Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Господарські рішення. Сутність та види невизначеності

Господарські рішення. Сутність та види невизначеності
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність та види невизначеності

У процесі функціонування суб’єкти підприємництва зазнають впливу ряду чинників — соціально-політичних, адміністративно-законодавчих, виробничих, комерційних, фінансових тощо. Май-бутній розвиток ситуацій, кінцеві результати господарських опе-рацій спрогнозувати дуже складно, оскільки прийняття рішень в економіці на всіх рівнях управління відбувається в умовах неод-нозначності розвитку, неможливості точного прогнозування пев-них подій, неповної чи недостовірної інформації. Усунути неви-значеність майбутнього у підприємницькій діяльності неможливо, тому що вона являє собою елемент об’єктивної дійс-ності.
Умови невизначеності є предметом досліджень й об’єктом по-стійного спостереження з боку економістів та спеціалістів інших сфер. Одним із перших учених, який займався вивченням про-блеми невизначеності в рамках сучасної економічної теорії, був Френк Найт.
З погляду економічної теорії невизначеність — це об’єктивна неможливість здобуття абсолютного знання про об’єктивні та суб’єктивні фактори функціонування системи, неоднозначність її параметрів. Чим більша невизначеність під час прийняття госпо-дарського рішення, тим більший ступінь ризику.
Кількісно невизначеність може виступати як можливість від-хилення результату від очікуваного (або середнього) значення як у меншу, так і в більшу («спекулятивна» невизначеність) сторо-ну, або можливість тільки негативних відхилень кінцевого ре-зультату події («чиста» невизначеність) [30].
Економіка ринкового типу передбачає існування найрізнома-нітніших видів невизначеності для всіх суб’єктів господарювання (рис. 4.2). Найпоширенішою є класифікація невизначеності за ступенем настання події. Ця класифікація дає можливість розрі-знити повну та часткову невизначеність, повну визначеність. Ча-сткова чи повна невизначеність пояснюється тим, що, по суті, економічні проблеми зводяться до задач вибору з деякої кількості альтернатив. При цьому економічні суб’єкти не мають повної ін-формації про стан систем для розробки оптимального рішення і достатніх можливостей для адекватного обліку всіх доступних даних. Невизначеність інформації можливо зняти, визначивши ймовірність, з якою можна очікувати цю інформацію. Залежно від засобів визначення ймовірності розрізняють два типи неви-значеності — статистичну та нестатистичну. Якщо мається на увазі статистична невизначеність, то іноді кажуть, що рішення приймається в умовах ризику, якщо нестатистична — то рішення приймається в умовах невизначеності. У чистому вигляді той чи інший вид імовірності трапляється рідко — найчастіше можна зустріти мішаний вид.
Розвиток фірми в умовах ринкової економіки на кожному ета-пі повинен формуватися з врахуванням різних видів невизначе-ності. Чинники невизначеності, що впливають на будь-який рин-ковий суб’єкт, також наявні безпосередньо в процесі управління ним. За місцем виникнення невизначеність в управлінні підприєм-ством (фірмою) може бути наслідком:
- невизначеності у встановленні планового періоду і, зокрема, періоду, на який розробляється стратегія розвитку підприємства;
- невизначеності формування цілей підприємства та вибору пріоритетів у визначених цілях, що може бути зумовлено наявні-стю ряду альтернативних цілей;
- помилок в оцінках дійсного стану справ усередині самого підприємства і його місця на ринку, до чого, у свою чергу, може призвести ряд причин об’єктивного та суб’єктивного характеру;
- неповної або помилкової інформації стосовно перспектив розвитку даного підприємства і ринку в цілому, рішень, прийня-тих на її підставі;
- можливих перебоїв у розробці чи реалізації стратегії розвит-ку підприємства; невизначеності контролю й оцінки результатів діяльності підприємства.
Таким чином, невизначеність виступає невід’ємним атрибу-том прийняття господарських рішень. Але слід зазначити, що во-на не завжди є негативним фактором, оскільки усвідомлення фа-кту її існування мотивує до самостійного розв’язання господарських завдань, веде до ініціативності та творчого пошу-ку.
На практиці зниження рівня невизначеності, необхідне для прийняття господарських рішень, забезпечується:
- збором інформації, що зменшує невизначеність очікувань;
- обробкою інформації методами аналізу, прогнозу, сценарію та з’ясуванням причин, форм і наслідків невизначеності;
- розробкою моделей, адекватних ситуаціям, що мають міс-це, й здобуттям у результаті моделювання значень цільових ве-личин, функціональних залежностей станів об’єкта управління та навколишнього середовища.


 

You have no rights to post comments