Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Господарські рішення. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності

Господарські рішення. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності

Багато рішень у підприємницькій діяльності доводиться при-ймати в умовах, коли необхідно вибирати напрями дій з декіль-кох можливих варіантів, результати здійснення яких важко спро-гнозувати. Невизначеність виступає основною характеристикою недостатньої забезпеченості процесу прийняття економічних рі-шень знаннями щодо певної проблемної ситуації.
На теоретичному рівні ця ситуація досить добре розроблена, проте на практиці застосування формалізованих алгоритмів ана-лізу обмежене. Основні труднощі полягають у тому, що немож-ливо оцінити ймовірність появи наслідків прийнятих рішень. Для вибору оптимальної стратегії в ситуації невизначеності викорис-товують декілька критеріїв. Кожен з критеріїв передбачає як оп-тимальне рішення використовувати тільки одну конкретну стра-тегію («чисту» стратегію). Але в деяких випадках краще не дотримуватися одної стратегії, а застосовувати декілька («міша-ну» стратегію). За наявної кількох альтернативних станів зовні-шнього і внутрішнього середовища підприємства, їм відповіда-ють відповідні значення цільових функцій. Якщо жодна з альтернатив не буде домінувати, то виникає задача вибору рі-шення із застосуванням правил і критеріїв теорії прийняття рі-шень. Наведемо кілька загальних критеріїв раціонального вибору варіантів рішень з безлічі можливих. Критерії засновані на аналі-зі матриці можливих станів навколишнього середовища й альте-рнатив рішень.
Для прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику за до-помогою статичної ігрової моделі вхідна інформація задається у вигляді матриці, рядки якої — це можливі альтернативні рішен-ня, а стовпчики — стани системи (середовища).
Кожній альтернативі рішень і кожному стану системи (сере-довища) відповідає результат ( наслідок рішення), який визначає витрати або виграш при виборі даної альтернативи рішення та реалізації даного стану системи.
  — альтернатива  -того рішення; ( );
  — можливий  - стан зовнішнього середовища; ( );
 - результат (наслідок рішення).
  в загальному вигляді — неперервна функція аргументів   та  , що позначає значення вартості капіталу, яке приймається альтернативою   за стану навколишнього середовища.
Матриця придатна для ситуації, коли:
- існує кінцева кількість розглянутих альтернатив дій і станів навколишнього середовища;
- має місце функція результатів, що зараховує кожній альтер-нативі однозначний ефект у формі, наприклад, вартості капіталу, доходів, прибутків тощо;
- вартість капіталу або отриманий прибуток (збиток), буде єдино важливою цільовою величиною.
Альтернативи в описаних умовах можуть вибиратися за одним із критеріїв, представлених у роботі, відповідно до правил при-йняття рішень. Нехай кожна альтернатива має однозначний ефект у формі вартості капіталу.
Виплати — прибуток чи збиток від прийняття рішення. Таб-лиця виплат — спосіб подачі інформації, зручний для аналізу і вибору оптимального рішення. Виплати в таблиці приводяться по окремих варіантах рішення і станів середовища.


 

You have no rights to post comments