Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета та завдання аудиту доходів і фінансових результатів

Мета та завдання аудиту доходів і фінансових результатів
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Мета та завдання аудиту доходів і фінансових результатів

Важливими показниками, які характеризують ефективність діяльності будь-якого підприємства, є величина його доходів та фінансових результатів. Вони мають бути особливим об'єктом аудиторської перевірки, оскільки досить часто облікові та звітні дані щодо доходів та фінансових результатів містять суттєві помилки, викривлення інформації, що зумовлено їх безпосереднім впливом на інвестиційну привабливість суб'єкта господарювання та величину його податкових платежів.
Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» термін «доходи» означає збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які ведуть до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків вкладників). Фінансовий результат діяльності підприємства може бути визначений як прибуток або збиток. «Прибуток» — це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. «Збиток» — перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
П(С)БО 15 «Дохід» п. 8 визначає, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:
•    покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
•    підприємство не здійснює надалі управління та контролю за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
•    сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
•    є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:
1.    дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
2.    інші операційні доходи;
3.    фінансові доходи;
4.    інші доходи;
5.    надзвичайні доходи.

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, установлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: сума податку на додану вартість, акцизи, інші податки і обов'язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; надходження, що належать іншим особам; надходження від первинного розміщення цінних паперів.
Метою аудиту доходів і фінансових результатів є оцінювання достовірності, повноти, своєчасності та законності їх відображення за видами у бухгалтерському обліку та звітності відповідно до прийнятої облікової політики.
Здійснюючи аудит доходів і фінансових результатів, необхідно розв'язати такі завдання:
•    перевірити виконання планових показників виробництва продукції (надання послуг);
•    проконтролювати правильність віднесення витрат до собівартості продукції та їх оцінювання;
•    пересвідчитись у дотриманні чинної облікової політики щодо відображення в обліку доходів та фінансових результатів;
•    переконатися у розмежуванні витрат на виробництво готової продукції та незавершене виробництво, правильності їх документального оформлення;
•    дослідити дотримання чинного законодавства, яке регулює облік доходів та витрат;
•    перевірити правильність використання рахунків класів 7, 8 та 9 Плану рахунків та правильність визначення фінансових результатів;
•    проконтролювати правильність відображення доходів від реалізації, інших операційних доходів, доходів від фінансових операцій, доходів від інвестиційної діяльності та інших доходів;
•    дослідити облік господарських операцій, що ведуть до надзвичайних доходів або витрат;
•    пересвідчитись у наявності необхідних первинних документів, що є підставою для визнання доходів та належних записів в облікових регістрах із дотриманням принципу відповідності;
•    переконатися в узгодженості даних бухгалтерського обліку та податкових розрахунків щодо доходів та фінансових результатів;
•    проконтролювати правильність визначення чистого прибутку (збитку) та його розподілу й використання.


 

You have no rights to post comments