Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Визначення, цілі й напрями діяльності підприємства

Визначення, цілі й напрями діяльності підприємства
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Визначення, цілі й напрями діяльності підприємства

У Законі України "Про підприємства в Україні", наводиться визначення поняття "підприємство": це "самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)". Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємства здійснюється відповідно до Закону України "Про підприємництво". Окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Як самостійний господарюючий суб'єкт підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг. Внутрішня діяльність кожного під¬приємства регулюється його статутом і колективним договором.
Статут підприємства — це зібрання певних правил і обов'язків, якими регулюються його відносини з іншими суб'єктами господарю¬вання. Статут затверджує власник майна за участю трудового колек¬тиву. У статуті містяться такі основні відомості:
•    найменування власника підприємства;
•    місцезнаходження, предмет і цілі діяльності підприємства;
•    органи управління, порядок їх формування;
•    повноваження трудового колективу і його виборних органів;
•    порядок утворення майна підприємства;
•    умови реорганізації та припинення діяльності підприємства.
Колективний договір — це угода між трудовим колективом та ад¬міністрацією (власником) підприємства, яка регулює їх виробничі, економічні й трудові відносини. Колективний договір щороку пере¬глядається і в разі потреби оновлюється.
Основні напрями діяльності підприємства:
•    маркетинговий (вивчення ринку товарів, послуг);
•    виробничий (обґрунтування обсягу випуску продукції відповідно
до потреб ринку, забезпечення матеріально-технічними ресурсами
тощо);
•    післяпродажний сервіс (організація гарантійного ремонту, сервісного обслуговування клієнтів);
•    інноваційний (науково-технічні розробки, технологічна підготовка
виробництва);
•    економічний (планування, облік, звітність, ціноутворення, зовнішньоекономічна діяльність, фінансування);
•    соціальний (управління персоналом — професійна підготовка кадрів, створення належних умов праці та відпочинку працівників).
Під терміном "підприємство" розумітимемо виробниче підприємство. Виробниче підприємство — це окрема спеціалізована одиниця, основою якої є професійно організований колектив, який за допомогою наявних засобів виробництва виготовляє потрібну споживачеві продукцію або надає послуги відповідного призначення.
Найважливіші цілі виробничого підприємства:
•    одержання прибутку;
•    забезпечення споживачів продукцією згідно з ринковим попитом;
•    своєчасна виплата заробітної плати;
•    створення робочих місць;
•    охорона довкілля;
•    створення для працівників належних і безпечних умов праці;
•    створення можливостей для професійного зростання.
Основні функції виробничого підприємства:
•    матеріально-технічне забезпечення;
•    виготовлення продукції для продажу і власної потреби;
•    продаж і постачання продукції споживачеві;
•    післяпродажне обслуговування продукції;
•    управління та організація праці персоналу;
•    підвищення якості продукції, збільшення обсягів її виробництва;
•    дотримання чинних законів, державних стандартів;
•    підприємницька діяльність;
•    сплата податків, платежів у бюджет та інші позабюджетні фонди.


 

You have no rights to post comments