Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зміст балансу і загальні вимоги до розкриття його статей згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 (П (с) БО №2)

Зміст балансу і загальні вимоги до розкриття його статей згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 (П (с) БО №2)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст балансу і загальні вимоги до розкриття його статей згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 (П (с) БО №2)

Митою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату для прийняття економічних рішень.
Баланс складається з активів, зобов'язань та власного капіталу.
Актив визначається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена та існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.
Витрати, пов'язані з отриманням активу, який не визначається в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про прибутки та збитки.
Зобов'язання визначається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірною визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Власний капітал визначається в балансі одночасно з визначенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.
У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно відповідних стандартів.
У статті "Незавершене будівництво" показується вартість незавершеного будівництва що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.
У статті "Основні засоби" наводяться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів, які віднесені до складу основних засобів згідно відповідних стандартів.
У статті "Довгострокові інвестиції" відображається всі інвестиції, які не є поточними.
У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не є поточною дебіторською заборгованістю.
У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротних активів".
У статті "Записи" відображається вартість матеріалів незавершеного виробництва, готової продукції, товарів і інших об'єктів, які віднесені до складу записів згідно відповідних стандартів.
У статті "Незавершені контракти" показується вартість незавершених будівельних науково-дослідницьких та інших довгострокових контрактів, що виконуються підприємством на замовлення інших юридичних і фізичних осіб.
У статті "Поточна дебіторська заборгованість" показується сума заборгованості фізичних і юридичних осіб, отримання якої очікується протягом одного року або поточного операційного циклу, якщо останній довший за рік.
У статті "Поточні інвестиції" відображаються інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.
У статті "Грошові кошти" показуються кошти в касі, на розрахунковому та інших рахунках в банках, які можуть бути використані для поточних операцій.
Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом поточного операційного циклу внаслідок обмежень.
У статті відкладених витрат відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів.
У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском учасників (власників) до капіталу підприємства.
У статті "Додатковий оплачений капітал" акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість.
У статті "Резервний капітал" наводяться суми резервів, створених за рахунок чистого прибутку підприємства відповідно до чинного законодавства або установчих документів.
У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в думках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
У статті "Вирахування з капіталу" показується вартість власних акцій, викуплених в акціонерів, заборгованість учасників по внесках до капіталу та інші суми, що підлягають вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу згідно відповідних стандартів.
У складі забезпечень витрат і зобов'язань відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (податки, гарантійні зобов'язання, витрати на матеріальне заохочення та охорону праці тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (експортних) оцінок.
У статті "Довгострокові кредити банків" наводиться сума заборгованості підприємства банкам та інших фінансовим установам по отриманих від них позиках.
У складі інших довгострокових та інших поточних зобов'язань відображаються суми зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених відповідно у розділах "Довгострокові зобов'язання" та "Поточні зобов'язання".
До складу відкладених доходів включаються доходи, отримані протягом поточного попереднього звітних періодів, які відносяться до наступних звітних періодів.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments