Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Особливості організації і методики аудиту консолідованої фінансової звітності

Особливості організації і методики аудиту консолідованої фінансової звітності
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Особливості організації і методики аудиту консолідованої фінансової звітності

При проведенні перевірки аудитору слід пам'ятати, що згідно з нормами П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність» до консолідованої фінансової звітності включають показники фінансової звітності всіх дочірніх підприємств, за винятком показників фінансової звітності тих дочірніх підприємств, які не включаються з таких причин:
1.    контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскільки воно було придбане й утримується лише для його наступного продажу протягом короткострокового періоду;
2.    дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти материнському підприємству. Активи таких дочірніх підприємств відображаються як фінансові інвестиції відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції».

Консолідовану фінансову звітність подає материнське підприємство. Фінансова звітність материнського підприємства та його дочірніх підприємств, що використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу.
Консолідовану фінансову звітність складають із фінансової звітності групи підприємств із використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до консолідованої фінансової звітності.
Перевіряючи правильність складання звітності, аудитор повинен звернути увагу на те, що консолідована фінансова звітність складається впорядкованим додаванням показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства. Склад і форми фінансової звітності визначені Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 1—5. При складанні консолідованої фінансової звітності можуть не наводитися статті (рядки) форм фінансової звітності, щодо яких у групи підприємств відсутні показники (крім випадків, якщо такі показники були в попередньому звітному році) та які підлягають виключенню:
1.    балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в кожному дочірньому підприємстві;
2.    сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо;
3.    сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньо-групових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).

При цьому внутрішньогрупові операції — це операції між материнським та дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи, а внутрішньогрупове сальдо — це сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій.
Особливістю складання такої звітності, крім того, є визначення частки меншості. Для складання консолідованої фінансової звітності частку меншості в капіталі та фінансових результатах дочірніх підприємств визначає материнське підприємство. Частка меншості визначається як добуток відсотка голосів, які не належать материнському підприємству, відповідно до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) дочірніх підприємств, зменшеного (збільшеного) на суму нереалізованого прибутку (збитку) від внутрішньогрупових операцій.
Особливості організації та методики аудиту консолідованої фінансової звітності обумовлені насамперед специфікою складання такої звітності та структурою підприємств, які її використовують. Суттєвим фактором тут є наявність певної кількості дочірніх підприємств, які формують свої власні звіти з метою подальшої консолідації зі звітністю материнської компанії. При цьому аудит звітності дочірніх підприємств та консолідованої звітності може здійснюватися різними аудиторськими фірмами чи аудиторами, що істотно знижує рівень впевненості в адекватності думки аудитора щодо стану консолідованої звітності. Для підвищення рівня впевненості доцільною є перевірка всіх звітів однією аудиторською фірмою або аудитором. Це дає змогу оперативніше планувати та проводити аудиторські перевірки, здійснювати дієвий контроль якості роботи аудиторів, забезпечує об'єктивність аудиторських висновків щодо узагальнюючої звітності.
Особливістю аудиту консолідованої звітності є також необхідність перевірки не тільки обґрунтованості даних звітів, а й перевірка правильності проведення процедур зведення даних кількох звітних форм в одну.
Аудит консолідованої фінансової звітності передбачає також висловлення думки не тільки стосовно повноти й достовірності фінансової звітності материнського підприємства та його дочірніх підприємств, а й стосовно правильності й достовірності консолідації фінансової звітності окремих суб'єктів господарювання у фінансову звітність материнського підприємства.


 

You have no rights to post comments