Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів

Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів

[Форма та зміст цього розділу аудиторського висновку змінюється відповідно до природи інших обов’язків аудитора щодо надання висновків.]

[Підпис аудитора]

[Дата аудиторського висновку]

[Адреса аудитора]

Звернемо увагу на специфічну інформацію, яка має бути зазначена в аудиторському висновку згідно з «Вимогами до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами — емітентами облігацій (крім комерційних банків)», затвердженими рішенням ДКЦПФР від 25 січня 2001 р. № 5.
Відповідно до цього документа у складі відомостей про замовника аудиту, крім повної назви емітента (підприємства-клієнта), зазначається його код за ЄДРПОУ; місцезнаходження; дата реєстрації; дата внесення змін до його установчих документів; основні види діяльності; кількість засновників із зазначенням конкретних прізвищ фізичних осіб, назв юридичних осіб, їхні адреси, телефони, частки у статутному капіталі; основні відомості про умови договору на проведення аудиту, а у змістовій частині вказати форму ведення бухгалтерського обліку, відповідність ведення обліку вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», своєчасність складання звітності, наявність та незмінність облікової політики протягом періоду, що перевіряється, аналіз показників фінансового стану акціонерного товариства.
Розглянемо види (форми) висновків, які можуть видаватись за результатами аудиторської перевірки звітності підприємств.
Висновок аудитора може бути безумовно-позитивним та модифікованим (умовно-позитивним, негативним, або висловлюється відмова від висловлення думки), як це зображено на рис. 13.2. МСА 700 (переглянутий) «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета фінансової звітності загального призначення» встановлює стандарти і дає рекомендації для застосування у тих випадках, коли аудитор складає безумовно-позитивний висновок, тобто немає потреби в модифікації аудиторського висновку. Порядок надання та структура висновків, відмінних від безумовно-позитивного, регламентуються МСА 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора», який чинний для аудиторських висновків, датованих 31 грудня 2006 р., або пізніше.
Безумовно-позитивна думка повинна висловлюватись тоді, коли аудитор дійшов висновку про те, що фінансова звітність надає достовірну та об'єктивну картину (представлена об'єктивно в усіх суттєвих аспектах) відповідно до встановлених основ фінансової звітності. Виходячи з цього можна конкретизувати випадки, коли аудитор складає безумовно-позитивний висновок. Це може бути при дотриманні таких умов:
•    річна фінансова бухгалтерська звітність складається з таких обов'язкових форм: «Баланс», «Звіт про фінансові результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал», «Примітки» (як це передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та П(С)БО, крім малих підприємств, для яких застосовуються положення П(С)БО 25);
•    аудитор отримав достатню кількість аудиторських доказів і всі необхідні пояснення від керівництва та персоналу підприємства-клієнта;
•    надана інформація є достатньою для відображення реального стану справ на підприємстві;
•    існують адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань аудиторської перевірки звітності;
•    звітність складена на основі достовірних даних поточних облікових регістрів та Головної книги, які не містять суперечностей;
•    фінансові звіти підготовлені відповідно до загальноприйнятих принципів ведення обліку та затвердженої на підприємстві облікової політики, яка відповідає вимогам чинного законодавства;
•    показники фінансової бухгалтерської звітності є зіставними з аналогічними показниками в інших фінансових небухгалтерських звітах (звіті директора, фінансовому огляді та ін.);
•    аудитор може підтвердити можливість подальшого функціонування підприємства;
•    при складанні звітності враховано вплив подальших після дати балансу подій;
•    якщо відбувалася зміна облікової політики, принципів і методів обліку, то це належно розкрито у Примітках до звітності;
•    не були виявлені обставини, які потребують доповнення аудиторського висновку пояснюючим параграфом або видозмінення формулювань.

В усіх інших випадках згідно з МСА аудитор складає модифікований аудиторський висновок, як це показано на рис. 13.2. Якщо аудитором виявлено окремі обставини (чинники), які є важливими, але які не впливають на його думку, то видається безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом або так званими прикінцевими положеннями.
Можуть бути випадки, коли користувачі звітності краще зрозуміють інформацію, якщо їхню увагу буде привернуто до найважливіших моментів або надано додаткові пояснення (особливо якщо звітність складена правильно, але за нестандартними принципами). Включення пояснювального параграфа не впливає на думку аудитора. МСА 701 рекомендує включати цей параграф після параграфа, який містить думку аудитора. У ньому зазвичай дається посилання на те, що цей чинник не є підставою для висловлення умовно-позитивної думки.
В окремих ситуаціях аудитор не може видати безумовно-позитивного висновку через існування обмеження в обсязі його роботи або через незгоду. Залежно від рівня суттєвості обмежень перевірки чи незгоди аудитор складає умовно-позитивний або негативний висновок чи дає відмову від висловлення думки.
При існуванні незгоди аудитор може сформулювати думку, але вона суперечить перевіреній фінансовій звітності.
Умовно-позитивну думку слід висловити тоді, коли аудитор дійде висновку про неможливість висловлення безумовно-позитивної думки, але вплив будь-якої незгоди з управлінським персоналом чи обмеження обсягу не настільки суттєві та всеохопні, щоб висловити негативну думку або відмовитися від висловлення думки. Умовно-позитивну думку слід висловлювати за допомогою таких формулювань: «за винятком» впливу питання, якого стосується модифікація.
Відмову від висловлення думки слід висловити тоді, коли можливий вплив обмеження обсягу настільки суттєвий та всеохопний, що аудитор не може отримати достатніх та відповідних аудиторських доказів і, відповідно, висловити думку щодо фінансових звітів.
Негативну думку слід висловити тоді, коли вплив на фінансові звіти незгоди з управлінським персоналом настільки суттєвий та всеохопний, що (на думку аудитора) модифікація висновку не є адекватною для розкриття оманливого або неповного характеру фінансових звітів.
Якщо аудитор висловлює думку, відмінну від безумовно-позитивної, він повинен чітко описати у висновку всі обґрунтовані причини і, по можливості, дати кількісний опис можливого впливу на фінансові звіти.
Обмеження обсягу роботи аудитора мають місце у таких випадках:
•    наявність значних обмежень в обсязі аудиторської перевірки через те, що аудитору не було надано всієї необхідної інформації, документації та пояснень керівництва з питань, що стосуються перевіреної звітності;
•    аудитор не може виконати всіх обов'язкових аудиторських процедур (наприклад, через обмеження у часі перевірки, установлені підприємством-клієнтом);
•    запізніле призначення аудитора для проведення перевірки, унаслідок чого виникає обмеження в обсязі його роботи через те, що він уже не зможе спостерігати за проведенням інвентаризації.

Причинами незгоди аудитора можуть бути:
•    неприйнятність системи або методів обліку на підприємстві;
•    облікова політика підприємства не відповідає загальноприйнятим принципам обліку;
•    невідповідність даних поточного обліку та Головної книги показникам фінансових звітів;
•    незгода із повнотою, об'єктивністю чи способом відображення господарських операцій в обліку та їх наслідків у звітності;
•    грубі порушення чинного законодавства;
•    суттєва непослідовність або відхилення у застосуванні П(С)БО, МСБО;
•    не враховано впливу подальших подій на звітність (у звітності не зроблено відповідних коригувань) тощо.

У пп. 16—21 МСА 701 розглянуто обставини, які можуть призвести до надання іншого, ніж безумовно-позитивний, висновку.
Далі наведено приклади формулювання аудиторських висновків, ідентичні МСА 701.

 

ОБМЕЖЕННЯ ОБСЯГУ: УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА

«Ми провели аудиторську перевірку... (інші слова ідентичні наведеним у вступній частині — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
Управлінський персонал несе відповідальність за ...(інші слова ідентичні наведеним у частині про відповідальність управлінського персоналу — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. За винятком зазначеного у наступному параграфі, ми провели аудиторську перевірку відповідно до......(інші слова ідентичні наведеним у частині з описом відповідальності аудитора — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31 грудня 200_ р., оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Компанії. Через характер облікових запасів Компанії ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі підтвердити кількість запасів, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають .... (інші слова, ідентичні наведеним у частині «думка», — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).


ОБМЕЖЕННЯ ОБСЯГУ: ВІДМОВА ВІД ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

«Нас було запрошено зробити аудиторську перевірку фінансових звітів, що додаються. Компанії, які складаються з балансу станом на 31 грудня 200_ р., та звітів про доходи й видатки та рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, огляду важливих аспектів облікової політики та інших пояснювальних приміток.
Управлінський персонал несе відповідальність за ...(інші слова ідентичні наведеним у частині про відповідальність управлінського персоналу — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
(Опустити речення, в якому йдеться про відповідальність аудитора.)
(Параграф, що описує обсяг аудиту, або опускається, або змінюється відповідно до обставин.)
(Додати параграф з описом обмеження обсягу:
Ми не змогли спостерігати за інвентаризацією наявних запасів і підтвердити дебіторську заборгованість через обмеження Компанією обсягу нашої роботи.)
Унаслідок суттєвості питань, про які йдеться в попередньому параграфі, ми не висловлюємо думки щодо фінансових звітів».НЕЗГОДА СТОСОВНО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ:
НЕПРИЙНЯТНИЙ МЕТОД ОБЛІКУ —
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА

«Ми провели аудиторську перевірку... (інші слова ідентичні наведеним у вступній частині — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
Управлінський персонал несе відповідальність за ...(інші слова, ідентичні наведеним у частині про відповідальність управлінського персоналу, — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
Нашою відповідальністю є ......(інші слова, ідентичні наведеним у
частині з описом відповідальності аудитора, — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
Як зазначено у Примітці X до фінансових звітів, у фінансових звітах не враховано амортизації, що, на нашу думку, не відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності. Сума резерву за рік, що закінчився 31 грудня 200_ р., повинна складати XXX відповідно до прямолінійного методу нарахування амортизації з використанням річних норм амортизації розміром 5 % для будівель та 20 % для обладнання. Відповідно вартість основних засобів слід зменшити на суму накопиченої амортизації у розмірі XXX, а збиток за рік та накопичений дефіцит слід відповідно збільшити на XXX і XXX.
На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають... (інші слова, ідентичні наведеним у частині «думка», — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

НЕЗГОДА СТОСОВНО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ:
НЕАДЕКВАТНІСТЬ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ —
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА

«Ми провели аудиторську перевірку... (інші слова, ідентичні наведеним у вступній частині, — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
Управлінський персонал несе відповідальність за ...(інші слова, ідентичні наведеним у частині про відповідальність управлінського персоналу, — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
Нашою відповідальністю є......(інші слова, ідентичні наведеним у частині з описом відповідальності аудитора, — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
15 січня 200_р. Компанія випустила облігації на суму XXX з метою фінансування розширення підприємства. Договір про випуск облігацій обмежує виплату майбутніх грошових дивідендів доходами, отриманими після 31 грудня 200_р. На нашу думку, розкриття цієї інформації вимагається .
На нашу думку, за винятком пропуску інформації, зазначеної в попередньому параграфі, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають... (інші слова, ідентичні наведеним у частині «думка», — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).

НЕЗГОДА СТОСОВНО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ:
НЕАДЕКВАТНІСТЬ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ —
НЕГАТИВНА ДУМКА

«Ми провели аудиторську перевірку... (інші слова, ідентичні наведеним у вступній частині, — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
Управлінський персонал несе відповідальність за ...(інші слова, ідентичні наведеним у частині про відповідальність управлінського персоналу, — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
Нашою відповідальністю є... (інші слова, ідентичні наведеним у частині з описом відповідальності аудитора, — див. параграф 60 МСА 700 (переглянутого)).
(Параграф(и), в якому (яких) йдеться про незгоду.)
На нашу думку, внаслідок впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти не відображають достовірно й справедливо (або не подають достовірно в усіх суттєвих аспектах) фінансовий стан Компанії АВС станом на 31 грудня 200_р., а також: результат її фінансової діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.


Крім «класичних» аудиторських висновків щодо перевіреної річної звітності підприємства, аудитори можуть видавати інші специфічні висновки і звіти про виконану роботу за спеціальними завданнями. Головні аспекти цієї проблеми викладені у МСА 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення».
Отже, аудиторські висновки спеціального призначення можуть складатися у разі:
•    проведення перевірки окремих статей бухгалтерської звітності;
•    здійснення юридичної й економічної експертизи договорів, які регулюють цивільно-правові відносини;
•    перевірки звітності, складеної відповідно до принципів бухгалтерського обліку, які відрізняються від тих, що встановлені П(С)БО в Україні;
•    оцінювання виконання контрактних угод;
•    проведення тематичного аудиту;
•    підтвердження окремих форм звітності;
•    підтвердження узагальненої фінансової звітності підприємства за ряд суміжних років;
•    проведення перевірки за спеціальним завданням державних органів (податкової адміністрації, установ судово-бухгалтерської експертизи, суду, арбітражу тощо);
•    перевірки податкових декларацій підприємства;
•    підтвердження консолідованої звітності;
•    підтвердження проміжної фінансової звітності (наприклад, квартальної, піврічної);
•    контролю спрощеної звітності для персоналу або клієнтів підприємства;
•    повторної перевірки виправленої звітності (тобто такої, яка раніше оцінювалась аудитором і яка містила помилки);
•    виконання послуг з компіляції фінансових звітів підприємства-клієнта;
•    підтвердження інформації, яка додається до основних фінансових бухгалтерських звітів;
•    перевірки ефективності структури внутрішнього контролю підприємства;
•    здійснення узгоджених процедур;
•    оцінювання фінансових прогнозів підприємства та перспективних фінансових звітів;
•    проведення аудиторських перевірок на відповідність конкретним законам і постановам;
•    надання підприємству послуг аналітичного характеру.


 

You have no rights to post comments