 1-і число місяця;
-    картку зі зразками підписів і печатки;
-    перелік банків-кореспондентів.
Банки-резиденти країн Балтії представляють нотаріально завірену копію ліцензії центрального банку своєї країни, якщо це передбачено їх законодавством.  Банки-резиденти  інших країн представляють копію легалізованої ліцензії центрального банку країни і копію легалізованого Статуту чи іншого документа відповідно до їх законодавст-ва про реєстрацію банку.
Після представлення всіх документів і позитивного рішення уповноважений банк України підписує договір про встановлення кореспондентських відносин. Договір вклю-чає 11 розділів:
1 – предмет договору; 2 – порядок ведення рахунка; 3 – обов'язку сторін, 4 – відпо-відальність сторін; 5 – рішення спорів; 6 – дієвість договору; 7 – особливі умови; 8 – під-сумкові положення; 9 – реквізити сторін; 10 – тарифи; 11 – інші умови.
Крім того сторони можуть скласти договору:
-    про обслуговування за акредитивною формою розрахунків;
-    прискорення розшуку платежів;
-    проведення міжбанківських операцій;
-    неторгові операції відповідно до чинного законодавства України і т.д.

2.На коррахунку банку-резидента і нерезидента в інвалюті, відкритий в уповнова-женому банку України, зараховуються кошти в інвалюті, що надходять у:
1)    користь резидентів;
2)    на користь нерезидентів;
3)    на користь самого банку (відсотки, готівка й ін.);
4)    по міжбанківських операціях по покупці валюти на ринку України і міжнарод-ному ринку;
5)    по неторгових операціях;
6)    по інших операціях відповідно до чинного законодавства України.
З коррахунки банку-резидента здійснюються такі операції:
1)    платежі за дорученнями клієнтів-резидентів;
2)    платежі за дорученнями нерезидентів відповідно до законодавства України;
3)    власні операції банку відповідно до ліцензії;
4)    міжбанківські операції з продажу валюти на Україні і міжнародних ринках;
5)    перерахування по неторгових операціях;
6)    інші.
Операції по дебету коррахунки виробляються за розпорядженням власника рахун-ка. Платіжні документи по перерахуванню засобів повинні обов'язково містити призна-чення платежу і назва країни одержувача коштів.
Контроль за проведенням операцій по коррахунки в іноземній валюті покладений на уповноважені банки України.

3. Коррахунки в гривнях використовуються для проведення резидентами розрахун-ків по експортно-імпортних операціях з нерезидентами. Не можуть здійснюватися розра-хунки в грн. через коррахунки банків-нерезидентів представництва, філії й ін. структур-них підрозділів нерезидентів.
Операції по Д-ту коррахунки тільки за розпорядженням власника рахунка (банку-нерезидента).
На рахунок зараховуються кошти:
-    на користь нерезидентів (якщо вони відповідають чинному законодавству України);
-    на користь самого банку-нерезидента (відсотки, депозити, зарахування залиш-ків з інших рахунків);
-    по міжбанківських операціях з іншими банками-нерезидентами, через їх корра-хунки в грн.
Для здійснення контролю по експортно-імпортних операціях кошти  в грн., що на-дійшли на адресу резидента, підлягають попередньому зарахуванню уповноваженим бан-ком на розподільний рахунок.
З коррахунку:
-    перерахування засобів з доручення клієнтів банку-нерезидента на користь рези-дентів за товари на основі виконавчих документів і з питань споровши;
-    власні операції самого банку-нерезидента;
-    міжбанківські операції з іншими банками-нерезидентами через їх коррахунки в уповноважених банках України,  а також покупка інвалюти.
Залишки коштів на рахунках банків-нерезидентів у грн. підлягають обов'язковому резервуванню на загальних підставах.
Розрахунки між резидентами України через коррахунки банків-нерезидентів у грн.. – забороняються.
Всі операції, які виробляються протягом операційного дня, повинні обов'язково ві-дбиватися на коррахунки банку-нерезидента.
Уповноваженим банкам України забороняється приймати до виконання  доручення, у яких відсутні призначення платежу (№, дата контракту, зміст операції) назва одержувача коштів і країни його реєстрації.
Операції проводяться в межах  залишку коррахунки на початок операційного дня, видача кредитів овердрафт у грн. банкам-нерезидентам не дозволяється.

4. Коррахунок банку-резидента може бути закритий:
-    за рішенням НБУ про ліквідацію уповноваженого банку чи банку-кореспондента, у якому відкритий коррахунок;
-    за рішенням арбітражного суду про ліквідацію уповноваженого банку чи його  кореспондента та оголошення одного з них банкрутом;
-    за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) одного з банків-кореспондентів про реорганізацію чи ліквідації;
-    у випадку позбавлення банку-резидента ліцензії на право проведення операцій з валютними цінностями;
-    у випадку розриву договору про встановлення кореспондентських відносин;
-    на інших підставах, передбачених законодавством України чи договором між банками-кореспондентами.
Коррахунок банку-нерезидента закривається:
-    у випадку чи ліквідації банкрутства відповідно до законодавства  країни реєст-рації цього банку;
-    у випадку чи ліквідації банкрутства банку-резидента, у якому відкритий корра-хунок банку-нерезиденту;
-    у випадку позбавлення банку-резидента, у якому відкритий коррахунок, що від-повідає пункту ліцензії на право проведення операцій з валютними цінностями;
-    у випадку розірвання договору  про кореспондентські відносини;
-    на інших підставах, передбачених чинним законодавством і договором про ко-респондентські відносини.
У випадку переоформлення коррахунку в зв'язку з реорганізацією банку (злиття, приєднання, перетворення, відділення) власником рахунка подаються ті ж документи, що і при відкритті рахунка.
Проведення операцій через коррахунок у банка-резидента в іноземній валюті може бути припинене за рішенням державної податкової адміністрації, судових, правоохорон-них і ін. органів у випадках, передбачених чинним  законодавством України.

5. У випадках передбачених  чинним законодавством України, зокрема ст. 12 Дек-рету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного конт-ролю» від 19.02.1993 № 15-93, комерційні банки зобов'язані видавати органам уповнова-женим здійснювати валютний контроль, наявну інформацію про валютні операції, прове-дених через ці банки.
За невиконання функцій агента  валютного контролю уповноважені банки України несуть відповідальність відповідно до п. 2 статті 16 зазначеного вище Декрету КБУ і пос-танови НБУ від  4.07.1997 № 212, ст. 48    Закону України «Про банки і банківську діяль-ність» і ст. 62 Закону «ПРО НБУ».
У випадку установлення фактів злочину накладається арешт на засоби в інвалюті, що знаходяться в уповноважених банках на коррахунок банків-нерезидентів, виробляється відповідно до вимог частини другої ст. 53 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а стягнення коштів з коррахунок – відповідно до вимог ст. 53 цього закону. 
3.2. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента в  іно¬земній валюті,  відкритий в уповноваженому банку Ук¬раїни .
3.2.1. На  зазначений  рахунок  зараховуються  кошти в іноземній валюті, що над-ходять:
- на користь нерезидентів;
- на користь самого банку-нерезидента, в тому числі:
а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на коре-спондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
б) зарахування з власного кореспондентського рахунку в іноземній валюті, відкри-того в іншому уповнова¬женому банку України;
- за міжбанківськими операціями:
а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні ко¬респондентські рахунки;
б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих опера-цій згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України;
- внаслідок купівлі на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, вста-новленого Національним банком України;
- за неторговельними платежами згідно з чинним законо¬давством У країни;
- за іншими операціями, які не суперечать чинному законо¬давству України.
3.2.2.  З кореспондентського  рахунку здійснюються такі операції:
- платежі за дорученням клієнтів банків-нерезидентів:
а) на користь резидентів;
б) на користь нерезидентів;
- власні операції самого банку-нерезидента, в тому числі:
а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахун-ку, якщо це передбачено угодою;
б) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України;
- міжбанківські операції:
а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні ко¬респондентські рахунки;
б) з уповноваженими банками України,  які мають право на здійснення  цих  опера-цій згідно з відповідними пунктами    ліцензії    Національного Банку України ;
- продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством. України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностя-ми, встановленого Національним банком України;
- перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;
- інші операції, які не суперечать чинному законодавству України.
3.3. Операції  за  дебетом  кореспондентського   рахунку здійснюються за розпоря-дженням власника рахунку.
3.4. Платіжні  доручення  на перерахування коштів в іно¬земній валюті через корес-пондентські рахунки обов'язково мають вміщувати       напис  про  призначення платежу,  який   чітко визначає зміст операції (товари, послуги тощо), та назву країни отримувача коштів.
3.5. За кореспондентськими рахунками уповноважених банків України, відкритими в іноземних банках відповідно до ліцензії Національного банку України, дозволяється проводити операції, які перелічені в цьому розділі.
3.6. Функції контролю за здійсненням операцій через ко¬респондентські рахунки в іноземній валюті покладаються на уповноважені банки України.
Уповноважені банки мають зберігати документи, які підтверджують проведення операцій в іноземній валюті власних клієнтів банку, протягом строку, визначеного в Пе-реліку доку¬ментів Національного банку України, установ і організацій його системи, акці-онерно-комерційних та комерційних банках України із зазначенням строків зберігання, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 23.12.96р. N327, реєстраційний N406.- Ці документи надаються у період перевірки органам, що перевіря-ють і контролюють.


4. Порядок ведення та режим кореспондентських рахун¬ків банків-нерезидентів у гривнях,  відкритих  в уповноважених банках України


Кореспондентські рахунки в гривнях використовуються для здійснення резидента-ми розрахунків за експортно-імпортними операціями з нерезидентами. Такі розрахунки можуть здійснюватися тільки через кореспондентський рахунок банку-нерезидента, який зареєстрований у тій самій країні, що й нерезидент. Не можуть здійснювати розрахунки в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів представництва, філії та ін-ші структурні підрозділи нерезидентів.
Розрахунки між резидентами та нерезидентами в гривнях че¬рез кореспондентські рахунки банків-нерезидентів здійснюються згідно з вимогами чинного законодавства України, що регламен¬тують такі розрахунки.
4.1. Кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у грив¬нях відкриваються в уповноважених банках України і функціону¬ють згідно з чинним законодавством України.
4.2. Операції за дебетом кореспондентського рахунку бан¬ку-нерезидента з гривнях здійснюються тільки за розпорядженням власника рахунку.
4.3. На зазначений рахунок зараховуються кошти в гривнях:
- на користь нерезидентів (якщо відповідно до законо¬давства України не забороне-но здійснювати розрахунки в гривнях): за товари (роботи, послуги); за рішенням су¬дових органів на підставі виконавчих документів з пи¬тань спорів сторін щодо виконання договорів;
- на користь самого банку-нерезидента,  в тому числі:
а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі на залишок коштів на корес-пондентському рахунку, якщо це передбачено угодою;
б) розміщені раніше депозити на рахунках в уповноважених банках України;
в) зарахування з власного кореспондентського рахунку, відкритого в іншому упов-новаженому банку України;
- за міжбанківськими операціями з іншими банками-нерезидентами через їх корес-пондентські рахунки в гривнях.
Комерційним банкам рекомендувати власним клієнтам при ук¬ладанні зовнішньое-кономічних договорів (контрактів), які пе¬редбачають розрахунки в гривнях, користувати-ся рекомендаціями, наведеними у Типових платіжних умовах зовнішньоекономічних до-говорів (контрактів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національ-ного банку України від 21.06.95р. N444.
4.4. З кореспондентського рахунку здійснюються такі операції
- перерахування коштів за дорученням клієнтів банку-нерезидента на користь рези-дентів (якщо відповідно до зако¬нодавства України не заборонено здійснювати розрахунки в гривнях): за товари (роботи, послуги); за рішенням судових органів на підставі виконав-чих документів або згідно із ст. 3 Господарського процесуального кодексу Ук¬раїни (у разі визнання боржником претензії) з питань спорів сторін щодо виконання договорів;
- власні операції самого банку-нерезидента, в тому числі:
а) перерахування коштів за обслуговування кореспон¬дентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
б) перерахування коштів за куплену іноземну валюту в Національного банку Укра-їни;
в) розміщення депозитів на рахунках в уповноважених банках України, які згідно з відповідними пунктами ліцензії Національного банку України мають право здійснювати такі операції;
- міжбанківські операції з іншими банками-нерезидентами че¬рез їх кореспондент-ські рахунки, відкриті з уповноваже¬них банках України;
- купівля  іноземної  валюти на міжбанківському валютному ринку України  лише  через банк,  у якому відкритий ко¬респондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях: а) банк-нерезидент має право за рахунок  коштів  його клієнтів на кореспондентському рахунку цього банку в гривнях в уповноваженому банку України купити на міжбанківсь-кому валютному ринку України іноземну валюту тільки в разі пред'явлення цьому упов-нова¬женому банку документів, що беззаперечно підтверд¬жують отримання нерезидентом на зазначений ко¬респондентський рахунок коштів у гривнях внаслідок експорту в Україну товарів (робіт, послуг). Такими документами є: засвідчений у встановленому порядку зовнішньоекономічний договір (контракт); оригінал ввізної вантажної митної декларації; оригінал акта про виконані роботи або надані послуги матеріаль¬ного характеру тощо.
Уповноважений банк України, який купує іноземну валюту, ставить відмітку на оригіналах усіх зазна¬чених документів про факт здійснення операції. Копії усіх наданих документів залишаються в упов¬новаженому банку, який здійснив купівлю іноземної ва-люти. У разі якщо банк-нерезидент перевів ко¬респондентський рахунок в інший уповно-важений банк Україні: і бажає купити іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України, він зо¬бов'язаний надати банку, до якого переведено раху¬нок, довідку із попереднього уповноваженого банку України, яка підтверджує, що за цим контрактом іноземна валюта не купувалася;
б) уповноважений банк України має право купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту за дорученнях банку-нерезидента і за раху¬нок його кош-тів у гривнях, що знаходяться на власному кореспондентському рахунку в цьому банку України, в тому випадку, якщо уповноваженим банком України нараховані та зараховані на цей кореспон¬дентський рахунок відсотки за розміщені депозити та за залишком коштів на цьому рахунку. Купівля іноземної валюти здійснюється лише на суму зарахо¬ваних за-значених відсотків;
в) кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному рин-ку України, зарахову¬ються в іноземній валюті на власний кореспондентський рахунок ба-нку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, або перераховуються за межі України;
г) уповноважений банк України виконує функції агента валютного контролю за операціями купівлі іноземної валюти банками-нерезидентами з їх кореспондентсь¬ких ра-хунків;
- купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на суму відсотків за розміщені депозити здійснюється лише через уповноважений банк, у якому був відкритий депозитний рахунок банку-нерезидента в грив¬нях і нараховані відсотки. Кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку Ук-раїни, зараховуються в іноземній валюті на власний ко¬респондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, або перераховуються за межі України.
4.5. Залишки коштів на рахунках банків-нерезидентів у гривнях підлягають обов'я-зковому резервуванню на загальних підставах відповідно до вимог Національного банку України.
4.6. Функції контролю за здійсненням операцій через ко¬респондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях поклада¬ються на комерційні банки України. В обов'язки банку-резидента, який обслуговує платника, входить перевірка документів, що свідчать про законність платежу через зазначений кореспон¬дентський рахунок (копії догово-рів/контрактів, вантажно-митних декларацій тощо).
У разі здійснення через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях розрахунків між резидентами і нерезидентами за операції купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) гривня як валюта розрахунків повинна передбачатися в укладених договорах (ко-нтрактах). Розрахунки між резидентами України через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях забороняються.
Усі операції,  які здійснюються протягом операційного дня банку, мають обов'яз-ково відображатися за кореспондентським ра¬хунком банку-нерезидента.
Перелік операцій,  які визначені у підпунктах 4.3 та 4.4, є вичерпним.
4.7 Платіжні доручення на перерахування коштів у гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів обов’язково мають містити в собі напис про призначення платежу, який чітко визначає зміст операції (товари, послуги, номер та дату догово-ру/контракту тощо), та назву країни одержувача коштів.
4.8 Комерційним банкам України забороняється при перерахуванні коштів через систему електронних платежів України здійснювати це за повним макетом і в написі про призначення платежу вказувати: назву банка-нерезидента; назву клієнта із зазначенням країни його реєстрації, відправника коштів; номер, дату контракту (договору) або  іншого документа, зміст операції.
За кореспондентськими рахунками банків-нерезидентів у гривнях здійснюються операції в межах залишку коштів на початок робочого дня. Надання кредитів овердрафт у гривнях банкам-нерезидентам не дозволяється.
4.9 Органи валютного контролю, а також комерційні банки України, мають право вимагати від резидентів, власників рахунку в гривнях, будь-які документи та інформацію, що підтверджують законність здійснення платежів через кореспондентські рахунки бан-ків-нерезидентів, та їх відповідність чинному законодавству України і нормативним актам Національного банку України, а також мають право вимагати і від комерційних банків інформацію, що підтверджує дотримання ними чинного законодавства України.
Комерційні банки мають зберігати документи, які  підтверджують  проведення операцій власних клієнтів банку через кореспондентський рахунок банку-нерезидента, протягом строку, визначеного в Переліку документів Національного банку України, уста-нов і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банках України із зазначенням строків зберігання, затвердженому  постановою  Правління Національного банку України від 23.12.96р. N327, реєстраційний N406. Ці доку¬менти у  період перевірки надаються органам,  що перевіряють і контролюють.
У разі ненадання або несвоєчасного надання на запит ор¬ганів валютного контролю документів та інформації власники ра¬хунку - резиденти несуть відповідальність згідно з чинним за¬конодавством України.
4.10. Відповідно до Указу Президента України "Про запро¬вадження режиму жорс-ткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпе-чення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" за N41/98 від 21.01.98р. на розрахунки за експортно-імпортними опе¬раціями через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках України, поширюється дія Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іно¬земній валюті" за N185/94-ВР від 23.09.94 р. Про всі випадки порушень резидентами зазначеного Закону комерційні банки по¬винні повідомити податкові органи за місцем реєстрації рези-дентів.5. Порядок  переоформлення  та закриття кореспондентських рахунків

5.1. У разі переоформлення кореспондентського рахунку в зв'язку з реорганізацією банку (злиття, приєднання, поділ, пе¬ретворення, виділення) власником рахунку подаються документи, передбачені п.п.2.1, 2.2 цього Положення.
5.2. Кореспондентський   рахунок  банку-резидента  закри¬вається :
- за рішенням Національного банку України про ліквідацію комерційного банку або банку-кореспондента, в якому відкритий кореспондентський рахунок;
- за рішенням господарського суду про ліквідацій ко¬мерційного банку або його ба-нку-кореспондента чи виз¬нання одного з них банкрутом;
- за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) одного з банків-кореспондентів про реорганізацій чи ліквідацію;
- у разі позбавлення банку-резидента відповідного пункту ліцензії на право здійс-нення операцій з валютними цінностями;
- у разі розірвання угоди про встановлення кореспон¬дентських відносин;
- на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи угодою між банками-кореспондентами.
5.3. Кореспондентський  рахунок  банку-нерезидента. закри¬вається :
- у разі ліквідації чи банкрутства згідно з законо¬давством країни реєстрації цього банку;
- у разі ліквідації чи банкрутства банку-резидента, в якому відкритий кореспонде-нтський рахунок банку-нерезидента;
- у разі позбавлення банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський раху-нок банку-нерезидента, відповідного пункту ліцензії на право здійснення опе¬рацій з валютними цінностями;
- у разі розірвання угоди про встановлення кореспон¬дентських відносин;
- на інших підставах, передбачених чинним законодавством чи угодою між банка-ми-кореспондентами.
5.4. Проведення операцій через кореспондентський  рахунок банку-резидента  в  іноземній  валюті може  бути  зупинено  за рахунки, які відкриті в уповноважених банках України, уповнова¬жені банки несуть відповідальність згідно з п.2 ст.16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та поло-ження Національного бганку України "Про порядок застосування ст.16 Декрету Кабінету Міністрів Ук¬раїни від 19.02.93 р. "Про систему валютного регулювання і ва¬лютного конт-ролю", яке затверджене постановою Правління Національного банку України N212 від 04.07.97р.та зареєстрова¬не в Міністерстві юстиції України N370/2174 від 02.09.97р.
За недотримання комерційними банками вимог цього Поло¬ження банки  несуть ві-дповідальність згідно зі статтею 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність".


 

You have no rights to post comments