Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методика аудиту доходів і фінансових результатів діяльності підприємства-клієнта

Методика аудиту доходів і фінансових результатів діяльності підприємства-клієнта
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методика аудиту доходів і фінансових результатів діяльності підприємства-клієнта

Методику аудиту доходів і фінансових результатів, як і інших його напрямів, варто розглядати за етапами аудиторської перевірки.
На підготовчому етапі аудитор повинен отримати загальне розуміння порядку надходження, обліку доходів і фінансових результатів та визначення фінансових результатів від різних видів діяльності суб'єктів господарювання. З цією метою визначаються види продукції, робіт та послуг, які підлягають реалізації, перелік покупців, їх фінансовий стан, дотримання дисципліни погашення дебіторської заборгованості, методика розрахунку фінансових результатів, обсяг реалізації, виставлення рахунків, строки та форми оплати (передоплата, оплата готівкою або чеком, продаж у кредит, бартерні розрахунки, векселями тощо), також проводиться аналіз фінансової стійкості та рентабельності діяльності підприємства-клієнта за даними попереднього періоду та проміжної звітності, вивчення форми 2 «Звіт про фінансові результати».
Необхідну інформацію аудитор отримує за допомогою усного опитування керівництва та персоналу підприємства, їх письмового анкетування, вивчення наданих йому документів, облікових регістрів, звітів, спостереження. Перелік необхідної інформації для загального ознайомлення із процесом формування доходів і фінансових результатів (з урахуванням специфіки клієнта) може бути зафіксовано аудитором в окремому робочому документі.
На цьому етапі важливим напрямом аудиторської роботи є оцінювання надійності та ефективності систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів. Правильне оцінювання системи внутрішнього контролю підприємства дасть можливість аудитору розробити план аудиту, визначити величину аудиторського ризику, рівень суттєвості, види та кількість аудиторських процедур, необхідних для перевірки доходів і фінансових результатів. Для цього аудитор може заповнити спеціальний тест, серед питань якого мають бути:
•    чи вироблена на підприємстві єдина облікова політика для формування доходів і фінансових результатів;
•    чи перевіряється відповідність записів аналітичного та синтетичного обліку реалізації;
•    чи обґрунтовані ціни та строки реалізації за договорами поставки;
•    чи проводиться зіставлення кількості відвантаженої продукції з даними рахунків-фактур;
•    чи контролює відповідальна особа в бухгалтерії собівартість реалізованої продукції;
•    чи дотримується встановлений порядок списання витрат на збут;
•    чи виконується графік документообороту з обліку реалізації продукції;
•    чи існує належний розподіл обов'язків зі санкціонування, здійснення процесу відвантаження продукції (товарів, послуг), обліку доходів і фінансових результатів та періодичного їх моніторингу;
•    чи існують підтверджувальні документи, на підставі яких визнаються фінансові результати від звичайної та надзвичайної діяльності;
•    чи на всі відвантажені товари виставляються рахунки;
•    чи швидко виявляються рахунки, оплата яких викликає сумнів;
•    чи існує на підприємстві служба внутрішнього аудиту і результати її роботи щодо контролю доходів і фінансових результатів;
•    чи не створює система мотивації працівників передумов для неякісного виконання ними своїх обов'язків щодо обліку доходів і фінансових результатів або їх викривлення;
•    чи є фактично незалежними системи планування та обліку доходів і фінансових результатів;
•    чи здійснюється розподіл фінансових результатів за заздалегідь затвердженою власниками процедурою;
•    чи правильно розраховуються суми податкових платежів.

Крім того, на підготовчому етапі аудитор повинен ознайомитись з установчими документами підприємства у частині прав та обов'язків ради директорів (менеджерів) та ради акціонерів (інших власників) щодо затвердження фінансових результатів та порядку їх розподілу.
На основному етапі аудиту (аудиту статей звітності) аудитор здійснює конкретні аудиторські процедури, які спрямовані на підтвердження всіх звітних показників, що характеризують доходи та фінансові результати підприємства за звітний період. Тобто аудитор повинен оцінити їх за встановленими критеріями, які визначаються Міжнародним стандартом аудиту 500 «Аудиторські докази». Зокрема, аудитор повинен перевірити відповідність таким критеріям:
1.    Наявність: усі доходи та фінансові результати підприємства, відображені у звітності, мали місце та стосуються його діяльності.
2.    Повнота: відображені всі операції та події, які мають бути відображені у звітності про доходи та фінансові результати.
3.    Точність: показники, які стосуються відображення у звітності операцій і подій щодо оцінювання і визнання доходів та фінансових результатів, відображені достовірно.
4.    Відсікання: доходи та фінансові результати відображені у відповідному звітному періоді.
5.    Класифікація: операції та події, пов'язані із виникненням і визнанням доходів та фінансових результатів, відображені на відповідних рахунках (рахунки класів 4, 7, 8, 9 Плану рахунків).
6.    Існування: відображені доходи та фінансові результати реально існують.
7.    Права та зобов'язання: підприємство має право власності (розпорядження) на отриманий фінансовий результат.
8.    Оцінка та розподіл: доходи та фінансові результати включені у фінансові звіти у відповідних сумах і проведено будь-які необхідні коригування щодо їх розподілу.
9.    Подання та розкриття інформації: фінансові звіти містять усі чітко сформульовані необхідні пояснення і розкриття щодо наявності, права власності, повноти відображення, класифікації та точності оцінки доходів і фінансових результатів у фінансовій звітності та примітках до неї.

Аудиторський контроль за зазначеними критеріями повинен здійснюватися через виконання запланованих у програмі перевірки аудиторських процедур із використанням перелічених вище прийомів перевірки та джерел інформації.
Специфічним аспектом перевірки доходів і фінансових результатів є аудит форми 2 «Звіту про фінансові результати». При цьому аудитор повинен переконатися, що підприємство дотримувалося при його складанні принципів нарахування та відповідності доходів і витрат, які передбачають зіставність доходів і витрат доходів звітного періоду з витратами, які були здійснені для їх отримання і визнання їх у момент виникнення, незалежно від надходження чи сплати грошових коштів. Аудитору треба підтвердити кожен із розділів звіту:
1.    «Фінансові результати», який включає відображення фінансових результатів від звичайної діяльності (операційна, інвестиційна та фінансова діяльність) та надзвичайних подій (записи на рахунках класів 7 та 9 рахунків) і відображає податки з прибутку від звичайної діяльності, з надзвичайного прибутку, а також чистий прибуток (збиток).
2.     «Елементи операційних витрат», який відображає матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальне страхування, амортизацію, інші операційні витрати (клас 8 Плану рахунків).
3.     «Розрахунок показників прибутковості акцій», який заповнюють лише акціонерні товариства для розрахунку показників прибутковості акцій.

Важливим напрямом аудиту є вивчення відповідності показників «Звіту про фінансові результати» іншим звітним формам (Балансу, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал), Головній книзі та обліковим регістрам.
Відповідно до положень МСА 230 «Документація» зібрана аудитором інформація, у тому числі і щодо доходів і фінансових результатів, має бути зафіксована у робочих документах.
На завершальному (заключному) етапі перевірки аудитор повинен узагальнити зібрані дані щодо доходів і фінансових результатів, скласти перелік виявлених ними помилок та порушень, оцінити суттєвість їх загального впливу на показники доходів і фінансових результатів у фінансовій звітності.
До типових помилок, що можуть бути виявлені аудитором у процесі перевірки доходів і фінансових результатів підприємства-клієнта, слід віднести:
•    недотримання вимог П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» щодо визнання і коригування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також доходів від фінансової та інвестиційної діяльності, інших та надзвичайних доходів;
•    неправильна класифікація доходів за видами діяльності підприємства;
•    доходи визнані не в тому звітному періоді, у якому вони справді мали місце;
•    визнання доходів відбулося без одночасного збільшення активів та зменшенням зобов'язань;
•    неправильна оцінка доходів;
•    помилкове визнання доходами надходжень від:
1.    суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
2.    суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
3.    суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); —суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
4.    суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; надходження, що належать іншим особам;
5.    надходження від первинного розміщення цінних паперів;
6.    недотримання всіх вимог, зазначених у п. 8 П(С)БО 15 «Дохід», тобто лише часткове їх виконання;
7.    невідповідність даних синтетичного та аналітичного обліку доходів;
8.    визнана сума доходу неправомірно скоригована на величину сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості, що мають бути віднесені до витрат підприємства;
9.    включення до складу надзвичайних витрат сум штрафів, що стягуються податковими органами;
10.    неправильна кореспонденція рахунків при відображенні доходів і витрат;
11.    неправильне визначення собівартості реалізованої продукції;
12.    у разі неможливості достовірного визначення доходу його величина відображена в обліку у сумі, яка не відповідає розміру визначених витрат, що підлягають відшкодуванню;
13.    визнання доходом цільового фінансування не в тому обліковому періоді, у якому були здійснені витрати, пов'язані з реалізацією умов його виконання, або в періоді корисного використання відповідних об'єктів цільового фінансування;
14.    неправомірне визнання або невизнання доходу від процентів, роялті, дивідендів, що нараховуються при використанні активів підприємства іншими сторонами та їх неправильна оцінка;
15.    відображення в обліку доходів, які не отримані або які не підлягають отриманню;
16.    неправильне визнання доходу за бартерними операціями;
17.    у примітках до фінансової звітності не розкрито інформації про облікову політику підприємства щодо визнання доходу, визначення фінансового результату, розподілу прибутку; методики розподілу доходу за кожною групою доходів; суми доходу від бартерних операцій у складу кожної групи доходів; частки доходів за бартерними контрактами з пов'язаними сторонами;
18.    невідповідність сум, зазначених у первинних документах, що є підставою виникнення доходів;
19.    неправильне оформлення або відсутність договорів, що стали підставою для відвантаження товару і визнання доходів;
20.    неправильна кореспонденція рахунків при відображенні в обліку доходів та фінансових результатів;
21.    відображені доходи не належать підприємству;
22.    запис доходів за операціями з використанням фіктивних рахунків неіснуючих клієнтів або за фіктивними, нетоварними операціями.
Зазначений перелік можливих помилок і порушень не претендує на вичерпність і може поповнюватись у процесі практичної діяльності аудитора.
Обговоривши (за необхідності) виявлені помилки з керівництвом підприємства-клієнта, аудитор повинен скласти проміжний висновок щодо підтвердження перевірених доходів і фінансових результатів. Крім того, аудитор може  виконати економічний ретроспективний, прогнозний та стратегічний аналіз результатів діяльності підприємства, визначити основні показники, що характеризують його фінансовий стан. Зокрема, як правило, аналізуються джерела отримання та структура виручки від реалізації, стабільність її отримання, ступінь залежності від основних покупців; динаміка зміни валового та чистого прибутку, собівартості реалізованої продукції і чинників, що на них впливають; проводиться аналіз рентабельності діяльності підприємства та визначення точки його беззбитковості та інші аналітичні процедури, наприклад порівняння показників підприємства з аналогічними показниками інших підприємств галузі або конкурентів, тощо. За результатами проведеного аналізу доходів і фінансових результатів аудитор розробляє певні рекомендації щодо поліпшення майбутньої діяльності підприємства.


 

You have no rights to post comments