Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Оцінка та розробка підприємницької концепції

Оцінка та розробка підприємницької концепції
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка та розробка підприємницької концепції

Фінансове оздоровлення підприємства, як спосіб підготування його до приватизації, повинне ґрунтуватися на концепції його функціонування та розвитку.
Концепція передбачає оцінку сучасного стану підприємства та характеристику його розвитку в майбутньому і ґрунтується на таких принципах:
1. Ринкова орієнтація підприємства.
2. Орієнтація на прибутковість.
3. Орієнтація на конкурентоспроможність.
4. Соціальна спрямованість.
Підприємницька концепція повинна складатися, як мінімум, з таких елементів:
— техніко — економічної характеристики підприємства;
— аналізу господарської діяльності;
— перспективних напрямків діяльності;
— переліку санаційних заходів;
— визначення і обґрунтування доцільності фінансових заходів та джерел фінансування заходів концепції.
Перші два елементи характеризують сучасний стан підприємства, а наступні його перспективи розвитку. Розглянемо зміст цих напрямків.
У техніко — економічній характеристиці розглядаються правові аспекти діяльності підприємства, його загальна характеристика, рівень техніки і технології, динаміка основних економічних і фінансових показників, історія розвитку та його стан до і після приватизації.
Фінансовий стан розглядається шляхом аналізу основних виробничих фондів, активу та пасиву балансу, обсягів продажу та його структури, собівартість продукції та витрати за основними статтями, обсяги інвестування в динаміці, рівень розвитку систем менеджменту та маркетингу, стан трудових ресурсів та соціального забезпечення.
У питанні правого забезпечення розглядається зміст статуту, угод та контрактів з постачальниками і споживачами, участь у капіталі інших осіб та працівників підприємства.
Виробничо — економічні аспекти діяльності передбачають аналіз асортименту продукції, способів, форм і джерел постачання сировини, каналів постачання, витрат на збут та НДР.
У процесі аналізу оцінюються як сильні так і слабкі сторони підприємства, які ґрунтуються на об'єктивних даних.
Головною передумовою виживання підприємства у ринкових умовах є його конкурентоспроможність. Тому потрібно визначити шляхи та методи для досягнення цієї мети.
У розділі передбачається виконання таких заходів:
— розробка концепції маркетингу;

— створення і освоєння нових каналів збуту товару;
— обґрунтування стратегії розвитку;
— формування системи менеджменту;
— визначення нових стратегій розвитку колективу;
— здійснення диверсифікації виробництва.
Для структурної перебудови, санації і підвищення ефективності діяльності підприємства у майбутньому потрібно здійснити відповідні виробничо — господарські та фінансові заходи.
Виробничо — господарські заходи охоплюють сферу виробництва, технології та техніки, прийняття концепції логістики, застосування нових підходів до проблем управління витратами, нові організаційні структури управління. Для проведення фінансового оздоровлення слід передбачити залучення досвідчених менеджерів та консалтингових фірм.
Фінансово — економічні заходи передбачають відстрочку або звільнення підприємств від виконання фінансових зобов'язань, перегляд короткострокових зобов'язань, відстрочку сплати відсотків за кредит, розширення кредитних ліній, продаж майна або його частки, накопичення власного капіталу, отримання субсидій та ін.
Для підготовки до діяльності в умовах ринку, підприємства повинні самостійно розробити підприємницьку концепцію.
При розробці концепції необхідно передбачити наступні заходи:
1. Привести чисельність персоналу до нормативного рівня.
2. Налагодити ділові взаємовідносини з клієнтами та впровадити систему менеджменту.
3. Визначити шляхи розвитку підприємства після приватизації.
Вихідним етапом концепції підприємства є його оборот. Для збільшення обороту слід ретельно вивчити попит ринку, рівень конкуренції, позицію товарну на ринку та цінову стратегію. При розробці стратегії необхідно творчо використовувати досвід інших країн.
Концепція повинна складатися із двох основних блоків.
Перший блок - планування діяльності підприємства, другий - засоби контролю за виконанням планових заходів.
Визначивши основні напрямки підприємницької концепції приступають до її обґрунтування.
У випадку коли підприємство підлягає санації концепція підприємницької діяльності обґрунтовується за такими напрямами:
— оцінка комерційної системи;
— оцінка можливості отримання прибутку;
— рівень валових витрат;
— валовий дохід;
— фінансування діяльності;
— спосіб приватизації;
— основні засоби для успішного виконання концепції;
— узагальнення результатів.
Кожний з напрямків комерційної системи повинен мати концепцію, умови її впровадження і засоби для впровадження та оцінку.
Прибуток, який очікує отримати підприємство визначається шляхом розрахунку обороту в цілому і з окремих товарів, враховуючи при цьому протидії конкурентів

Поряд з розрахунком прогнозованих витрат, важливе значення має оцінка перспективного валового доходу.
Наступна стадія визначення концепції приватизації (реконструкція підприємства, створення дочірніх фірм). Завершує концепцію оцінка її життєздатності, тобто обґрунтування здатності підприємства до санації та її ефективність.
Оцінка підприємницької концепції ґрунтується на прогнозованих даних і повинна здійснюватися нейтральною особою або організацією. Це може бути консалтингова або аудиторська фірми. При проведенні аналізу головна увага звертається на причини кризового стану і визначаються чинники, які в змозі оздоровити фінансову діяльність підприємства.
При проведені аналізу визначаються робочі місця, які будуть збережені після приватизації, за умовами угоди та чисельність управлінського персоналу приватизованого підприємства.
При виконанні плану та аналізу підприємницької концепції розглядаються питання негативного впливу підприємства на оточуюче природне середовище
Головні положення концепції дозволяють створити модель підприємства, яка проектується.


 

You have no rights to post comments