Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація і методика аудиту фінансових інвестицій

Організація і методика аудиту фінансових інвестицій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація і методика аудиту фінансових інвестицій

До необоротних активів відносять довгострокові (з терміном дії більше одного року) фінансові інвестиції (вкладення): у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств.
Для перевірки операцій з фінансовими інвестиціями через їх специфіку не використовується метод фізичної перевірки та спостереження, до певної межі знижується необхідність використання методу опитування. Водночас підвищується важливість проведення документальної перевірки, переважно по суті викладеної інформації, з наступним використанням аналітичних процедур та узагальнення отриманих даних і висновків.
Метою проведення аудиту фінансових інвестицій є визначення правильності їх оцінки в обліку, відповідності нарахування та правильності відображення в обліку фінансових вигід від операції з ними. При цьому перевіряється насамперед дотримання щодо таких операцій вимог П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
Під час перевірки оцінки фінансових інвестицій аудитору варто звернути увагу на те, що фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється через обмін на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів.
Перевіряючи правильність визначення та відображення фінансових вигід від фінансових інвестицій, аудитор насамперед повинен впевнитись у тому, що дивіденди, проценти, роялті та рента, які підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу, установленим Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».
Аудит аналітичного обліку здійснюється за видами довгострокових фінансових інвестицій та об'єктами інвестування.


 

You have no rights to post comments