Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Фінансові звіти загального призначення і вимоги МСБО до їх складання

Фінансові звіти загального призначення і вимоги МСБО до їх складання
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Фінансові звіти загального призначення і вимоги МСБО до їх складання

Фінансові звіти загального призначення - це звіти, які відповідають вимогам тих користувачів, які не можуть вимогти звітів, які складені з врахуванням їх конкретних інформаційних потреб. Мета фінансової звітності загального призначення - представлені інформації про фінансовий стан результатів діяльності, про рух грошових коштів підприємств, які є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень.
Головні вимоги МСБО: - фінансові звіти повинні правдиво відображати фінансовий стан, фінансові результати діяльності та потоки грошових коштів.
Необхідні умови правдивого відображення інформації в фінансових звітах є таке її подання, яке забезпечить якісні характеристики фінансових звітів та степінь корисності інформації, приведеної в них МЕБО виділяють 4 основні якісні характеристики:
1.    Зрозумілість;
2.    Доречність;
3.    Достовірність;
4.    Зіставність.

1.    Зрозумілість - це якість інформації, яка дозволяє користувачам сприймати її значення. Зрозуміла інформація розрахована на її однозначне тлумачення користувачами на умовах, що вони мають достатні знання та заінтересованість у сприйманні цієї інформації.
2.    Доречність - характеризує здібність інформації впливати на прийнятті на її основі рішення. Інформація рахується доречною, якщо вона здібна впливати на прийняття рішень, користувачами і допомогти їм оцінити поточні, майбутні події, які відбуваються.
3.    Достовірність - означає, що вона не містить помилок та упоряджених суджень. Така характеристика інформації визначається повнотою, нейтральністю обачливість, перевалювання суті над формою, правдивим відображенням фінансового стану та результатів.
4.    Зіставність - характеризує можливість користувачів звітності порівняти:
•    фінансові звіти підприємств за різні періоди;
•    фінансові звіти різних підприємств, таке порівняння дозволяє оцінити динаміку розвитку підприємства та його позицію на ринку.

Передумовами зіставленості є розкриття інформації про облікову політику підприємства, приведення певної інформації за попередній період та послідовність застосування вибраних методів обліку.
МСБО передбачає ситуації, коли застосування певних вимог можна не забезпечити правдивого надання інформації у фінансових звітах.
У таких випадках МСБО передбачає відхилення від вимог, які характеризують періодам фінансових звітів, які необхідно розкрити у примітках до них:
1.    Той факт, що по рішенню керівництва фінансові звіти правдиво відображають фінансовий стан результати фінансової діяльності та потоки грошових коштів підприємствах.
2.    Те, що за всіма існуючими аспектами такі відхилення узгоджуються певними відхиленнями в МСОБ за винятком відхилень від вимог для забезпечення правдивого надання.
3.    Стандарт, від вимог якого відхилилось підприємство, характеризує відхилення у т.ч. підхід, який вимагався б даним стандартом.
4.    Вплив відхилень на чистий прибуток чи збиток підприємства його активи, зобов'язання, власний капітал та потоки грошових коштів закінчений період.


 

You have no rights to post comments