Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Програма та процедури аудиту праці та її оплати

Програма та процедури аудиту праці та її оплати
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Програма та процедури аудиту праці та її оплати

У процесі аудиту перевіряються:
•    правильність оперативного обліку наявності і руху персоналу;
•    якість оперативного обліку використаного робочого часу працюючими згідно з табелями;
•    достовірність нарахувань різних видів оплати і доплат працюючим;
•    правильність нарахувань і перерахувань до бюджету податку з доходів фізичних осіб;
•    правильність утримань із заробітної плати працюючих;
•    правильність розрахунків середньої заробітної плати при розрахунку окремих виплат працюючим;
•    своєчасність нарахувань і використання коштів на державне соціальне страхування;
•    правильність аналітичного і синтетичного обліку розрахунків з працюючими, у тому числі за депонованою заробітною платою;
•    достовірність формування показників звітності щодо праці (середньооблікова чисельність працюючих, кількість відпрацьованих людино-днів і людино-годин, середньорічний виробіток продукції на одного працюючого, величина фонду заробітної плати та його структура тощо).

Аудитор повинен розпочати роботу з вивчення організації і ефективності праці та її охорони, з правильного застосування та дотримання умов оплати праці, економічної обґрунтованості норм виробітку тощо.
Аудитор повинен впевнитися в наявності на підприємстві колективного договору — документа, у якому узагальнюються і деталізуються основні вимоги законодавства, установлюються загальні для всіх професій на підприємстві вимоги, у тому числі з охорони праці, та узгоджуються питання, які відповідно до законодавства потребують спільного рішення власника та трудового колективу (профспілкової організації).
Методом вибіркової перевірки аудитор аналізує правильність нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам підприємства. Під час перевірки аудитор повинен установити відповідність аналітичного обліку заробітної плати [особові рахунки (ф. № П-54, № П-54а), розрахунково-платіжні, розрахункові, платіжні відомості (ф. № П-49, № П-51, № П-53)] синтетичному за рахунком 66 «Розрахунки з оплати праці».
При цьому необхідно порівняти залишок, який відображається в балансі за статтею «Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці» (ряд. 580) на 1-ше число з даними розрахунково-платіжної або розрахункової відомості, а суму заборгованості за розрахунковими відомостями з сумами особових рахунків та з сумами платіжних відомостей, по яких заробітна плата виплачена працівникам.
Перевіряючи розрахунково-платіжні, платіжні відомості, аудитор мусить упевнитися, чи отримували певну суму грошей особи, вказані в платіжній відомості. Під час дослідження виплати заробітної плати за роботи за трудовими угодами аудитор повинен перевірити, чи справді виконувалася така робота.
Крім того, дуже важливо перевірити правильність підрахунків підсумків до виплати на руки працівникам як по вертикалі, так і по горизонталі. На практиці часто мають місце такі випадки: при арифметичній перевірці правильності підсумків у розрахунковій відомості суми нарахованої" заробітної плати вказані правильно, правильно відображені суми відрахувань і утримань, правильно визначена заборгованість на кінець місяця. Однак, підраховуючи окремі суми в графі «Разом нараховано», аудитор з'ясовує, що в рядку «Разом» проставлена більша сума, таку саму різницю аудитор визначить при перевірці графи «До видачі» і рядка «Разом». Отже, при арифметичній перевірці даних розрахунково-платіжних відомостей аудитор розкриває крадіжки грошових коштів.
Аудитор повинен перевірити правильність розрахунку сум заробітної плати різним категоріям працівників та правильність віднесення цих сум на відповідні рахунки витрат.
Для цього аудитор порівнює первинні документи, що є підставою і для нарахування заробітної плати робітникам основного виробництва [за погодинної форми оплати праці: відомості про посадові оклади (штатний розпис), присвоєні розряди (накази), годинні тарифні ставки (тарифна сітка) та кількість фактично відпрацьованого часу (табель обліку робочого часу); за відрядної форми оплати праці: інформацію про обсяг виробітку і розцінки за одиницю продукції (наряди, акти виконаних робіт, накладні на здачу продукції на склад)] з розрахунково-платіжними відомостями та журналами 5 і 5А.
Аудитор повинен з'ясувати, чи немає у відомостях підставних осіб та приписок невиконаних обсягів, які підтверджуються актами приймання або закритими нарядами. Особливу увагу аудитор мусить звернути на витрачання коштів на оплату вантажно-розвантажувальних робіт, робіт з поточного або капітального ремонту, з'ясовуючи при цьому, які норми та розцінки застосовувалися за виконані роботи.
Для перевірки правильності нарахування заробітної плати іншим категоріям працівників аудитор повинен проаналізувати штатний розпис, де вказані посадові оклади або відповідні розряди робітників допоміжного, підсобного виробництва, збуту та ін. Правильність винесення сум нарахованої заробітної плати іншим категоріям працівників аудитор перевіряє за журналами 5 і 5А.
Аудитор повинен особливо ретельно перевірити нарахування заробітної плати тимчасовим працівникам, з'ясувати доцільність таких затрат та впевнитися, що нарахування заробітної плати тимчасовим працівникам не здійснювалося на підставі фіктивних документів.
Аналізуючи виплати додаткової заробітної плати (доплати, надбавки, премії, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством), аудитор повинен з'ясувати, чи існували (виконувалися) умови, за яких може бути виплачена додаткова заробітна плата, перевірити наявність відповідних розпорядчих документів (Положення про преміювання, наказів, розпоряджень).
Ретельному дослідженню підлягають виплати, передбачені законодавством про оплату праці за невідпрацьований на виробництві час. Аудитор вивчає дотримання порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України зі змінами і доповненнями у випадках:
•    надання працівникам щорічної, додаткової, творчої відпустки;
•    виконання працівниками державних і громадських обов'язків у робочий час;
•    службових відряджень;
•    вимушеного прогулу;
•    забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та допомогою по вагітності і пологах;
•    та інших випадках, передбачених чинним законодавством. При цьому аудитор перевіряє період, за який розраховується середня заробітна плата, виплати, що включаються до її складу, порядок розрахунку виплат у всіх випадках збереження заробітної плати.

Перевіряючи правильність нарахування додаткової заробітної плати та час відпустки, важливо з'ясувати:
•    її вид (основна, додаткова, творча, соціальна);
•    правильність її оформлення (заява працівника, документи, що підтверджують право на додаткову відпустку, довідка-виклик навчального закладу, рекомендації вченої ради, наказ (розпорядження) про надання відпустки (ф. № П6);
•    тривалість відпустки;
•    правильність розрахунку виплат за час відпустки;
•    правильність відображення розрахованих сум у бухгалтерському обліку.

Аналізуючи останній пункт, аудитор повинен звернути увагу на наявність або відсутність в обліковій політиці підприємства рішення про створення резерву на оплату відпусток. Якщо на підприємстві створюється такий резерв, аудитор мусить перевірити правильність розрахунку щомісячної суми забезпечення відпусток.
Аудитор перевіряє правильність відображення в обліку сум виплат за відпустку при створенні резерву та за відсутності його.
Вивчаючи це питання, аудитор також повинен з'ясувати причини ненадання відпусток працівникам, особливо матеріально відповідальним особам.
Аналізуючи правильність виплат допомоги через тимчасову непрацездатність та у зв'язку з вагітністю і пологами аудитор перевіряє наявність лікарняних листків, оформлення їх підписами і печаткою, правильність установлення стажу роботи, відповідного розміру і розрахунку допомоги.
Особливу увагу аудитор повинен приділити правильності джерел виплат допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві — за перші п'ять днів непрацездатності допомога повинна оплачуватися власником за рахунок коштів підприємства, починаючи з шостого дня непрацездатності до її відновлення — за рахунок Фонду соціального страхування, окрім ситуацій, у яких допомогу виплачують за рахунок Фонду соціального страхування з першого дня (при догляді за хворою дитиною, за хворим членом сім'ї, у зв'язку з карантином тощо).
Аналізуючи документи щодо нарахування основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, важливо встановити своєчасність та правильність утримань із заробітної плати сум прибуткового податку відповідно до шкали ставок, установленої Декретом Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» зі змінами і доповненнями; збору до Пенсійного фонду; збору до Фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності; збору до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; аліментів (виконавчі листи суду); переказів на особові рахунки в банку (заява працівника); відшкодувань завданих підприємству збитків (наказ керівника підприємства, виконавчий лист суду) та інших. За наявності в окремих категорій працівників пільг щодо оподаткування прибутковим податком аудитор повинен перевірити відповідні підтверджувальні документи.
Якщо підприємство сплачує працівникам дивіденди, аудитор повинен перевірити правильність ведення обліку з нарахування і виплати дивідендів та з'ясувати, чи не утримало помилково підприємство прибутковий податок з сум нарахованих дивідендів (дивіденди не включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян).
З оплатою праці тісно пов'язані нарахування на фактичні витрати на оплату праці, які включають витрати на виплату основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі.

 

You have no rights to post comments