Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація носіїв інформації в процесі аудиту доходів і фінансових результатів

Організація носіїв інформації в процесі аудиту доходів і фінансових результатів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація носіїв інформації в процесі аудиту доходів і фінансових результатів

Аудитор повинен зібрати достатню кількість доказів, які б дали йому змогу висловити об'єктивну думку щодо результатів перевірки доходів та фінансових результатів. Тому під аудиторськими доказами розуміють інформацію, яка дає можливість оцінити правильність відображення в обліку та звітності доходів та фінансових результатів, а також скласти проміжний висновок щодо цього аспекту перевірки.
Основними джерелами інформації для аудиту доходів та фінансових результатів можуть слугувати:
•    бухгалтерський баланс;
•    звіт про фінансові результати;
•    звіт про власний капітал;
•    примітки до річної фінансової звітності;
•    кошториси, плани, бюджети щодо доходів та фінансових результатів;
•    договори на поставку продукції, товарів та надання послуг;
•    облікові регістри з відвантаження та реалізації продукції, товарів та послуг, журнал 6;
•    акти приймання-передавання виконаних робіт та наданих послуг;
•    вимоги-накладні;
•    рахунки-фактури;
•    товарно-транспортні накладні;
•    виписки банку;
•    платіжні вимоги;
•    бухгалтерські довідки;
•    калькуляційні відомості;
•    відомості за рахунками валових доходів та витрат;
•    акти переоцінки, акти приймання-передавання, акти ліквідації, акти оприбуткування матеріальних цінностей;
•    матеріали, зібрані аудитором під час огляду, спостереження за процесом відвантаження продукції, товарів, проведення експертиз, контрольних замірів, інвентаризації;
•    договори страхування зі страховою компанією;
•    відповіді на запит від покупців, банків, юристів підприємства-клієнта;
•    робочі документи внутрішнього аудитора, контрольно-ревізійної комісії;
•    дані попередньої аудиторської перевірки;
•    матеріали перевірок державними податковими органами та іншими уповноваженими службами.

Із зазначеного переліку аудиторських доказів аудитор повинен обирати насамперед ті, які забезпечать найвищу якість аудиту щодо досліджуваного об'єкта, та є більш доказовими, доречними й достовірними.
Для кожної аудиторської перевірки необхідно уточнювати перелік джерел інформації, які будуть використані з урахуванням специфіки та галузі діяльності підприємства-клієнта. Сформований у такий спосіб перелік необхідних даних їх носіїв [тобто назв конкретних первинних документів, облікових регістрів, форм звітності та інших фінансових бухгалтерських і небухгалтерських документів (як зовнішніх, так і внутрішніх)] буде являти собою аудиторські номенклатури для перевірки доходів та фінансових результатів. Здебільшого такі переліки мають табличну форму подання.
Основними методами та прийомами збирання аудиторських доказів для перевірки доходів і фінансових результатів є такі:
1.    Арифметична перевірка підрахунків точності визначення доходів і фінансових результатів.
2.    Тестування надійності систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю доходів і фінансових результатів на основі спеціально розроблених тестів.
3.    Перевірка дотримання основних облікових принципів та правил обліку доходів і фінансових результатів, що дають змогу встановити справжній стан їх обліку.
4.    Запити та підтвердження для отримання у письмовому вигляді інформації від покупців, постачальників, банків, юристів із питань, які стосуються визнання доходів і фінансових результатів.
5.    Документальна перевірка для підтвердження облікових записів первинними документами, встановлення їх реальності та правильності оформлення.
6.    Сканування, що передбачає виокремлення з усієї сукупності записів, документів, які підтверджують облік доходів і фінансових результатів, тих, які мають нетиповий характер операцій, нетипову кореспонденцію рахунків, незвично великі (малі) суми тощо.
7.    Усне опитування, анкетування керівництва підприємства, його персоналу на основі заздалегідь розроблених переліків питань з метою ознайомлення з особливостями їх роботи та виконуваних ними функцій щодо обліку доходів і фінансових результатів. Здебільшого отримана у такий спосіб інформація потребує додаткового підтвердження з інших документальних джерел.
8.    Перевірки по суті, що передбачають детальні перевірки записів за рахунками бухгалтерського обліку, на яких обліковуються доходи та фінансові результати підприємства.
9.    Відсікання — ретельна перевірка облікових записів, пов'язаних з визнанням та оцінюванням доходів і фінансових результатів, зроблених наприкінці звітного періоду та на початку наступного.
10.    Аналітичні процедури, які являють собою аналіз та оцінювання отриманої інформації щодо обліку доходів і фінансових результатів, вивчення найважливіших фінансових та економічних показників, які їх характеризують. Аналітичні процедури є досить ефективними, оскільки дають змогу значно скоротити обсяг аудиту, виявити певні невідповідності, уточнити оцінку аудиторського ризику. Прикладами таких процедур можуть бути: зіставлення залишків за рахунками обліку доходів і фінансових результатів за різні періоди; виявлення необґрунтованого включення до собівартості окремих видів витрат, оцінювання співвідношень між різними статтями звітності і зіставність їх із даними попередніх періодів.


 

You have no rights to post comments