Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Господарські рішення. Господарські рішення та їх види

Господарські рішення. Господарські рішення та їх види
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Господарські рішення та їх види

Від прийняття господарських рішень, їх якості, раціональності й обґрунтованості в багатьох випадках залежать реальні можли-вості досягнення цілей організації, її ефективна діяльність. Звідси випливає необхідність розуміння сутності господарських рішень, вивчення основних правил, прийомів і наукових методів їх роз-робки.
Поняття «рішення» в науковій літературі трактується по-різному. Найчастіше воно розуміється і як процес, і як акт вибору, і як результат вибору [5]. Рішення як процес характеризується тим, що, відбуваючись у часі, здійснюється в декілька етапів (підгото-вка, формування, прийняття й реалізація). Воно містить окремі, але тісно взаємопов’язані елементи: постановку мети та плану-вання діяльності за кращою альтернативою її досягнення; розпо-діл часу, ресурсів і дій, необхідних для вирішення завдання; мо-тивацію чи спонукання до дій; координацію та регулювання процесу; здійснення обліку й контролю зробленого, аби переконатися, що результати відповідають запланованим. Етап прийняття рішень можна трактувати як акт вибору особою за до-помогою визначених правил. Рішення як результат вибору являє собою розпорядження до дії (план роботи, варіант проекту).
Існування рішення як такого передбачає наявність певних елементів: суб’єкта, що приймає рішення (менеджер, відділ, під-приємство в цілому); об’єкта — виконавця рішення (підлеглий, відділ, підприємство в цілому); предмет рішення; мета й причини розробки рішення.
Господарське рішення (ГР) — це результат аналізу, прогнозу-вання, оптимізації економічного обґрунтування та вибору альтернативи із сукупності варіантів досягнення конкретної мети під-приємства.
Загалом господарське рішення характеризують такі ознаки:
—    можливість вибору єдиної дії з безлічі альтернатив (якщо немає альтернативи, то немає і вибору, а отже, немає і рішення);
—    наявність мети (безцільний вибір не вважається рішенням);
—    необхідність вольового акту особи, що приймає рішення (ОПР) стосовно його вибору, оскільки ОПР формує рішення че-рез боротьбу думок і мотивів.
Господарські рішення мають місце в управлінні процесами всередині організації, процесами взаємодії організації із зовніш-нім середовищем, в безпосередньому управлінні організацією.
Сутність господарських рішень проявляється в різних аспек-тах [41], які засвідчують вплив цих рішень на економічні, органі-заційні, правові та технологічні інтереси підприємства. Згідно з економічною сутністю на розробку та реалізацію будь-якого рі-шення необхідні фінансові, матеріальні й інші витрати. Тому кожне рішення має реальну вартість, а його реалізація повинна приносити підприємству прямий чи опосередкований прибуток. Помилкове або неправильно сприйняте підлеглими рішення мо-же завдати компанії збитків чи навіть призвести до банкрутства. Організаційна сутність полягає в тому, що для розробки та реа-лізації рішення підприємство повинно мати: необхідний персо-нал; документи, які регламентують повноваження, права, обов’язки та відповідальність працівників і самого підприємства; налагоджену систему контролю, а також здійснювати координа-цію роботи персоналу. Соціальну сутність закладено в механізмі управління персоналом задля узгодження їхньої діяльності все-редині колективу. Правова сутність рішень полягає в можливос-ті здійснення певних заходів у рамках законодавчого поля (виходячи із законодавчих актів України, міжнародних зобов’язань, статутних та інших документів власне підприємства). Технологіч-на сутність рішень проявляється в можливості забезпечення пе-рсоналу, що здійснює розробку та реалізацію рішень, необхідни-ми технічними, інформаційними ресурсами.
Рішення, що приймаються в господарській практиці, характе-ризуються різноманітністю. Тож необхідність класифікації зумовлена потребою у визначеності термінологічного апарата, виборі оптимальних методів прийняття й обґрунтування рішень.
Господарське рішення має бути оптимальним, ефективним і результативним. Оптимальність ГР — властивість ГР бути найкращим відповідно до критерію (системи критеріїв) оптимальності. Ефективним є рішення, що приводить до потрібних і дієвих результатів. Результативним можна назвати рішення, реалізація якого приводить до остаточних результатів.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments