Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Концептуальні основи організації внутрішнього аудиту на підприємствах

Концептуальні основи організації внутрішнього аудиту на підприємствах
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Концептуальні основи організації внутрішнього аудиту на підприємствах

Необхідність запровадження внутрішнього аудиту на середніх і великих підприємствах України доведена вимогами сучасних ринкових економічних відносин, інформаційними та управлінськими потребами суб'єктів господарювання, конкретними фактами функціонування внутрішнього аудиту на вітчизняних та зарубіжних підприємствах. Останнім часом у нашій державі спостерігаються значні перетворення у сфері бухгалтерського обліку, що, у свою чергу, накладає свій відбиток і на сферу контролю, аналізу, аудиту. Ведення фінансового бухгалтерського обліку підприємствами України на основі загальноприйнятих принципів обліку, які ґрунтуються на Міжнародних стандартах обліку, а також можливість вільного, самостійного вибору методики управлінського (внутрішньогосподарського) обліку посилюють роль аудиту як гаранта достовірності інформації, що надається підприємством зовнішнім та внутрішнім користувачам.
В Україні більше уваги приділяється зовнішньому аудиту, який здійснюється незалежними аудиторськими фірмами, ніж внутрішньому аудиту підприємств. Підтвердженням цього є результати дослідження теорії і практики аудиту в Україні. Здійснення внутрішнього аудиту в Україні законодавчо врегульованим є лише для банківської сфери. Основними нормативними документами для банків України з внутрішнього аудиту є такі:
1.    Постанова НБУ «Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України» від 20 березня 1998 р. № 114.
2.    Постанова НБУ «Про затвердження методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України» від 20 липня 1999 р. № 358.

Для інших суб'єктів господарювання офіційного законодавства з питань внутрішнього аудиту в Україні немає.
На противагу вітчизняному досвіду внутрішній аудит є досить поширеним у європейських країнах та Сполучених Штатах Америки, де створено спеціальний Інститут внутрішнього аудиту. У зарубіжних країнах внутрішній аудит вважають важливим та необхідним елементом управлінського контролю, який здійснюється в інтересах самого підприємства. Основне завдання, яке вирішують внутрішні аудитори, — надання кваліфікованої допомоги персоналу підприємства найбільш ефективно та якісно виконувати свої функціональні обов'язки.
Для того, щоб скоротити обсяг аудиторської перевірки та уникнути дублювання роботи, зовнішній аудитор може скористатися результатами внутрішнього аудиту, попередньо оцінивши ступінь довіри до нього. Для регулювання цього питання розроблено та прийнято МСА610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту». Практика доводить, що підприємства, які здійснюють внутрішній аудит, перебувають у більш вигідному становищі щодо оцінювання ефективності контролю, ніж ті, які покладаються лише на зовнішніх аудиторів.
В основному на внутрішній аудит покладаються функції перевірки й оцінювання ефективності механізмів системи внутрішнього контролю підприємства, складовою якої він є.
На практиці значна кількість внутрішніх систем контролю підприємств розвивалася протягом тривалого періоду, пристосовуючись і коригуючись відповідно до змін комерційної діяльності, створенням інформаційних технологій, щоб задовольняти вимоги ринку, який постійно змінюється. Значна кількість механізмів контролю були неофіційними, оскільки вони не були закріплені зареєстрованими процедурами. Проте дедалі більша кількість зарубіжних і вітчизняних підприємств офіційно визначають усі ділові операції, чітке формулювання покладених на працівників обов'язків, а також єдину стандартну форму ведення документації в межах усього підприємства (організації). Такі офіційні процедури, як правило, фіксуються при складанні посадових інструкцій та закріплюються внутрішніми розпорядчими документами (наказами). У результаті цього внутрішній аудитор у більшості випадків має затверджений стандарт процедур своєї діяльності або інструкцію, дотримання яких є обов'язковим.
Інститут внутрішніх аудиторів дає таке типове визначення внутрішнього аудиту: внутрішній аудит є незалежною діяльністю в організації (на підприємстві) з перевірки й оцінювання її роботи в її інтересах, тобто це діяльність з надання незалежних та об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на удосконалення господарської діяльності організації. Доцільно виділити такі характеристики внутрішнього аудиту:
    він незалежний (в ідеальному варіанті внутрішній аудитор має бути підзвітним лише вищому керівництву підприємства; проте рівень його незалежності порівняно із зовнішнім аудитором значно нижчий);
    здійснюється співробітниками підприємства;
    є послугою підприємству, унаслідок чого часто трактується як діяльність, що охоплює всі рівні управління (від акціонерів до менеджерів нижніх ланок);
    проводить об'єктивні оцінки;
    є невід'ємною частиною контролю господарської діяльності.


 

You have no rights to post comments