Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні джерела інформації і програма аудиту необоротних активів

Основні джерела інформації і програма аудиту необоротних активів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні джерела інформації і програма аудиту необоротних активів

Законодавчі акти та інші документи нормативно-правового характеру в умовах використання комп'ютерної техніки об'єднують в інформаційно-пошукову систему, до якої аудитори постійно звертаються як на підготовчому до проведення аудиту етапі, так і в процесі його проведення.
Джерелами інформації для формування аудиторських доказів у процесі аудиту необоротних активів є:
1.    Наказ про облікову політику.
2.    Первинні документи з обліку наявності, руху та використання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних активів.
3.    Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних активів.
4.    Документи попередніх аудиторських перевірок, інвентаризацій та інша документація, що узагальнює результати контролю.
5.    Фінансова та податкова звітність.
6.    Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків.

Для обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів використовуються первинні документи типових форм, затверджених Державним комітетом статистики України:
ОЗ—1 акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних засобів;
ОЗ—2 акт здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів;
ОЗ—3 акт на списання основних засобів;
ОЗ—4 акт на списання автотранспортних основних засобів;
ОЗ—5 акт установлення, пуску та демонтажу будівельної машини;
ОЗ—6 інвентарна картка обліку основних засобів;
ОЗ—7 опис інвентарних карток обліку основних засобів;
ОЗ—9 інвентарний список основних засобів.

Первинним документом обліку нематеріальних активів є форма ВНА-1 «Відомість обліку нематеріальних активів і нарахування амортизації».
Для аудиту необоротних активів складається програма проведення перевірки відповідно до загальних принципів планування аудиту з урахуванням особливостей аудиту конкретних об'єктів необоротних активів, які наведено нижче.
Під час перевірки використовуються як загальнонаукові, так і специфічні методи аудиту, а саме: фізична перевірка, документальна перевірка, підтвердження, спостереження, опитування, аналітичні процедури, узагальнення.
Фізична перевірка використовується в разі присутності аудитора під час проведення інвентаризації матеріальних цінностей, які відносять до необоротних активів, у процесі підтвердження залишків та оборотів за рахунками обліку необоротних активів у регістрах аналітичного і синтетичного обліку.
Документальна перевірка застосовується для перевірки правильності оформлення первинної документації та облікових регістрів щодо операцій з необоротними активами, відповідності відображення процесу та результатів їх інвентаризації. Вона проводиться як в арифметичному аспекті, так і по суті викладеної інформації.
Спостереження та опитування використовуються переважно в поєднанні з фізичною перевіркою і мають на меті виявлення умов використання та збереження необоротних активів, підтвердження операцій з ними, отримання додаткових аудиторських доказів у процесі проведення інвентаризації.
Аналітичні процедури та узагальнення використовуються для обробки отриманої з різних джерел інформації. Вони застосовуються на основному та завершальному етапах перевірки під час обробки будь-якої суттєвої інформації щодо об'єкта перевірки, при формуванні проміжних та більш загальних висновків аудитора. Узагальнення використовується переважно на завершальному етапі перевірки при формуванні загальних висновків аудитора (думки аудитора) щодо об'єкта перевірки та при складанні аудиторського висновку.
Перевіряючи стан первинної документації, необхідно звернути увагу на те, чи є первинні документи типовими, затвердженими Міністерством статистики України; чи є в документі обов'язкові реквізити, передбачені ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, а також додаткові реквізити, передбачені інструкцією зі складання конкретного документа. Перевіряється також правильність і повнота складання облікових регістрів синтетичного й аналітичного обліку.
Перевіряється правильність оцінювання об'єктів, передбаченого чинними нормативними документами.
Під час проведення аудиту необоротних матеріальних активів з'ясовують, чи всі об'єкти закріплені за матеріально відповідальними особами, наскільки повно і правильно проведена остання інвентаризація, які нестачі і лишки встановлені при інвентаризації, чи правильно вони відображені в бухгалтерському обліку. Якщо за результатами інвентаризації оприбутковані об'єкти, які виготовлені підприємством господарським способом і відсутні в обліку, то перевіряється, чи не порушена фінансова дисципліна підприємства (виготовлення об'єктів за рахунок виробничих витрат під виглядом капітального ремонту тощо). Особлива увага звертається на об'єкти, які не закріплені за матеріально відповідальними особами або за якими під час останньої інвентаризації встановлені лишки чи нестачі.


 

You have no rights to post comments