Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Класифікація джерел формування ресурсів

Класифікація джерел формування ресурсів
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Класифікація джерел формування ресурсів

Джерелами формування економічних ресурсів, відображених у бухгалтерському балансі підприємства, є пасиви (зобов'язання і капітал).
Відповідно до встановленого складу пасиви згруповані за п'ятьма розділами:
•    власний капітал;
•    забезпечення наступних витрат та платежів;
•    довгострокові зобов'язання;
•    поточні зобов'язання;
•    доходи майбутніх періодів.
Розглянемо зміст окремих статей, за розділами пасиву балансу.
Розділ "Власний капітал" включає такі статті.
Стаття "Статутний капітал" показує зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, які є внеском власників до капіталу підприємства. Крім того, в цій статті наводиться сума фактичних внесків власників до статутного капіталу підприємства, в установчих дострокових зобов'язань, яка не включена до наведених вище статті цього розділу пасиву. Зокрема, в цій статті відображаються розрахунок з орендодавцями за необоротні активи, передані підприємству на умовах довгострокової оренди (лізингові платежі, платежі за орендоцілісних майнових комплексів); фінансова допомога, надана підприємству на поворотній основі.
Розділ "Поточні зобов’язання» включає такі статті.
Стаття "Короткострокові кредити банків " показує суму поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.
Стаття "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями " включає суму довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців із дати балансу.
Стаття "Векселі видані "відображає суму короткострокової заборгованості за одержані матеріальні цінності, роботи, послуги, на як підприємство видало векселі.
Стаття "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги " показує суму поточної заборгованості постачальникам за матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).
У групі статей "Поточні зобов'язання за розрахунками " відображаються: суми авансів, одержаних підприємством у рахунок наступних поставок продукції (товарів), виконання робіт (послуг); заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з фізичних осіб; зобов'язання підприємства щодо внесків до позабюджетних фондів; кредиторська заборгованість за відрахуваннями на обов'язкове державне пенсійне страхування та всі види загальнообов'язкового державного соціального страхування, страхування майна, ризиків діяльності й індивідуальне страхування працівників підприємства; заборгованість підприємства з оплати праці; заборгованість перед власниками (учасниками) підприємства, що виникає внаслідок розподілу власного капіталу (дивіденди, повернення часток у статутному капіталі тощо); кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.
У статті "Інші поточні зобов'язання" наводяться суми поточних зобов'язань, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Поточні зобов'язання".
У розділі "Доходи майбутніх періодів" показуються доходи, отримані підприємством протягом поточного або попереднього періодів, які належать до наступних звітних періодів. Ці відкладені доходи є зобов'язаннями, що виникають внаслідок довгострокової оплати замовником послуги, яка надається підприємством. До доходів майбутніх періодів, зокрема, відносяться одержані авансові орендні платежі та передплата за періодичні видання, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата, що надходить підприємствам зв'язку, тощо.
Якщо виходити з основного бухгалтерського рівняння, суму капіталу підприємства можна визначити як суму активів, зменшену на суму зобов'язань. Тому власний капітал підприємства часто називають чистими активами або активами-нетто. Іноді для власного капіталу використовують термін "чиста вартість» підприємства. Власний капітал називають також "залишковим інтересом", оскільки вимоги власників щодо активів підприємства виконуються в останню чергу, після задоволення вимог кредиторів.


 

You have no rights to post comments