Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зміст звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №5 (П (с) БО №5)

Зміст звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №5 (П (с) БО №5)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №5 (П (с) БО №5)

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду .
Для забезпечення порівняння інформації підприємства повинні наводити у складі річного звіту ,звіт про власний капітал за поточний та попередній роки.
У складі залишку власного капіталу показують суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду .
У статтях «Зміна облікової політики» , «виправлення суттєвих помилок» та «Інші зміни» відображаються суми коригувань , передбачених П(С)БО №6.
Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах .
У статі «Скоригований залишок» показується залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних корегувань.
У складі переоцінки активів наводяться статті, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, незавершеного будівництва, або довгострокових інвестицій.
У статті «Чистий прибуток ( збиток ) за звітний період показується сума чистого прибутку (збитку), визначена у звіті про прибутки і збитки.
У складі розподілу прибутку наводяться статті, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства, або включення прибутку до складу інших елементів власного капіталу (статутного, резервного, тощо).
У складі внесків учасників наводяться статті, що відображають збільшення статутного капіталу підприємства в момент його реєстрації та зміни суми вирахування з капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу підприємства.
У складі вилучення капіталу наводяться статті, що відображають зменшення власного капіталу підприємства в наслідок виходу учасника, зменшення номінальної вартості акції, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариствам, або з інших причин.
До складу інших змін в капіталі включаються статті, які розкривають всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені в наведені вище статті.
Усі підприємства повинні розкривати в примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елементу власного капіталу (крім статутного капіталу).
Акціонерні товариства повинні наводити в примітках до фінансових звітів таку інформацію щодо кожного виду акцій у складі статутного капіталу:
•    кількість акцій дозволених до випуску;
•    кількість випущених та повністю оплачених акцій;
•    кількість випущених, але ще не повністю оплачених акцій;
•    номінальну вартість акцій;
•    зміни у кількості акцій, що знаходяться в обігу, протягом звітного періоду;
•    права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;
•    акції, що належать самому підприємству, його дорічним і асоційованим підприємствам;
•    акції, зарезервовані для випуску згідно опціонів та інших контрактів, з вказанням їх термінів і сум.
Акціонерні товариства повинні також розкрити в примітках до фінансових звітів:
•    суму дивідендів по кумулятивних привілейованих акціях, які не були визначені;
•    суму включну (або невключну) до складу зобов'язань коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments