Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Аудиторські послуги та їх види

Аудиторські послуги та їх види
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

Аудиторські послуги та їх види

Згідно З міжнародними стандартами аудиту супутні послуги (Related services) охоплюють погоджені процедури та підготовку інформації.
Детальний зміст цих послуг наведено відповідно в Міжнародному стандарті супутніх послуг МССП 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації» та МССП 4410 «Завдання з підготовки фінансової інформації».
Під наданням аудиторських послуг (супутніх робіт) розуміється підприємницька діяльність, здійснювана аудиторською фірмою, окрім проведення аудиторських перевірок.
Отже, під послугами, супутніми аудиту, розуміють послуги, які аудитори, керуючись чинним законодавством, можуть надати клієнтам окрім проведення аудиту. Надання багатьох видів послуг вимагає від аудиторів-виконавців професійної компетентності у сферах: бухгалтерського обліку, аудиту, організації фінансів, оподаткування, господарського права, економічного аналізу та з інших питань.
Міжнародний стандарт супутніх послуг 4400, як складова Міжнародних стандартів аудиту, визначає поняття «завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації». Це завдання може включати виконання аудитором визначених процедур стосовно окремих статей фінансової інформації (наприклад, дебіторської або кредиторської заборгованості, операцій з пов'язаними сторонами тощо), фінансового звіту (наприклад, балансу) або повного пакета фінансових звітів.
Відповідно до змісту аудиторських послуг їх поділяють на сумісні та несумісні з фундаментальними принципами проведення аудиту.
До несумісних відносять такі послуги: ведення обліку на підприємстві клієнта, складання звітності на підприємстві клієнта. Відповідно до сутності таких робіт у разі проведення аудитором аудиторської перевірки за той самий обліковий період, у якому ним надавалися ці послуги, об'єктом перевірки буде робота самого аудитора. У такому випадку виникає пряме порушення основних принципів етики аудиторів — незалежності та об'єктивності, а також невідповідність іншим принципам проведення незалежного аудиту. Надання послуг, які несумісні з проведенням аудиту фінансової звітності, регулюється нормами цивільного права, законодавчими актами та нормативно-інструктивними документами, які регулюють організацію обліково-економічної роботи суб'єктів господарювання та підготовку бухгалтерської звітності (фінансової, податкової, статистичної).
Сумісними з фундаментальними принципами проведення аудиту є послуги, що не спричиняють суттєвих порушень цих принципів. Вони, у свою чергу, поділяються на супутні аудиту та інші послуги. До основних супутніх аудиту послуг відносять: оглядові перевірки, операційні перевірки, трансформація бухгалтерської звітності. Такі послуги здебільшого є модифікаціями повної аудиторської перевірки діяльності підприємства або їх надання неможливе без проведення аудиту. Надання супутніх аудиту послуг регулюється Міжнародними стандартами аудиту, які прийняті в Україні як національні.
До інших аудиторських послуг, зокрема, відносять: консультації, експертизи, представництво економічних інтересів замовника, оцінювання майна (за наявності кваліфікації), інформаційне забезпечення замовника в межах компетенції аудитора. Надання цих послуг не передбачає обов'язкового проведення аудиторської перевірки, оскільки вони належать до окремих питань діяльності підприємства і можуть прямо не стосуватися питань обліку та звітності. Порядок надання інших аудиторських послуг регулюється тими чи іншими законодавчими актами, залежно від виду послуг. Так, послуги з проведення судово-бухгалтерських експертиз регулюються законом України «Про судову експертизу», представницькі послуги — цивільно-процесуальним, господарсько-процесуальним (арбітражним) кодексами України. Деякі види послуг потребують наявності відповідної кваліфікації (наприклад, кваліфікації оцінника майна), інші — погодження або дозволу Аудиторської палати України.
До супутніх аудиту послуг, окрім спеціальних вимог, ставляться загальні професійні вимоги.
Серед них: добросовісність і ретельність; чесність, об'єктивність, професійна компетентність, старанність, дотримання правил професійної етики, конфіденційність тощо.
Виконання супутніх аудиту послуг вимагає від аудитора: —діяти відповідно до завдань, зафіксованих у договорі;
-    планувати порядок виконання робіт чи надання послуг; —документувати хід виконання робіт;
-    чітко розмежовувати відповідальність і функції виконавців при виконанні частини завдання сторонніми організаціями або працівниками, які не входять до штату аудиторської фірми;
-    розробляти форми звітності для видів робіт чи послуг, які найчастіше виконуються;
-    контролювати якість виконаних робіт або наданих послуг;
-    готувати за наслідками виконаних робіт підсумкові документи.
До послуг дії відносять послуги зі складання документів, склад яких передбачено договором з клієнтом, і таких, яких раніше не було.
До послуг контролю відносять послуги з перевірки документів стосовно їх відповідності критеріям, узгодженим аудиторською фірмою з клієнтом; контроль ведення обліку та складання звітності; контроль нарахування і сплати податків та інших обов'язкових платежів; тестування бухгалтерського персоналу клієнта тощо.
До інформаційних послуг відносять: послуги з перевірки усних та письмових консультацій з різних питань; проведення навчання, семінарів, круглих столів; інформаційне обслуговування; видання методичних рекомендацій тощо; підвищення кваліфікації і навчання персоналу клієнта; наукові розробки, видання методичних посібників і рекомендацій з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу господарської діяльності, аудиту, господарського права; комп'ютеризація бухгалтерського обліку, складання звітності, розрахунків за податками і платежами тощо.
Послуги, сумісні з проведенням у суб'єкта господарювання аудиторської перевірки можна класифікувати так:
1.    Управлінський та кадровий консалтинг: —управлінське консультування;
-    кадровий аудит та кадрове консультування;
-    підбір та атестація персоналу.
2.    Юридичні послуги:
-    супроводження угод та інвестиційних проектів;
-    супроводження корпоративної діяльності;
-    юридичне консультування;
-    судове представництво.
3.    Експертна діяльність:
-    оцінювання майна під час приватизації, корпоратизації, розподілу майна або злиття підприємств;
-    оцінювання ефективності інвестиційних проектів;
-    оцінювання ефективності застосовуваної облікової політики і системи внутрішнього контролю;
-    здійснення виконання фінансово-правових аспектів укладених угод.
4.    Аналіз фінансово-господарської діяльності:
-    аналіз фінансово-господарської діяльності;
-    аналіз прогнозованої фінансової інформації;
-    складання бізнес-планів.

До послуг, не сумісних із проведенням у суб'єкта господарювання аудиторської перевірки, відповідно, відносять:
1.    Бухгалтерські послуги:
-    постановка бухгалтерського і податкового обліку;
-    ведення бухгалтерського і податкового обліку;
-    відновлення бухгалтерського обліку;
-    автоматизація ведення бухгалтерського обліку.
2.    Податковий консалтинг:
-    оптимізація оподаткування;
-    податкове планування;
-    разові та абонементні податкові консультації.

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» перелік супутніх послуг узагалі не обмежений, що приводить до вільного розуміння таких послуг аудиторами залежно від їхньої готовності виконувати ті або інші послуги.
Як приклад регулювання супутніх послуг в аудиті можна навести відповідну практику в Росії. Супутні послуги тут регламентовані Правилом (стандартом) аудиторської діяльності «Характеристика супутніх аудитові послуг і вимоги до них». Згідно з цим правилом до супутніх послуг відносять:
-    постановку бухгалтерського обліку;
-    контроль ведення обліку і складання звітності;
-    контроль нарахування і сплати податків та інших обов'язкових платежів;
-    аналіз господарської і фінансової діяльності;
-    оцінювання економічних та інвестиційних проектів, економічної безпеки, систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю економічного суб'єкта;
-    представлення інтересів економічного суб'єкта за дорученням перед третіми особами;
-    проведення семінарів, підвищення кваліфікації та навчання персоналу економічних суб'єктів і в тому числі аудиторських фірм;
-    наукове розроблення проблеми, видання методичних посібників і рекомендацій з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, аудиту, господарського права тощо;
-    комп'ютеризація бухгалтерського обліку, складання звітності, розрахунки з оподаткування, аналіз господарської діяльності;
-    консультаційні послуги з питань фінансового, податкового, банківського й іншого господарського законодавства, інвестиційної діяльності, менеджменту, маркетингу, оптимізації оподаткування, реєстрації, реорганізації й ліквідації підприємств;
-    інформаційне обслуговування;
-    експертне обслуговування;
-    підбір і тестування бухгалтерського персоналу економічного суб'єкта;
-    ведення бухгалтерського обліку;
-    відновлення бухгалтерського обліку;
-    складання податкових декларацій;
-    складання бухгалтерської звітності.

Наведений перелік досить великий і такий, що дає аудиторам можливість взяти на себе великий спектр послуг, водночас такий, що не містить різного тлумачення.
Аудиторські фірми США надають послуги таких категорій:
-    послуги з надання впевненості — послуги, при наданні яких аудиторська фірма видає письмовий висновок з висловленням думки, що стосується твердження;
-    податкові послуги: підготовка аудиторською фірмою податкових декларацій для клієнта, консультації з питань оподаткування;
-    консультаційні послуги для адміністрації дають змогу клієнтам здійснювати бізнес ефективніше (маркетингова стратегія, поліпшення організаційної структури);
-    бухгалтерські послуги.

Перелік аудиторських послуг має даватися в установчих документах суб'єктів аудиторської діяльності. Роботи, послуги, які не віднесено до аудиторських, суб'єктам аудиторської діяльності виконувати та надавати заборонено.


 

You have no rights to post comments