Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Господарські рішення. Класифікація підприємницьких ризиків

Господарські рішення. Класифікація підприємницьких ризиків
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Класифікація підприємницьких ризиків

Ефективність організації управління ризиком багато в чому визначається класифікаційною системою, яка включає групи, ка-тегорії, види, підвиди та різновиди ризиків. Науково обґрунтова-на класифікація ризику дозволяє чітко визначити місце конкрет-ного виду ризику у їх загальній системі та створює можливості для ефективного застосування відповідних методів, прийомів управління ризиком. Широко використовуються різноманітні способи класифікації ризиків, але не існує однозначного підходу до виділення певних класифікаційних ознак [8]. Спробуємо пред-ставити змістовну класифікацію ризиків, виділити типи ризиків, згрупувавши їх за певними ознаками:
Залежно від можливого результату виділяють:
- чистий ризик — імовірність отримання негативного чи нульового результату (виробничі та інвестиційні ризики);
- спекулятивний ризик — імовірність отримання як пози-тивного, так і негативного результату (фінансові ризики).
Більшість ризиків є саме спекулятивними. Просування нової чи реконструйованої продукції на ринок, зниження ціни для за-лучення покупців тощо здійснюється саме в надії отримати при-буток.
За ступенем об’єктивності і суб’єктивності рішень — з об’єктивною, суб’єктивною й об’єктивно-суб’єктивною ймовір-ністю;
За чисельністю суб’єктів ризику — індивідуальний і групо-вий.
За ситуацією — стохастичний (в умовах невизначеності), конкуруючий (в умовах конфлікту).
За джерелом виникнення ризику: ризик, пов’язаний з госпо-дарською діяльністю; ризик пов’язаний з особистістю підприєм-ця; ризик, пов’язаний з недоліком інформації про стан зовніш-нього середовища.
За видами діяльності підприємства:
- виробничий ризик — пов’язаний із можливістю невико-нання фірмою своїх обов’язків за контрактом або договором із замовником;
- фінансовий ризик — пов’язаний із можливістю невико-нання фірмою своїх фінансових обов’язків перед інвесторами че-рез використання для фінансової діяльності фірми боргу;
- інвестиційний ризик — пов’язаний із можливістю зне-цінення інвестиційно-фінансового портфеля, який складається як із власних цінних паперів, так і з придбаних;
- валютний ризик — пов’язаний із можливістю коливань ринкових ставок власної грошової одиниці і інших курсів валют;
- юридичний ризик — пов’язаний з невірним чи неправо-мірним оформленням документів, укладанням угод чи тракту-ванням норм правових актів;
- страховий ризик — ризик страхової компанії, пов’язаний з адекватністю формування страхових тарифів, азарт-ною методологією страхування;
- інноваційний ризик — ризик відхилення від мети при вкладанні коштів у виробництво інноваційного продукту, науко-ві-дослідні та конструкторські роботи.
За ступенем належності до підприємницької діяльності:
- підприємницький ризик — ризики, що виникають при здійсненні підприємницькій діяльності (самостійної ініціативної фінансово-господарської діяльності громадян, здійснюваної з ме-тою одержання прибутку (прибутку), від свого імені, під власну майнову відповідальність або ж від імені та під відповідальність юридичної особи — підприємства (фірми));
- непідприємницький ризик — ризики, що мають місце при здійсненні непідприємницькій діяльності (діяльності "non profit organization" (неприбуткових організацій, сприяння різним суспільним рухам, науково-дослідних центрів, навчальних закла-дів тощо).
За належністю до країни функціонування суб’єкта госпо-дарювання:
- внутрішні ризики — ризики, які, виникаючи у певній країні, впливають на діяльність тільки її господарюючих суб’єктів;
- зовнішні ризики — ризик, джерело походження яких для внутрішніх виробників перебуває за межами їх власної краї-ни.
За рівнем виникнення:
- ризики мікрорівня — виникають на підприємстві або у приватних осіб;
- ризики галузевого походження — виникають у цілої групи підприємств однієї галузі і здійснюють вплив на всю га-лузь;
- ризики міжгалузевого походження — виникають через наявність впливу та залежності окремих галузей і сфер економіч-ної діяльності між собою;
- регіональні ризики — виникають через наявність спе-цифіки розвитку й управління окремими регіонами всередині країни;
- державні ризики — виникають на макрорівні і вплива-ють на всіх суб’єктів господарювання даної країни;
- глобальні (світові) ризики — виникають в економіці кі-лькох країн чи світового співтовариства в цілому, впливаючи при цьому на діяльність суб’єктів господарювання.
За сферою походження:
- соціально-політичний ризик — зміна здійснюваного державою політичного курсу, введення в дію незапланованих ра-ніше соціальних програм або інших дій, що в основі свого похо-дження мають соціальну сферу (страйки, зміна психологічного клімату на підприємстві);
- адміністративно-законодавчий ризик — реалізація не-запланованих адміністративних обмежень господарської діяльно-сті суб’єктів ринку, зміни у законодавстві (збільшення податко-вих ставок, заборона на здійснення певного виду діяльності тощо);
- виробничий ризик — виробництво продукції (товарів, послуг), здійснення будь-яких видів виробничої діяльності (зни-ження запланованих обсягів виробництва, зростання витрат на виробництво продукції тощо);
- комерційний ризик — зниження обсягів реалізації това-рів (послуг) внаслідок зміни кон’юнктури, підвищення закупіве-льної ціни товарів, непередбачене зниження обсягу закупок, втрати товару в процесі обігу тощо);
- фінансовий ризик — невиконання суб’єктом економіч-ної діяльності своїх фінансових зобов’язань (прострочення пла-тежів, порушення термінів повернення кредитів тощо); зміни, що відбуваються у фінансовій системі взагалі (інфляційні процеси тощо);
- природно-екологічний ризик — залежність людини і су-спільного виробництва в цілому від природнокліматичних умов (значна кількість осадків, повені); зворотний зв’язок між суспіль-ним виробництвом і навколишнім середовищем (несприятливий вплив шкідливих виробництв на здоров’я людей тощо);
- демографічний ризик — можливість зміни демографіч-ної ситуації; особливість даних ризиків — існують як у формі са-мостійних ризиків, так і є причиною виникнення інших ризиків (зниження тривалості життя населення може спричинити виник-нення ризику, пов’язаного із реалізацією продукції підприємств, що орієнтуються на достатньо старе населення тощо);
- геополітичний ризик — можливість змін глобального характеру (світова міграція робочої сили, поява хвороб, що за-грожують життю всього людства тощо).
За причинами виникнення:
- ризик, викликаний невизначеністю майбутнього, харак-терною для функціонування всіх суб’єктів ринку, і як наслідок — складністю в прогнозуванні їхніх дій (невизначеність майбутньо-го може бути викликана наявністю невизначеності як у функціо-нуванні економічної системи самого підприємства або його най-ближчого оточення (наприклад, партнерів), так і навколишнього середовища, наприклад, економіки країни в цілому);
- ризик, викликаний нестачею інформації для прийняття рішень, що пов’язана з об’єктивною неможливістю врахування і розгляду всіх параметрів, необхідних для прийняття виробничо-господарських рішень;
- ризик, викликаний особистими суб’єктивними чинни-ками групи, що аналізує ризик (власним розумінням аналізованих процесів, рівнем кваліфікації, співвідношенням кількості часу, необхідного для якісного і всебічного аналізу і наданим для цієї процедури часом).
За ступенем обґрунтованості прийняття ризику:
- обґрунтовані ризики — ризики, які підприємство вирі-шує прийняти на себе в результаті проведення аналітичної оцінки прогнозованих результатів і можливих витрат; при цьому їх вплив на діяльність підприємства буде мінімальним.
- частково обґрунтовані — ризики, що приймає або пе-редбачає прийняти підприємство за умови рівності результатів і витрат; імовірність появи несприятливої події настільки велика, що у випадку її появи суб’єкт господарювання може одержати нульовий ефект;
- авантюрні ризики — ризики, в результаті реалізації яких має місце висока імовірність недосягнення запланованих ре-зультатів; суб’єкт господарювання, що приймає авантюрний ри-зик, діє без врахування реальних сил, умов і можливостей, розра-ховуючи на випадковий успіх.
За ступенем системності:
- несистемні (унікальні) ризики — ризики, що не власти-ві даній системі та ступінь їх впливу може бути зведено до мож-ливого мінімуму (нуля) (наприклад, ступінь впливу ризику на ре-зультати діяльності підприємства може бути знижено за допомогою виробничої або фінансової диверсифікації);
- системні ризики — ризики, наявність яких обумовлена самою системою, та ступінь їх впливу не може бути знижений.
Системні ризики обов’язково існують в економіці та є атрибу-том діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Ці ризики можна передбачити й оцінити, але знизити їх ступінь не можли-во. З погляду теорії ефективного управління фірмою, дана група ризиків являє собою той максимальний набір ризиків, переви-щення якого буде означати зниження ефективності діяльності ор-ганізації. Але через ряд обмежень як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру (ресурсні обмеження, суб’єктивність інформації, що використана при упорядкуванні прогнозів і тощо), досягти того, щоб підприємство в своїй діяльності стикалося тільки з цими ризиками, не завжди можливо. Тому у більшості випадків, підприємства приймають на себе всю групу системних ризиків плюс незначну частину унікальних ризиків.
За відповідністю допустимим межам:
- допустимі ризики — припускають рівень ризику в ме-жах його середнього рівня, тобто середнього стосовно інших ви-дів діяльності та інших господарських суб’єктів. Таким чином, якщо  - середній рівень ризику в економіці,   — рівень при-пустимого ризику, то повинна виконуватися така умова:
 (5.1)
- критичні ризики — ризики, припускають рівень вищий за середній, але в межах допустимих значень, прийнятих у даній економічній системі для певних видів діяльності. Таким чином, якщо   — критичний рівень ризику певного напряму діяльнос-ті в даній економічній системі,   — максимально допустимий рівень ризику, то повинна виконуватися така умова :
 (5.2)
Слід зазначити, що максимально допустима межа може пере-вищувати рівень системних ризиків.
- катастрофічні ризики — ризик, що перевищують вер-хню (максимальну) межу ризику, яка сформована в даній еконо-мічній системі. Таким чином, якщо   — катастрофічний рі-вень ризику визначеного напрямку діяльності в даній економіч-ній системі, то повинна виконуватися така умова :
  (5.3)
За ознакою реалізації ризиків:
- реалізовані ризики — несприятливі для підприємства події, що здійснилися і наслідком яких може бути погіршення його діяльності;
- нереалізовані ризики — ризики, що не мали місця всу-переч очікуванням.
Реалізованими можуть бути й ті ризики, імовірність виник-нення яких була меншою, порівняно з нереалізованими. Це є нас-лідком їх імовірнісного характеру та необхідністю наявності ці-лого ряду умов для їх реалізації, тобто переходу зі стадії прогнозованих у стадію ризиків, що здійснилися.
За адекватністю часу ухвалення рішення про реагування на реалізовані ризики:
- ризики попереджувальної групи — ризики, що врахова-ні при складанні планів розвитку підприємства, тобто до моменту їх появи; при цьому розроблена стратегія дій підприємства у ви-падку виникнення ризиків;
- поточні ризики — ризики, що не були передбачені; у випадку виникнення цих ризиків не була розроблена стратегія дій підприємства й суб’єкт господарювання реагує на них у момент їх виникнення (на перших стадіях);
- запізнілі ризики — ризики, що не були передбачені під-приємством при плануванні та стратегія дій підприємства при цьому розробляється вже після їх виникнення.
За групою, що аналізує ризик і приймає рішення про дії під-приємства у випадку його виникнення:
- ризик індивідуального рішення — ризики, що мають мі-сце, коли рішення приймається окремою людиною (директором підприємства, його власником тощо);
- ризики колективного рішення — ризики, що мають мі-сце, коли рішення приймається групою осіб (рада директорів, група експертів тощо).
За масштабами впливу, або за сферою охоплення:
- одноособові ризики — ризики, що впливають тільки лише на дане підприємство та його найближче оточення (напри-клад, банкрутство підприємства, що спричинило за собою втрату замовлень для його постачальників);
- багатоособові ризики — ризики, виникнення яких від-іб’ється не тільки на окремому підприємстві та його найближчо-му оточенні, а й на цілій групі інших підприємств (наприклад, страйк працівників вуглевидобувної галузі може вплинути на ді-яльність збагачувальної фабрики, коксохімічного комбінату, ме-талургійного підприємства, обсягах виробництва, електроенергії в масштабах усієї країни).
За можливістю прогнозування:
- прогнозовані ризики — ризики, виникнення яких підда-ється прогнозу, що може бути здійснений з використанням найрі-зноманітніших методів аналізу;
- ризики, що частково не прогнозуються (форс-мажорні) — ризики, що виникають внаслідок настання форс-мажорних подій (надзвичайних обставин), що не можуть бути ці-лком передбачені, та виступають непереборною перешкодою (стихійні лиха, катастрофи тощо); часткова непрогнозованість цих ризиків — наслідок досить низького ступеню імовірності при визначенні імовірності їх здійснення, що у свою чергу є резуль-татом обмеженості інформації та людських знань, необхідних для побудови прогнозу;
- непрогнозовані ризики — ризики, виникнення яких не-можливо передбачити жодним з існуючих методів чи підходів.
За ступенем впливу на діяльність суб’єкта господарювання при реалізації ризику:
- негативний ризик — ризик, реалізація якого спричинює програш суб’єкта господарювання;
- нульовий ризик — ризик, що характеризується відсутні-стю впливу на суб’єкта господарювання;
- позитивний ризик — ризик, реалізація якого спричи-нює виграш для суб’єкта господарювання.
Іноді ризик, реалізований для одного суб’єкта з негативним або нульовим результатом, є вигідним для іншого суб’єкта (на-приклад, реалізація ризику у фірм-конкурентів тощо).
За частотою виникнення:
- одноразові (короткострокові) — ризики, що мають мі-сце лише один раз через певні причини;
- багаторазові (постійні) — ризики, що можуть прояви-тися неодноразово.
За можливістю запобігання:
- ризики, яким можна запобігти — ризики, реалізації яких можна з впевненістю запобігти організаційно-технічними чи іншими управлінськими методами за умови вчасного реагування на загрозу;
- ризики, яким не можна запобігти — ризики, яким не можна запобігти вказаними методами, їх можна лише застраху-вати;
- ризики, яким можна частково запобігти — ризики, ре-алізації яких можна частково запобігти вказаними методами.
Подана вище класифікація представляє практичний інтерес для організації та управління підприємством в умовах ринкової економіки. Підприємницькі ризики є невід’ємною та беззапереч-ною частиною господарської діяльності підприємства. Тому ре-зультативність дій підприємця, подолання невпевненості у май-бутніх результатах, залежать насамперед від можливості та вміння правильно оцінити ступінь ризикованості намічених опе-рацій та вжити необхідних заходів.


 

You have no rights to post comments