Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Мета та завдання аудиту грошових коштів

Мета та завдання аудиту грошових коштів
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Мета та завдання аудиту грошових коштів

Важливою складовою аудиторської перевірки фінансово-господарського стану підприємства є аудит грошових коштів, який проводиться за такими напрямами: аудит касових операцій; аудит операцій на поточному рахунку, аудит операцій на валютному та інших рахунках у банках. Досліджуючи ці напрями, можна зробити висновок про доцільність та ефективність використання грошових коштів клієнтом.
У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно розв'язати такі основні завдання: вивчення фактичного порядку документального оформлення операцій з надходження і вибуття грошових коштів, дотримання встановлених обмежень готівкових розрахунків, ведення касової книги та книги реєстрації грошових документів, складання первинних документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку касових операцій і операцій на рахунках у банку; встановлення законності і достовірності операцій з надходження і списання коштів з банківських рахунків та правильності їх відображення. Окремо увага приділяється питанню забезпечення збереження грошей і дотримання касової дисципліни.
У процесі аудиту операцій з грошовими коштами необхідно розв'язати такі основні завдання:
•    підтвердити реальне існування залишків грошових коштів на відповідних рахунках;
•    перевірити правильність відображення в обліку операцій з грошовими коштами;
•    переконатися у правильності і достовірності подання і розкриття інформації про залишки грошових коштів, їх рух у фінансовій звітності та в примітках до неї;
•    ознайомитися з умовами зберігання готівки та інших грошових документів у касі;
•    вивчити фактичний порядок документального оформлення операцій знаходження і вибуття грошових коштів, ведення касової книги та книги реєстрації грошових документів, обліку касових операцій;
•    установити законність і достовірність операцій з надходження і списання коштів з банківських рахунків та правильність їх відображення.

Методика аудиту грошових коштів передбачає таку послідовність дій:
•    аудит внутрішнього контролю грошових коштів;
•    розроблення програми аудиту на підставі даних аудиту внутрішнього контролю;
•    здійснення обраних процедур з метою збору аудиторських доказів;
•    формування висновків на підставі зібраних доказів. Призначаючи аудиторів на перевірку, доцільно розподіляти завдання так, щоб весь цикл операцій, пов'язаних з готівковим обігом, перевіряв один виконавець (у разі значної кількості первинних документів — одна група виконавців). До такого циклу операцій можна умовно віднести:
1.    касові операції;
2.    операції на поточних рахунках у банку.

За наявності операцій в іноземній валюті доцільно розподілити процес аудиту на два етапи:
•    аудит операцій в іноземній валюті;
•    аудит операцій в національній валюті.
Щодо визначення межі суттєвості для аудиту операцій з коштами існують різні підходи. У процесі проведення обов'язкового аудиту вона може бути визначена аналогічно до межі, застосованої до аудиту інших активів; при операційній перевірці з метою дотримання законодавства про обіг готівки — у розмірі встановленого ліміту залишку в касі. Якщо операційний аудит замовлений власником з іншою метою, то межу суттєвості необхідно погодити з ним. Незначні порушення, що допускаються неодноразово, певним чином характеризують виконавців, але не справляють суттєвого впливу на достовірність звітності і фінансовий стан підприємства.
Починаючи дослідження операцій з грошовими коштами, аудитору доцільно отримати якомога повнішу інформацію про внутрішній контроль на даній ділянці обліку.
Аудит внутрішнього контролю коштів здійснюється за такими напрямами:
•    розподіл функціональних обов'язків посадових осіб;
•    забезпечення належних умов доставки і збереження готівки;
•    наявність контролю з боку керівництва за рухом коштів (наявність віз керівництва на документах, що є підставою для оплати);
•    здійснення заходів, що попереджають порушення в грошовому обігу (суцільна нумерація банківських і касових документів; наявність пропусків чи порушень хронології в нумерації; проведення раптових ревізій каси тощо).

Необхідно з'ясувати, як на підприємстві дотримуються касової дисципліни, наскільки жорстко контролюються операції з готівкою, у тому числі з валютою, наскільки чітко забезпечується санкціонування різних платежів з поточного та інших рахунків підприємства (можна через фактичну перевірку).
Важливим способом отримання даних є тестування за раніше підготовленими питаннями, зокрема, це можуть бути такі питання;
•    чи укладена угода про матеріальну відповідальність касира;
•    чи створені умови, що забезпечують збереження грошових коштів;
•    чи повністю заповнюються реквізити в касових документах;
•    чи проводяться раптові перевірки каси;
•    як дотримуються встановленого ліміту каси;
•    чи перевіряється відповідність проведених банківських операцій угодам та ін.

За результатами тестування встановлюється фактичне ставлення адміністрації до організації обліку і забезпечення збереження та цільового використання грошових коштів на підприємстві. Відповідно, аудитор визначає для себе об'єкти підвищеної уваги під час планування контрольних процедур, послідовність етапів проведення аудиту, конкретні джерела отримання даних, уточнює аудиторський ризик.
Під час інвентаризації визначаються наявність грошей, цінних паперів, грошових документів, оплачених санаторно-туристичними путівками, поштовими марками, бланків суворої звітності і оформлюється висновок про перевірку каси.
Після здійснення інвентаризації каси аудитори розпочинають виконання інших процедур.
Аудит касових операцій повинен проводитися згідно з розробленою програмою за такими напрямами:
•    перевірка правильності документального оформлення операцій по касі;
•    оцінювання повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів;
•    аналіз правильності списання грошових коштів на витрати;
•    перевірка дотримання касової дисципліни;
•    перевірка правильності відображення касових операцій в обліку.


 

You have no rights to post comments