Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Шляхи вдосконалення організації та регулювання аудиту

Шляхи вдосконалення організації та регулювання аудиту
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Шляхи вдосконалення організації та регулювання аудиту

Незважаючи на численні нормативно-правові акти у галузі аудиту, існує досить багато проблем аудиторської діяльності, які потребують вирішення у найближчому майбутньому. Основні напрями розвитку аудиторської діяльності в Україні можуть бути такі:
1.    Розробити механізм практичного застосування МСА в Україні, створити до них коментарі у повному обсязі.
2.    Внести необхідні зміни і доповнення до Закону України «Про аудиторську діяльність» з метою приведення його у відповідність до інших законодавчих актів України, що прямо чи опосередковано впливають на регулювання аудиторської діяльності та розширити перелік підприємств, для яких щорічна аудиторська перевірка обов'язкова (а це, у свою чергу, збільшить ринок аудиторських послуг); а також ввести додаткові положення, які б більш чітко унормували взаємовідносини аудитора та клієнта.
3.    Використовуючи узагальнений практичний досвід роботи міжнародних та вітчизняних аудиторських фірм, розробити Типові методики аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств у розрізі галузей їх діяльності (банківська, торговельна, страхова, хімічна, металургійна, харчова, легка промисловість).
4.    АПУ і САУ визначити мінімальний перелік інститутів громадянського суспільства, співпраця і взаємодія з якими бажана чи об'єктивно необхідна, та активізувати роботу з ними (насамперед це стосується МФУ, ДКЦПФРУ, МСУ, ДКРСУ, ДПАУ, Рахункової палати України). Таку взаємодію доцільно здійснювати за двома основними напрямами: 1) співпраця різних установ у вирішенні питань аудиту; 2) залучення АПУ, САУ, аудиторів до вирішення економічних проблем на різних рівнях державного управління.
5.    Сформувати в Україні робочу комісію з питань узагальнення та дослідження досвіду методології та організації аудиторської діяльності в країнах СНД для подальшої активізації впливу аудиту на розвиток економічних відносин України з країнами СНД та ЄС.
6.    З прийняттям в Україні Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та П(С)БО виникає нагальна потреба приведення у відповідність нової бухгалтерської та аудиторської термінології. У зв'язку з цим доцільно розробити Глосарій бухгалтерських та аудиторських термінів в Україні.
7.    Внести необхідні зміни у Порядок сертифікації аудиторів, у тому числі розширити перелік дисциплін, з яких складається іспит (відповідно до кращого європейського та міжнародного досвіду), удосконалити форму його проведення.
8.    Збільшити ефективність щорічного підвищення кваліфікації аудиторів через удосконалення Програми підвищення кваліфікації аудиторів, циклічного її перегляду та внесення необхідних змін, уникнення формального характеру навчання аудиторів.
9.    Збільшити кількість публікацій, підвищити їх якість та змістовність щодо проблем гармонізації та інтеграції аудиту в періодичних фахових виданнях.
10.    Сприяти науковим дослідженням у галузі аудиту, написання дисертацій та видання монографій, активізувати роботу з виконання Меморандуму АПУ «Про підтримку та розвиток наукових досліджень в галузі обліку, аудиту (контролю) та економічного аналізу».
11.    Внести відповідні зміни, доповнення та уточнення до навчальних планів і програм вищих навчальних закладів.
12.    Професійним організаціям та керівникам аудиторських фірм приділити належну увагу забезпеченню професійної незалежності аудиторів. На законодавчому рівні вирішити питання щодо порядку затвердження аудитора на перевірку, а саме: затверджувати аудитора повинні загальні збори акціонерів (власників), а не наймана адміністрація (директори).
13.    Поглибити співпрацю професійних аудиторських організацій України з міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів.
14.    Розробити механізм ціноутворення на аудит та аудиторські послуги на основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання.
15.    Поглибити та активізувати роботу у напрямі формування ринку аудиторських послуг з питань прогнозування ефективності використання капіталу, оцінки економічної конкурентоспроможності продукції, ефективності діяльності підприємства (бізнесу) на перспективу, формування кредитного портфеля банків, надання послуг з комп'ютеризації обліку.
16.    Виконувати замовлення на аудит органів державної влади, де державний контроль неможливий або неефективний. Усунути невідповідності щодо формування фактографічних даних підприємствами для потреб різних відомств (МСУ, МФУ, Міністерство промислової політики, ДПАУ та ін.) та їх перевірки аудитором (наприклад, максимальна ліквідація невідповідності даних статистичного, бухгалтерського та податкового обліку).
17.    Розробити систему заходів, які дозволять ліквідувати монополію певних аудиторських фірм на ринку аудиторських послуг, а також забезпечать рівні права і можливості для проведення аудиту вітчизняними та зарубіжними аудиторськими фірмами (у тому числі представниками «великої четвірки»).
18.    Розробити і ввести в дію реальні контрольні заходи із забезпечення дієвого контролю якості роботи аудиторських фірм, аудиторів та дотримання ними Кодексу професійної етики; розробити норми і критерії оцінювання якості аудиторських робіт.
19.    Подальший розвиток методології і технології аудиту на основі використання комп'ютерної техніки, інформаційних технологій, статистичних та аналітичних методик.
20.    Удосконалити форму звітності аудиторських фірм, що подається до АПУ, розробити стандарти внутрішнього аудиту для підприємств в Україні.


 

You have no rights to post comments