Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... ПОНЯТТЯ МОВНОЇ НОРМИ

ПОНЯТТЯ МОВНОЇ НОРМИ
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

ПОНЯТТЯ  МОВНОЇ  НОРМИ

Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, характеризується наявністю сталих норм, які є обов’язковими для всіх носіїв. Унормованість – основна ознака літературної мови, для якої обов’язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність висловлювання.
Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації. Розрізняють наступні норми:
-    орфоепічні – регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів;
-    графічні - правильна передача звуків на письмі;
-    орфографічні -  грамотне написання слів та їх частин;
-    лексичні – встановлюють правила слововживання;
-    граматичні – передбачають правильне вживання граматичних форм слів, усталену побудову словосполучень, речень; 
-    стилістичні - доречний відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування;
-    пунктуаційні – регулюють вживання розділових знаків.
Норми характеризуються системністю, обумовленістю, стабільністю. Але разом з тим літературні норми з часом можуть змінюватися. У зв’язку з цим у межах норми співіснують мовні варіанти, під якими розуміють видозміни однієї й тієї самої мовної одиниці, наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному та синтаксичному. Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого і нового в мові.
У процесі розвитку літературної мови кількість і якість мовних варіантів змінюються. Мовні норми найповніше і у певній системі фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови.
Культура усного й писемного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб досконало володіти мовними нормами і послідовно дотримуватися їх.


 

You have no rights to post comments