Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Висновок незалежного аудитора

Висновок незалежного аудитора
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


[Відповідний адресат]

Висновок щодо фінансових звітів

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів компанії АВС, що включають баланс станом на 31 грудня 200_ р., Звіт про прибутки та збитки, Звіт про зміни в акціонерному капіталі, Звіт про рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів об¬лікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та до¬стовірне подання цих фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського пер¬соналу охоплює: розроблення, упровадження та використання внутріш¬нього контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансо¬вих звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достат¬ньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отри¬мання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких про¬цедур входить і оцінювання ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів унаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ці ризики, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготов¬ки та достовірності фінансових звітів, з метою розроблення аудиторсь¬ких процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарю¬вання'. Аудит включає також оцінювання відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управ¬лінським персоналом, та загального подання фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські дока¬зи для висловлення нашої думки.

Висновок

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відобра¬жають (або «подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах») фінан¬совий стан компанії АВС станом на 31 грудня 200_ р., її фінансові ре¬зультати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.


 

You have no rights to post comments