Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №20 (П (с) БО №20)

Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №20 (П (с) БО №20)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №20 (П (с) БО №20)

Материнське підприємство крім власних фінансових звітів повинно складати та подавати консолідовані фінансові звіти. До консолідованих фінансових звітів слід включати всі підприємства, які контролює материнське підприємство, за винятком тих дочірніх підприємств, які вилучаються з причин, зазначених в параграфі 7. Контроль вважається існуючим, якщо материнське підприємство володіє, прямо чи не прямо (через дочірні підприємства), більшою половиною голосів підприємства за винятком окремих випадків, коли можна чітко продемонструвати, що таке володіння не забезпечує контроль. Контроль також має місце, навіть якщо материнському підприємству належить половина або менше половини голосів підприємства, де існує:
•    право на більш ніж половину голосів згідно угоди з іншими інвесторами;
•    право керувати фінансовою та операційною політикою підприємства згідно статуту або угоди;
•    право призначати або знімати більшість членів ради директорів, або еквівалентного керуючого органу;
•    право віддавати більшість голосів на зборах ради директорів, або еквівалентного керуючого органу.

Дочірні підприємство не включається до консолідації, якщо:
•    контроль   буде   тимчасовим,   оскільки   дочірнє   підприємство   було   придбане   і утримувалось виключно з метою його наступної реалізації в найближчому майбутньому;
•    воно функціонує з жорсткими довгостроковими обмеженнями, які суттєво впливають на його здатність передавати кошти материнському підприємству.

Фінансові звіти материнського підприємства та її дочірніх підприємств, які використовуються при підготовці консолідованих фінансових звітів повинні бути складені на одну й ту саму дату.
Консолідовані фінансові звіти складаються з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин.
Консолідовані фінансові звіти складаються шляхом послідовного об'єднання відповідних статей фінансових звітів материнського та дочірніх підприємств.
В процесі консолідації включаються:
•    балансова   вартість   інвестицій   материнського   підприємства   в   кожне   дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в кожному дочірньому підприємстві;
•    внутрішньогрупові операції та сальдо;
•    нереалізовані прибутки та збитки, що виникли в результаті внутрішньогрупових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).

У разі наявності дочірніх підприємств, які повністю не належать материнському підприємству, в процесі консолідації визначається частка меншості.
Частку меншості слід відображати в консолідованому балансі окремо від зобов'язань та власного капіталу материнського підприємства. В прибутку групи частка меншості відображається окремо.
Збитки, які відносяться до меншості в консолідованому дочірньому підприємстві можуть перевищувати частку меншості в акціонерному капіталі дочірнього підприємства. Це перевищення і будь-які наступні збитки, які відносяться до меншості, списуються на частку більшості за винятком тієї частини, по якій меншість має зобов'язання і здатна покрити збитки. Якщо згодом дочірнє підприємство відображає в звітності прибутки, весь цей прибуток розподіляється на частку більшості доки не будуть покриті збитки меншості, відшкодовані раніше за рахунок більшості.
В примітках до консолідованих фінансових звітів слід наводити:
•    перелік значних дочірніх підприємств із зазначенням назви країни реєстрації або місцезнаходження, частку власності та, в разі відмінності, частку в розподілі голосів;
•    характеристику методу, використаного для обліку дочірніх підприємств в окремих фінансових звітах материнського підприємства;
•    причини, з яких дорічне підприємство вилучило з консолідації;
•    характер відносин між материнським та дочірнім підприємством, якщо материнське підприємство не володіє в дочірньому, прямо чи непрямо, більш як половиною голосів;
•    назву підприємства, в якому материнському підприємству належить більше половини голосів, прямо або непрямо через (дочірні підприємства), але яке, з причин відсутності контролю, не є дорічним підприємством;
•    вплив придбання або продажу дочірніх підприємств на фінансовий стан (на дату складання фінансового звіту), результати звітного періоду та відповідні суми попереднього періоду;
•    статті у консолідованих фінансових звітах, до яких застосувалася різна облікова політика.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments