Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Відкриття і використання рахунків у національній валюті України представництвами й установами

Відкриття і використання рахунків у національній валюті України представництвами й установами
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Відкриття і використання рахунків у національній валюті України представництвами й установами

Рахунок типу «Н»
Рахунок типу «Н» відкривається уповноваженим банком:
- іноземним дипломатичним, консульським і іншим офіційним  представництвам, міжна-родним організаціям і їхнім філіям, що користаються імунітетом і дипломатичними приві-леями;
-    представництвам іноземних банків;
-    представництвам юридичних осіб-нерезидентів, установами, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів на Україні і не займаються підприємницькою дія-льністю на території України;
-    Організаціям і установам (групам керування програмами чи проектами), що ві-дповідно до діючих міжнародними договорів України і законодавства України залучають-ся  для здійснення програм чи проектів міжнародної технічної допомоги.
Для відкриття рахунка типу «Н» офіційному представництву в уповноважений банк представляються наступні документи:
-    заява на відкриття рахунка;
-    копія індивідуальної ліцензії теруправління НБУ на відкриття рахунка типу «Н», засвідчене нотаріально;
-    копія свідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України чи нотаріально;
-    картка зі зразками підписів і відбитком печатки засвідчена  Міністерством зако-рдонних справ чи нотаріально.
Для відкриття рахунка типу «Н» представництву юридичній особі-нерезидента в уповно-важений банк надаються наступні документи:
-     заява на відкриття рахунка;
-     копія індивідуальної ліцензії теруправління НБУ на відкриття рахунка типу «Н» із указівкою реквізитів (№ і дата) реєстраційного свідчення Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України, засвідчені нотаріально;
-    легалізоване доручення на виконання представницьких функцій тим чи іншому обличчю в Україні (чи її копія, завірена нотаріально);
-    картка зі зразками підписів і відбитком печатки, завірена нотаріально.
Для відкриття рахунка типу «Н» представництву іноземного банку  в уповноважений банк представляються наступні документи:
-    заява на відкриття рахунка;
-    копія ліцензії  теруправління НБУ про це;
-    копія свідчення про реєстрацію представництва в НБУ;
-    легалізоване положення про представництво іноземного банку, погоджене з НБУ;
-    легалізоване доручення на виконання представницьких функцій тим чи іншому особі в Україні (чи копія, завірена нотаріально );
-     картка зі зразками підписів і відбитком печатки.
Для відкриття рахунка типу «Н» для супроводу програм і проектів міжнародної те-хнічної допомоги чи організацією установою (групою керування програмою чи проектом) в уповноважений банк надаються наступні документи:
-    копія реєстраційної картки чи програми проекту;
-    копія свідчення про  акредитацію, що підтверджує статус виконавця чи програ-ми проекту;
-    копія програми чи проекту міжнародної технічної допомоги;
-    картка зі зразками підписів і відбитком печатки.
Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунка типу «Н»представництва юридичних осіб-нерезидентів представляють такі документи:
-    клопотання юридичного осіб-нерезидента на відкриття й обслуговування раху-нка типу «Н»;
-    копія свідчення про реєстрацію представництва в Міністерстві зовнішньоеко-номічних зв'язків і торгівлі України, завірена чи нотаріально, органом, що його видав;
-    копія легалізованого  Статуту (положення) чи виписка зі Статуту юридичного обличчя-нерезидента, що засновує представництво на Україні;
-    копію легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового чи реєстру  реєстраційного свідчення місцевого органа влади  іноземної держави про реєст-рацію юридичного обличчя-нерезидента, що засновує своє представництво на Україні.
-    Копію легалізованого доручення юр особи-нерезидента її офіційному представ-нику на ведення справ в Україні, завірену нотаріально.
Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунка типу «Н» офіційні представництва подають такі 3 документи:
-    клопотання офіційного представництва у відповідне  установу НБУ про видачу такої ліцензії;
-    письмова згода уповноваженого банку про відкриття такого рахунка;
-    копію свідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, завірене цим чи Міністерством нотаріа-льно.
На цей рахунок «Н» можуть  зараховуватися кошти:
-    від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органа іноземної чи держави юрособи-нерезидента;
-    отримані посольством, консульством за зроблені консульські послуги, у тому числі й у готівці;
-    від нарахування відсотків за залишки коштів на цьому рахунку;
-    отримані для відшкодування збитків у випадку настання страхового випадку;
-    від продажу на території України майна, що належить представництву.
Готівка з цього рахунка можуть бути  використані офіційним представництвом і т.д. у відповідності з кошторисом для:
-    проведення в Україні розрахунків зв'язаних зі змістом представництва;
-    страхування на Україні майна і життя людей – його працівників;
-    перерахування благодійних внесків;
-    перерахування коштів, передбачених Статутом;
-    супроводу програм і проектів;
-    для покупки на міжбанківському валютному ринку іноземної валюти на раху-нок основного юрлица – нерезидента (також і у випадку ліквідації представництва);
-     на власний рахунок в інвалюті на виплату зарплати обличчям-нерезидентам і оплату ним витрат по розпорядженню за кордон і представницькі витрати.
Рахунок типу «П»
Зазначений рахунок відкривається уповноваженим банком постійним представництвом іноземних фірм, компаній, міжнародних організацій, створених без статусу юридичної особи, через які чи цілком частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.
Для відкриття такого рахунка  в уповноважений банк представляють:
-    заява відкриття рахунка;
-    копію індивідуальної ліцензії установи НБУ на відкриття такого рахунка;
-    легалізоване доручення на здійснення представницьких функцій в Україні;
-    картка зі зразками підписів і  відбитком печатки, завірена нотаріально.
Для одержання індивідуальної ліцензії в НБУ на відкриття рахунка типу «П» необ-хідно 6 документів:
-    письмова згода  уповноваженого банку на відкриття  й обслуговування рахунка типу «П»;
-    копія свідчення про реєстрацію постійного представництва як платника податку в органах державної податкової  адміністрації завірена чи нотаріально органом, що видав неї;
-    копія легалізованого статуту (положення) юрособи-нерезидента;
-    копія легалізованого витягу з торгового, банківського судового реєстру реєст-раційне свідчення про реєстрацію, видане місцевими органами влади за місцем перебування юрособи-нерезидента;
-    легалізоване доручення  на право здійснення представницьких функцій на Україні;
-    копія дозволу  центрального банку відповідної країни на відкриття рахунка ти-пу «П» постійному представництву юрособи-нерезидента на території України, завірена нотаріально. Це для країн колишнього СРСР.
Рахунок типу «П» використовується відповідно до правил, установленими для по-точних рахунків резидентів України крім випадків покупки іноземної валюти на Україн-ському міжбанківському валютному ринку.
Ці  можуть бути здійснені тільки для  перерахування коштів на рахунок юрособи-нерезидента в межах отриманих від купівлі-продажу на Україні:
-    нарахований відсоток;
-    залишки на рахунку після сплати обов'язкових платежів у випадку припинення діяльності, що повинно бути підтверджено відповідним документом власний рахунок  в іноземній валюті в уповноваженому банку відкривається для:
-    оплати праці працівників-нерезидентів;
-    виплата засобів на закордонні відрядження;
-    представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України;
Здійснення інвестицій в Україні, інших операцій, заборонених чинним законодав-ством України з цього виду рахунків, не дозволяється.
Розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків України здійсню-ється з рахунків типу «П» з наступним поверненням коштів та нарахованих відсотків на зазначений рахунок.
У випадку закриття рахунків типу «Н» і «П» у зв'язку з переходом на обслугову-вання в інший уповноважений банк, банк, у якому рахунок закривається сповіщає про це в податковий орган і установу НБУ, що видала ліцензію на відкриття рахунка. Банк, у якому рахунок відкривається, сповіщає про це туди ж.
У випадку переоформлення представництвом рахунка типу «Н» на рахунок типу «П» необхідно здати НБУ стару ліцензію й одержати нову. Об цьому уповноважений  банк зобов'язаний  сповістити податковий орган.
Відкриття уповноваженими  банками України рахунків в іноземній валюті
Банківські рахунки в іноземній валюті підрозділяються на поточні, розподільні, кредитні і депозитні (вкладні).


 

You have no rights to post comments