Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Елементи організації внутрішнього аудиту

Елементи організації внутрішнього аудиту
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Елементи організації внутрішнього аудиту

Прийняття рішення вищим керівництвом, правлінням про запровадження внутрішнього аудиту на підприємстві, викликає необхідність вирішення проблеми його організації. Організація внутрішнього аудиту порівняно із зовнішнім має свої суттєві особливості.
Існують три головні аспекти вирішення проблеми організації внутрішнього аудиту, які є і об'єктами його організації:
1.    створення та організація роботи служби внутрішнього аудиту;
2.    організація праці внутрішніх аудиторів (загальний підхід);
3.    організація процесу здійснення внутрішнього аудиту.

Служба внутрішнього аудиту створюється на підставі спеціального наказу (розпорядження) по підприємству, основою для підписання якого є рішення правління, спостережної ради, ради директорів або іншого вищого органу управління підприємством. Цим наказом призначається і її керівник.
Розроблення Положення про відділ (службу) внутрішнього аудиту (далі «Положення») є дуже відповідальним організаційним моментом, оскільки саме цим документом визначаються загальні засади і мета діяльності, повноваження, відповідальність. Тобто це — обов'язковий внутрішній нормативний документ на підприємстві.
Положення про службу (відділ) внутрішнього аудиту доцільно розробляти за такою структурою:
1.    Загальні положення. Зазначається повна назва служби, мета створення, статус у межах підприємства та підпорядкованість.
2.    Завдання підрозділу. Наводиться детальний перелік завдань (від найбільш важливих до тих, які мають меншу вагу), вирішення яких покладається на службу внутрішнього аудиту. Ці завдання можуть бути згруповані за напрямами контролю. Разом із завданнями визначаються предмет і об'єкти внутрішнього аудиту на підприємстві.
3.    Функції служби (докладно вони були викладені нами у попередньому підрозділі в контексті внутрішнього аудиту в цілому).
4.    Структура служби внутрішнього аудиту. Визначається кількість працівників, керівник, називають конкретні посади, за необхідності виділяють підвідділи, групи.
5.    Права та обов'язки внутрішніх аудиторів, їх повноваження.
6.    Відповідальність внутрішніх аудиторів.
7.    Порядок звітування внутрішніх аудиторів і відділу в цілому; прийняття і схвалення рішень.
8.    Кваліфікаційні вимоги до внутрішніх аудиторів та система підбору кадрів у службу (відділ).
9.    Оплата праці внутрішніх аудиторів.
10.    Взаємозв'язки служби внутрішнього аудиту з іншими підрозділами підприємства.
11.    Матеріальне і технічне забезпечення відділу (служби).

Для організації служби внутрішнього аудиту важливо орієнтуватися на забезпечення максимальної її незалежності від інших підрозділів та їх керівників (інакше втрачається сенс внутрішнього аудиту).
Структура служби внутрішнього аудиту та кількість її працівників повинні формуватися під впливом таких чинників: масштаб діяльності підприємства, наявність філій та дочірніх підприємств, ставлення керівництва до внутрішнього контролю й аудиту; завдання, які потребують розв'язання.
На кожному підприємстві, де запроваджено внутрішній аудит, для всіх посад внутрішніх аудиторів, визначених посадовим розписом, мають бути розроблені посадові інструкції. Структура цього документа може бути такою:
1.    Загальні положення (порядок прийняття і звільнення з посади, підлеглість та підзвітність, нормативна база, якою повинен керуватись фахівець у своїй роботі).
2.    Кваліфікаційні вимоги (для кожної посади вони різні).
3.    Основні завдання, вирішення яких покладається на працівника.
4.    Посадові обов'язки (визначаються щодо конкретної посади).
5.    Права внутрішніх аудиторів.
6.    Відповідальність.
7.    Критерії оцінювання діяльності внутрішнього аудитора та оплата праці.

Обов'язки, права та відповідальність внутрішніх аудиторів установлюються на кожному підприємстві свої, але серед них можна виділити найтиповіші. До загальних обов'язків внутрішніх аудиторів можна віднести такі: здійснення внутрішніх перевірок та інших робіт, передбачених планами та програмами внутрішнього аудиту; організація отримання в установленому порядку інформації від структурних підрозділів; забезпечення збереження документів, отриманих і складених у процесі перевірки, дотримання принципу конфіденційності; дотримання норм і правил, установлених внутрішніми нормативними документами підприємства; виконання завдань керівництва підприємства; повідомлення отриманих результатів керівництву підприємства, розроблення рекомендацій та проектів управлінських рішень; дотримання норм трудової дисципліни; підтримання належного рівня компетентності та постійне підвищення кваліфікації; сприяння розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства та зростанню її ефективності.
Серед прав внутрішніх аудиторів варто зазначити такі: безперешкодний доступ до інформації, документації, матеріальних цінностей, необхідних для виконання службових обов'язків; самостійно обирати форми і методи проведення внутрішнього аудиту; оглядати й опечатувати у разі необхідності приміщення складів, каси, архівів; перевіряти наявність матеріальних і грошових цінностей; подавати інформацію про результати перевірок безпосередньо Спостережній раді, Правлінню, Раді акціонерів, якщо було виявлено порушення у роботі вищого керівництва підприємства.
Відповідальність внутрішніх аудиторів полягає у такому: відповідальність за невиконання або неналежне, неякісне виконання функціональних обов'язків згідно з посадовою інструкцією; матеріальну відповідальність у межах завданих підприємству збитків; за дотримання принципу конфіденційності та розголошення комерційної таємниці; іншу відповідальність, визначену чинним законодавством або умовами трудової угоди.
Важливим елементом організації роботи внутрішніх аудиторів є контроль якості їхньої праці. На відміну від зовнішнього аудиту, він може здійснюватися на таких рівнях: нагляд незалежної громадської організації внутрішніх аудиторів (на перспективу) або інституту внутрішніх аудиторів; на рівні підприємства менеджером із складу вищого керівництва; на рівні зовнішнього аудитора (при оцінюванні надійності даних внутрішнього аудиту); на рівні керівника служби внутрішнього аудиту; на рівні керівника сектору; самоконтроль внутрішніх аудиторів.
Форми контролю якості збігаються із зовнішнім аудитом: попередній, поточний, завершальний.
До основних елементів організації процесу здійснення внутрішнього аудиту належать планування та документування перевірок, використання роботи інших аудиторів, спеціалістів, експертів і працівників підприємства.


 

You have no rights to post comments