Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація здійснення процедур завершення аудиторської перевірки

Організація здійснення процедур завершення аудиторської перевірки
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація здійснення процедур завершення аудиторської перевірки

На завершальному етапі аудиторської перевірки аудитор повинен узагальнити результати попередньо здійснених контрольних процедур та скласти свій звіт і висновок.
Для формулювання обґрунтованої об'єктивної думки необхідно зібрати достатню кількість аудиторських доказів. Після цього аудитор повинен провести огляд фінансової звітності на основі зібраної інформації для висловлення думки щодо фінансової звітності в цілому. Метою загального огляду звітності на завершальному етапі аудиту є: з'ясування, чи складена фінансова звітність з використанням правил, облікової політики, прийнятих на підприємстві, яке перевіряється; установлення порівнянності видів фінансової звітності та їх відповідності законам і нормативним документам, реальній дійсності; узагальнення фактів, пов'язаних з оглядом звітності, отриманих на основі інших тестів; визначення, чи буде підприємство продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.
Уся зібрана інформація і результати аудиторських процедур, починаючи із ознайомлення з підприємством і закінчуючи перевіркою окремих рахунків і звітних форм, відображаються в окремих робочих документах аудитора.
Крім переліку основних статей (рахунків) звітності, які підлягали перевірці, цей документ може включати інші питання, що розкривають сутність діяльності аудитора, а саме:
•    виявлені технічні труднощі і спосіб, яким вони були усунуті; —спірні питання, які потребують для їх вирішення додаткової інформації;
•    аспекти, які потребують висловлення думки щодо них і кінцевого висновку стосовно фінансової річної звітності;
•    список коректив та виправлень, що вже були зроблені, та тих, з якими не погодилося керівництво підприємства;
•    перелік усіх основних операцій та подій, які найбільше вплинули на фінансовий стан у звітному періоді (зміна політики підприємства, поява нової продукції, додатковий випуск акцій тощо);
•    висновок про вплив невиправлених помилок залежно від їх суттєвості на фінансову звітність у цілому.

Зроблене у такий спосіб узагальнення дає можливість аудитору обґрунтувати свою думку (висновок) і в разі необхідності надати інформацію керівникові підприємства, партнеру (менеджеру) аудиторської фірми, іншому аудитору, який перевіряє головне підприємство (у цьому випадку «Зведений документ» буде результатом аудиту дочірнього підприємства (філії)). Виявлені й узагальнені у такий спосіб помилки та неточності у фінансовій звітності аудитор може обговорити з керівництвом суб'єкта господарювання та запропонувати шляхи їх виправлення.
Отримавши й оцінивши всі необхідні дані в процесі аудиту, перед складанням висновку і звіту щодо проведеної перевірки аудитор повинен отримати за підписом керівника підприємства-клієнта спеціального листа. Цей документ називають лист-пояснення управлінського персоналу згідно з Міжнародним стандартом аудиту 580 «Пояснення управлінського персоналу».
Метою цього листа від керівництва є надання мінімальних запевнень і гарантій аудитору щодо такого:
•    за фінансову звітність і дотримання загальноприйнятих принципів її складання повністю відповідає керівництво підприємства;
•    фінансова звітність є повною, тобто немає незареєстрованих операцій;
•    перевірена аудитором річна фінансова звітність не містить суттєвих помилок, перекручень, шахрайства;
•    аудитору було надано всю необхідну фінансову документацію та інші дані, які стосуються контрольованого звітного періоду;
•    аудитору було забезпечено вільний доступ до всіх облікових даних, протоколів зборів акціонерів та засідань ради директорів;
•    усі усні запевнення керівництва підприємства, висловлені аудитору, є правильними.

Лист-пояснення може бути складений аудитором і підтверджений підписами керівників підприємства. Еквівалентом листа-пояснення може бути офіційний протокол засідання ради директорів, у якому висвітлюється обговорення питань щодо відповідальності керівництва підприємства за фінансову річну звітність.
Лист-пояснення повинен направлятись аудитору у строки, максимально наближені до закінчення аудиторської перевірки. Часто лист-підтвердження і висновок аудитора мають однакову дату. Далі для прикладу наводиться один із можливих варіантів оформлення і змісту листа-підтвердження. Зауважимо, що в Україні і в зарубіжній практиці не існує його стандартної форми.
Відсутність подібного листа-пояснення дає підставу аудитору вважати обсяг перевірки обмеженим та видати аудиторський висновок, відмінний від безумовно-позитивного.
В аудиторській практиці зарубіжних країн у разі відмови підприємства дати письмове підтвердження висловлених усних запевнень застосовується такий підхід. Аудитор може спробувати отримати необхідні докази відповідальності керівництва, направивши йому листа з основними запевненнями, отриманими в процесі перевірки. Відсутність відповіді на такий лист розглядається як згода підприємства з його змістом. Тому лист має застереження про те, що підприємство дає відповідь лише на питання, щодо яких воно «є погоджується з аудитором. Такий підхід використовується лише у виняткових випадках. Проте цей досвід є корисним для застосування в українській аудиторській практиці.
У додатку до МСА 580 «Пояснення управлінського персоналу» наведено зразок листа-пояснення управлінського персоналу, який уміщено нижче.

ЗРАЗОК ЛИСТА-ПОЯСНЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

(фірмовий бланк)
(Аудиторові)                                                                               (Дата)

Цей лист-пояснення надається у зв'язку з проведенням вами аудиторської перевірки фінансових звітів компанії АВС за рік, що закінчується 31 грудня 200_ р., з метою висловлення думки по те, чи відображають фінансові звіти справедливо й достовірно (подають достовірно в усіх суттєвих аспектах) фінансовий стан компанії АВС на 31 грудня 200_ р., результати її діяльності та рух її грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену вище дату, відповідно до (вказати визначену концептуальну основу фінансової звітності).
Ми визнаємо свою відповідальність за достовірне подання фінансових звітів відповідно до (вказати визначену концептуальну основу фінансової звітності).
Ґрунтуючись на нашому знанні та думці, ми підтверджуємо такі пояснення:
Тут треба навести пояснення, які стосуються суб'єкта господарювання. Пояснення можуть бути такими:
•    Не було допущено порушень з боку управлінського персоналу або працівників, які відіграють істотну роль у внутрішньому контролі, або які могли б суттєво вплинути на фінансові звіти.
•    Ми надали вам усі облікові реєстри та підтверджувальні документи, всі протоколи зборів акціонерів і засідань ради директорів (а саме: проведених 15 березня 200_ р. і 30 вересня 200_ р. відповідно).
•    Ми підтверджуємо повноту інформації, наданої стосовно визначення зв'язаних сторін.
•    Фінансові звіти не містять суттєвих викривлень та пропусків.
•    Компанія виконала всі аспекти договірних зобов'язань, що могли б суттєво вплинути на фінансові звіти у випадку невідповідності. Ми не виявили невідповідності вимогам регулятивних органів, яка могла б суттєво вплинути на фінансові звіти в разі її наявності.
•    Наведена далі інформація була належно відображена в обліку та відповідно розкрита у фінансових звітах:
1.    перелік зв'язаних сторін, залишки на рахунках та операції зі зв'язаними сторонами;
2.    збитки в результаті здійснення зобов'язань з купівлі-продажу;
3.    угоди та опціони на повторну купівлю раніше проданих активів;
4.    активи як застава.
•    Ми не маємо жодних планів або намірів, що можуть змінити балансову вартість або класифікацію активів і зобов'язань, відображених у фінансових звітах.
•    Ми не маємо жодних планів щодо зменшення асортименту або інших планів чи намірів, що можуть призвести до виникнення надлишкових або застарілих запасів; відображена в обліку вартість запасів не перевищує чистої вартості реалізації.
•    Компанія має право власності на всі свої активи; права на утримання або стягнення активів компанії за борги відсутні, крім тих, які зазначені у Примітці X до фінансових звітів.
•    Ми відобразили в обліку (або розкрили відповідно) всі зобов'язання (і фактичні, і умовні) та розкрили всі гарантії, надані нами третім сторонам, у Примітці X до фінансових звітів.
•    Окрім..., зазначених у Примітці X до фінансових звітів, не існує подій, які відбулися після закінчення періоду та які вимагають коригування або розкриття у фінансових звітах чи у Примітках до них.
•    Претензія ... компанії Х¥2 була задоволена виплатою загальної суми XXX, яка була відповідно нарахована та показана у фінансових звітах. Немає і не передбачається пред'явлення до компанії будь-яких інших претензій, пов'язаних із судовими справами.
•    Немає ніяких офіційних або неофіційних угод щодо компенсаційного залишку на будь-яких наших касових та інвестиційних рахунках. За винятком угод, показаних у Примітці X до фінансових звітів, немає інших угод з надання кредитних ліній.
•    Ми належно відобразили в обліку (або розкрили у фінансових звітах) угоди та опціони, що стосуються викупу власних акцій, а також акцій, резервованих для опціонів, варіантів, операцій з конвертування та інших вимог.

Виконавчий директор              ____________

Фінансовий директор              ___________


Згідно з п. 13 МСА 520 «Аналітичні процедури» аудитор повинен застосувати аналітичні процедури наприкінці аудиторської перевірки, формулюючи загальний висновок стосовно того, чи узгоджуються фінансові звіти в цілому з розумінням суб'єкта господарювання аудитором. Висновки, сформульовані за результатами таких процедур, покликані підтвердити висновки, сформульовані під час аудиторської перевірки окремих компонентів або елементів фінансових звітів, а також допомогти при формулюванні загального висновку щодо обґрунтованості фінансових звітів. Слід також ураховувати, що вони ж можуть ідентифікувати і невиявлений раніше ризик суттєвого викривлення. У такому випадку аудиторові може виявитись необхідним переоцінити заплановані аудиторські процедури на основі переглянутої оцінки ризиків для всіх або окремих класів операцій, залишків на рахунках або розкриттів та відповідних тверджень.
Далі аудитор повинен скласти свій звіт і аудиторський висновок про перевірену ним фінансову звітність.


 

You have no rights to post comments