Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність підприємництва та його характерні риси

Сутність підприємництва та його характерні риси
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

Сутність підприємництва та його характерні риси

Підприємництво — це самостійна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Основні складові цього поняття.
Підприємництво — особлива форма економічної активності, що передбачає:
•  орієнтацію на досягнення комерційного успіху;
•  інноваційний характер підприємницької діяльності;
• постійний характер господарювання, укладання регулярних, а не одноразових угод (бізнес-операцій);
• перспективність, спрямування на подальший розвиток, розширення масштабів і сфери розповсюдження;

•  залучення у господарську діяльність різних учасників підприємницької активності;
•  свободу та самостійність суб'єктів у прийнятті управлінських рішень та здійсненні бізнесу;
• наявність фактора ризику;
•  майнова відповідальність підприємця за результати господарювання.

Підприємницька діяльність спрямована на досягнення комерційного успіху. Це обумовлено ринковими цілями і умовами господарювання.
За ступенем пріоритетності існують такі цілі підприємницької діяльності:
•  кінцева ціль;
• проміжні цілі.
Кінцева ціль - це одержання прибутку. Переважна частина чистого прибутку спрямовується не на особисте споживання, а вкладається у подальший розвиток фірми, найбільш перспективні сфери бізнесу.
Проміжними цілями можуть бути: найбільш повне задоволення споживчого попиту на товари та послуги, обслуговування певної групи клієнтів (сегмента ринку), підвищення іміджу фірми та зміцнення її позицій на ринку, економія часу споживачів, клієнтів. Вони відображають отримання соціального ефекту.

Підприємницька діяльність спрямована на більш раціональне використання капіталу: власності та іншого майна, фінансових, матеріально-технічних, трудових, інтелектуальних ресурсів.
Підприємець є власником, користувачем та розпорядником власності, що означає, зокрема:
• можливість вільно та самостійно приймати рішення (володіння у його реальному виявленні);
• координацію усіх видів діяльності та всіх учасників процесу виробництва (правоздатність);
• організацію виробництва та збуту, витрачання коштів надання та отримання майна в оренду та ін. (розпорядження у конкретному виявленні).

Підприємництво тісно пов'язане з інноваційною діяльністю (новаторством), творчим пошуком.
Підприємців постійно стимулює конкуренція, прагнення закріпитись на ринку, розширити свій вплив на нових географічних просторах. У сучасних умовах все важче підвищувати доходи тільки завдяки підвищенню цін. Витримати конкуренцію, забезпечити виживання свого підприємства спроможний тільки той, хто турбується про високу якість, постійно оновлює продукцію, яка користується підвищеним попитом у покупців. Для цього заповзятливі підприємці повинні постійно думати про нові технології, удосконалювати організацію виробництва та збуту продукції, знаходити вигідних постачальників та оптових покупців, застосовувати різні методи стимулювання продажу, покращувати якість сервісного обслуговування.
Підприємництво як певний стиль і тип господарської поведінки має такі характерні риси:
•  мобільність, гнучкість, динамічність;
•  цілеспрямованість і настирливість у здійсненні бізнесу;
•  ініціативність, творче ставлення до справи і підприємливість;
•  пошук нетрадиційних рішень, нових дій у сфері бізнесу;
•  готовність до ризику та вміння ним управляти;
•  комунікативний характер діяльності;
•  оперативність рішень та дій;
•  орієнтація на потреби споживачів, їхню поведінку на ринку;
•  дотримання морально-етичних принципів та ділового етикету.

Характерними особливостями підприємництва є також:
•  обмін діяльністю між суб'єктами ринку, прагнення кожного учасника нав'язати та реалізувати свої інтереси;
• виявлення особистої чи колективної ініціативи у формуванні комерційних відносин з партнерами по бізнесу, перспектив подальшого співробітництва на вигідних умовах;
•  готовність та уміння проводити різні форми ділового спілкування, здатність йти назустріч контрагентам із збереженням своєї позиції на товарному ринку;
• вміння виявляти серед запропонованих комерційних пропозицій привабливу угоду на основі проведення попередніх підприємницьких розрахунків, оцінки ринкової ситуації.
Існують дві моделі підприємництва:
•  класична - орієнтується на максимізацію віддачі від ресурсів, які має підприємство;
•  інноваційна - передбачає впровадження прогресивних технологічних та новаторських рішень, інших можливостей у сфері бізнесу, навіть якщо власних ресурсів для цього недостатньо.
Найчастіше ці моделі використовуються одночасно.
Основними функціями підприємницької діяльності є:
1. Ресурсна - мобілізація внутрішніх та зовнішніх ресурсів (фінансових, трудових, матеріальних, природних та ін.) для ефективного функціонування.
2. Творча - пов'язана з розробкою та реалізацією нових бізнес-ідей, ноу-хау, винаходів; творче ставлення до справи.
3. Організаційна - пов'язана з матеріально-технічним забезпеченням виробництва, налагодженням технологічного процесу, організацією комерційної діяльності, сервісу.
4. Стимулююча — дозволяє створити механізм підвищення ефективної та корисної праці, застосувати дійові методи стимулювання збуту товарів на основі виявлених споживчих потреб.
5. Управлінська — пов'язана з механізмом управління персоналом та фірмою.
6. Захисна — передбачає систему захисту прав та інтересів підприємців, створення сприятливих умов функціонування бізнесу, усунення існуючих проблем на макрорівні. Це здійснюється на основі співробітництва підприємців та їхніх об'єднань з державними органами влади і управління, міжнародними організаціями, фондами, проектами для забезпечення сталого розвитку підприємництва в цілому, у тому числі приватного та малого бізнесу.
Основною рушійною силою розвитку підприємництва є конкуренція.
Конкуренція є об'єктивною закономірністю становлення і розвитку підприємництва, важливою передумовою впорядкування цін, сприяє витісненню неперспективних та неефективних підприємств, раціональному перегрупуванню товарної продукції, захищає споживачів та контрагентів від недобросовісної конкуренції.
Вивчення конкурентів дає можливість:
1) виявляти сильні та слабкі сторони свого підприємства порівняно з суперниками;
2) правильно відпрацювати власну стратегію і тактику;
3) своєчасно реагувати на дії конкурентів, бути заздалегідь підготовленими для того, щоб визначити пріоритети, приймати застережні заходи, якщо є загроза з боку конкурентів;
4) підвищувати рівень конкурентоспроможності товарів і фірми в цілому, давати імпульс для впровадження інновацій, прогресивних технологій, вкладання додаткових інвестицій за визначеними напрямками.
Для аналізу дій конкурентів вивчається та узагальнюється інформація про всі основні конкуруючі компанії та по кожній окремо, зокрема:
• позиції конкурентів на ринку: обсяги продажу вироблених товарів, частка підприємства у загальному обсязі товарообороту даної продукції на ринку;
• характер продукції, що випускається кожною фірмою: її технічні параметри, ціна, фактори конкурентоспроможності, практика використання товарних знаків (марок), привабливі особливості товару та упаковки, ринкова новизна продукції у поточний момент та у перспективі;
• види, характер сервісних послуг, організація допродажного та після продажного сервісу, практика рекламної діяльності та методи стимулювання збуту, розмір та структура рекламного бюджету;
•  практика товаропросування, види транспортування, наявність складів та їх розміщення, умови зберігання продукції, забезпеченість мережею для збуту товарів, у тому числі фірмовими магазинами, використання послуг посередників, витрати на утримання апарату для збуту продукції;
•  маркетингова діяльність фірм-конкурентів: стратегія, асортиментна та цінова політика, механізм просування товарів на нові ринки та маркетингова підтримка;
• фінансовий стан кожної конкуруючої компанії та її здатність захищати свої позиції на ринку, рівень платоспроможності та перспективи розширення потужностей, конкурентної загрози для інших компаній;
• кількісні та вартісні показники діяльності підприємств за досліджуваний період: обсяг виробленої продукції, капіталовкладення, витрати на науково-дослідні та конструкторські роботи, собівартість продукції, характер комерційних угод, кредити та пільги, знижки цін.

Підприємництво здійснюється на основі таких принципів:
• вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності;
• самостійне формування підприємцем програми діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції;
• вільний найм підприємцем працівників;
• комерційний розрахунок та власний комерційний ризик;
• вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів;
• самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.


 

You have no rights to post comments