Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Планування та процедури аудиту доходів і фінансових результатів

Планування та процедури аудиту доходів і фінансових результатів
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Планування та процедури аудиту доходів і фінансових результатів

Обов'язковим елементом загального планування аудиторської перевірки є розроблення плану та програми аудиту доходів і фінансових результатів, які складаються на початку перевірки та можуть уточнюватися, доповнюватися в процесі виконання. Як правило, план і програма подаються у вигляді таблиць. Форма і зміст плану аудиту вимагає розкриття переліку запланованих видів робіт, їх виконавців, строків виконання, приміток. Програма аудиту доходів і фінансових результатів є більш докладним документом, у якому зазначаються за кожним із запланованих у плані аудиту видів робіт необхідні аудиторські процедури, конкретні виконавці, дати виконання, методи і прийоми, що будуть застосовуватись, джерела отримання аудиторських доказів, індекси або назви робочих документів, які належить скласти, контроль виконання, примітки.
З метою планування аудитор повинен на підготовчому етапі аудиту ознайомитись із бізнесом підприємства, процесами виробництва та реалізації продукції, товарів, послуг; отримати список основних покупців, провести опитування керівництва та персоналу, здійснити тестування надійності системи внутрішнього контролю доходів і фінансових результатів, намітити об'єкти дослідження, оцінити величину аудиторського ризику та встановити межу суттєвості помилок. До найважливіших об'єктів аудиту доходів і фінансових результатів слід віднести: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валовий прибуток (збиток), собівартість продукції, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності, надзвичайні фінансові результати, оподаткування прибутку, розподіл прибутку.
Серед запланованих видів робіт у плані аудиту доходів та фінансових результатів варто відзначити такі:
•    перевірка правильності відображення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг);
•    перевірка формування витрат на виробництво реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат;
•    перевірка правильності формування доходів та визначення фінансового результату від операційної діяльності;
•    перевірка доходів і формування фінансового результату від надзвичайної діяльності;
•    перевірка правильності розподілу і використання прибутку;
•    перевірка податкових розрахунків щодо правильності формування валових доходів і витрат, правильність розрахунку та сплати авансових внесків за податком на прибуток;
•    складання проміжного аудиторського висновку щодо доходів і фінансових результатів.

Останнім етапом планування аудиту доходів і фінансових результатів є розроблення програми перевірки. Для цього варто розробити карти послідовності операцій, визначити черговість здійснення процедур, передавання та перевірки інформації і документів, що дозволить скласти узагальнений опис складних схем і процедур. Програма аудиту слугує основою для проведення перевірки, дає змогу контролювати виконану роботу та організовувати її найефективніше. Вона потребує більшої деталізації, якщо в процесі аудиту беруть участь асистенти аудитора. У цьому випадку програма має бути детальним керівництвом для них.
До найважливіших аудиторських процедур, які необхідно зазначити у програмі аудиторської перевірки доходів і фінансових результатів, слід віднести такі:
•    оцінювання елементів системи внутрішнього контролю, які дають змогу здійснювати постійний моніторинг процесу реалізації, відображення доходів та визначення фінансових результатів;
•    спілкування з внутрішнім аудитором, вивчення його робочих документів, оцінювання можливості використання отриманих ним результатів щодо доходів і фінансових результатів у процесі їх незалежної аудиторської перевірки;
•    перевірка належного розподілу функціональних обов'язків щодо реалізації продукції та обліку її результатів між конкретними виконавцями;
•    отримання переліку основних покупців та інформації про стан їхньої дебіторської заборгованості;
•    оцінювання стану договірної дисципліни та виконання умов укладених договорів;
•    перевірка наявності замовлень на продаж продукції, товарів та послуг і відповідних дозволів уповноважених посадових осіб підприємства на їх відпуск;
•    перевірка наявності та відповідності документів на відпуск та транспортування надісланим замовленням на продаж і відстеження послідовності їх руху, як на підприємстві, так і за його межами;
•    перевірка наявності прейскуранта цін та його дотримання;
•    контроль правильності визначення валових доходів і валових витрат за видами продукції (послуг) та видами діяльності підприємства;
•    зіставлення кількості відвантаженої продукції за даними складського, оперативного, бухгалтерського (аналітичного та синтетичного) обліку та даними покупців;
•    перевірка послідовності процедур обліку доходів і фінансових результатів і правильності кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку;
•    перевірка правильності оцінювання та повноти відображення доходів і фінансових результатів за звітний період;
•    контроль правильності дотримання меж облікового періоду та віднесення до нього доходів і фінансових результатів;
•    перевірка величини і повноти відображення надходжень грошових коштів від покупців на рахунках каси та розрахункових рахунках у банку;
•    оцінювання правильності визначення фінансового результату від бартерних операцій та операцій з пов'язаними сторонами;
•    контроль правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з повернення товарів (продукції) замовниками, наданих скидок та витрат на гарантійне обслуговування товарів (продукції);
•    перевірка відображення доходів і фінансових результатів від реалізації товарів у кредит;
•    перевірка правильності визначення доходів і фінансових результатів від незавершеного виробництва (будівництва) від довгострокових контрактів (договорів);
•    експертна оцінка в окремих випадках об'єктів реалізації із залученням відповідних спеціалістів та експертів;
•    перевірка величини доходу від реалізації іноземної валюти і його відображення в обліку;
•    контроль доходів і фінансових результатів від продажу виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів;
•    перевірка доходів і фінансових результатів від орендних операцій;
•    контроль доходів від списання кредиторської заборгованості, отриманих штрафів, пені та оподаткування фінансового результату від них;
•    перевірка відображення доходів від отриманих дивідендів та безплатно одержаних активів;
•    контроль та оцінювання доходів і фінансових результатів від реалізації нематеріальних активів та основних засобів;
•    перевірка правильності визначення доходів і фінансових результатів від реалізації фінансових інвестицій;
•    перевірка інших доходів від операційної, звичайної діяльності та надзвичайних доходів;
•    контроль правильності нарахування та своєчасності сплати податкових платежів на визначений фінансовий результат;
•    перевірка правильності складання «Звіту про фінансові результати» і в тому числі відображення у ньому елементів операційних витрат та розрахунку показників прибутковості акцій;
•    оцінка повноти розкриття у Примітках до фінансової звітності необхідних пояснень та розкриття інформації щодо доходів і фінансових результатів підприємства за звітний період.

План та програма аудиту доходів і фінансових результатів у процесі аудиторської перевірки можуть уточнюватися та доповнюватися. Усі зміни, внесені до них, мають бути зафіксовані документально та узгоджені з керівником аудиторської бригади, відповідальним за аудит.


 

You have no rights to post comments