Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Принципи побудови і структура балансу

Принципи побудови і структура балансу
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Принципи побудови і структура балансу

Бухгалтерський баланс є важливою складовою частиною звітності і відображає в узагальненому вигляді і в грошовій оцінці засоби підприємства на 1 число кожного кварталу, року по джерелам створення і цільовому призначенню, по їх складу та розміщенню.
Діюча на цей час форма бухгалтерського балансу включає в себе характеристику активу і пасиву, що відповідає умовам ринкової економіки.
Активи підприємства відображені в цій формі як вартість майна і боргових прав, якими володіє і які контролює підприємство на звітну дату.
Пасиви представлені як зобов'язання підприємства по позикам і кредиторським заборгованості, погашення яких приведе до зменшення вартості майна або прибутків.
Перевищення вартості активів над пасивами складає вартість власних активів підприємства, які відображаються в пасиві балансу в розділі джерел власних засобів, які містять і прибуток підприємства.
Власний капітал = Активи - зобов'язання.
Форму бухгалтерського балансу побудовано по принципу протиставлення статей активу відповідним статтям пасиву, що відповідає вимогам фінансового контролю і аналізу фінансового положення підприємства.
Порівняння даних активу і пасиву дозволяє отримати інформацію про використання підприємством фінансових ресурсів, про погодження між цільовим призначенням засобів і напрямків їх фактичних вкладень.
Основні передумови реальності балансу:
1.    правильне відображення господарських операцій в поточному обліку;
2.    якісна інвентаризація і своєчасне відображення її результатів;
3.    отримання правил оцінки статей балансу.
Бухгалтерський баланс складається з трьох розділів активу і трьох розділів пасиву. Кожний з розділів містить статті або рядки балансу, об'єднані в групи по економічним ознакам.
Деякі балансові статті охоплюють сальдо деяких близьких по економічному змісту статей синтетичного обліку.
Для порівняння даних балансу їх заповнюють в двох графах: на початок і кінець звітного періоду.
Дані в графу "На початок року" заповнюють по вступному балансу минулого звітного року, а дані графу "На кінець звітного року" - з глав книги, звідки переносять лишки по кожному рахунку.
Баланс підприємства по діючій формі побудовано принципу "нетто", який не передбачає включення в підсумок балансу сальдо по таким рахункам: рахунок 02 "Знос (амортизація) майна", рахунок 13 "Знос (амортизація) МШП" рахунок 42 "Торгова націнка" рахунок 88 "Резерв сумнівних боргів"
Такі відомості приводяться в балансі і використовуються для оцінки технічного стану і фінансових витрат підприємства.
В підсумок балансу включається:
1.    залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів, МШП, предметів прокату = початкова вартість - сума нарахованого зносу;
2.    товари по вартості придбання;
3.    прострочена дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги, зменшується на величину створеного через збільшення прибутку звітного року резерву сумнівних боргів;
4.    сума резерву незароблених премій і збитку (страхового відшкодування), що належить страховій компаній.


 

You have no rights to post comments