Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Програма аудиту власного капіталу та аудиторські процедури

Програма аудиту власного капіталу та аудиторські процедури
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Програма аудиту власного капіталу та аудиторські процедури

Програма проведення аудиту власного капіталу визначає напрями проведення перевірки, процедури, що при цьому застосовуються, терміни виконання робіт, призначених виконавців на проведення відповідних робіт, необхідну супутню інформацію. До основних питань програми аудиту власного капіталу доцільно віднести такі:
1.    Перевірка регістрів обліку власного капіталу — джерелами інформації є відомості, журнали, машинограми тощо.
2.    Перевірка розміру статутного фонду заявленого та сплаченого, його відповідності законодавчо встановленому мінімуму. Джерелами інформації є установчі документи, касові та банківські документи щодо сплати внесків, відомості аналітичного обліку, документи, що затверджують право власності на майно, інтелектуальну власність.
3.    Перевірка складу та структури статутного фонду. Джерелами інформації є установчі документи, аналітичні розрахунки.
4.    Перевірка правильності відображення в обліку вилученого капіталу: порядок викупу акцій власної емісії та їх подальше використання, аналіз співвідношення ціни викупу і номінальної вартості акцій. Джерелами інформації є синтетичні та аналітичні регістри обліку.
5.    Вивчення супровідних документів з погляду суттєвості операцій, які впливають на сплачений капітал, внесений капітал чи викуплені власні акції. Джерелами інформації є відомості, журнали, машинограми, накази та розпорядження, протоколи зборів засновників, акціонерів.

Орієнтовний перелік процедур у програмі аудиту може бути таким:
-    звірка залишку власного капіталу за даними Головної книги з залишками в облікових регістрах;
-    перевірка юридичного статусу підприємства;
-    вивчення умов установчого договору та статуту підприємства;
-    перевірка своєчасності проведення загальних зборів акціонерів і засідань правління та їх правомірність;
-    перевірка змісту складових статутного капіталу;
-    вивчення відповідності розміру статутного капіталу даним установчих документів та законодавству;
-    документальна перевірка операцій формування статутного капіталу за установчими документами та визначення його структури;
-    вивчення повноти та дотримання строків внесення статутного капіталу;
-    перевірка грошової оцінки вартості майна, що вноситься засновниками в оплату акцій при створенні підприємства;
-    перевірка фактичних первинних внесків кожного засновника та акціонера до статутного капіталу за формами внесків;
-    перевірка обґрунтованості змін статутного капіталу в установчих документах;
-    виявлення джерел збільшення (зменшення) статутного капіталу;
-    перевірка повноти оприбуткування вступних внесків до пайового капіталу в спеціальній відомості;
-    перевірка розрахунку відрахувань від прибутку на пайові внески і законність їх виплати;
-    перевірка визначення емісійного доходу;
-    перевірка фактичного внеску засновників у додатково вкладений капітал;
-    документальна перевірка реалізації випущених акцій і формування додатково вкладеного капіталу за даними первинних документів, регістрів обліку та фінансової звітності;
-    перевірка відображення операцій та переоцінки необоротних активів за даними карток, регістрів їх обліку та фінансової звітності;
-    перевірка відображення операцій безкоштовно отриманих підприємством необоротних активів та інших видів іншого додаткового капіталу за даними документів, облікових регістрів, фінансової та податкової звітності;
-    звірка дотримання встановленого розміру резервного та статутного капіталу, а також реінвестування прибутку;
-    перевірка руху резервного капіталу;
-    перевірка правильності списання збитків за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів, резервного або статутного капіталу;
-    перевірка операцій розподілу та формування за рахунок прибутку або зменшення за рахунок збитків резервного і статутного капіталу за даними установчих, первинних документів, регістрів обліку та фінансової звітності;
-    перевірка погашення заборгованості з неоплаченого капіталу;
-    перевірка оформлення порядку вилученого капіталу, стану і строку вилученого капіталу, виплати сум повернення внесків засновникам і вартості вилучених акцій акціонерам;
-    виявлення відповідності формування і відображення руху капіталу чинному законодавству;
-    перевірка ведення обліку руху капіталу;
-    перевірка розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансової звітності;
-    оформлення окремим документом порушень при дослідженні документів, операцій та записів.
З метою виконання програми аудиту співробітниками аудиторської фірми систематизується інформація, результати вивчення якої необхідно документувати в робочих документах довільної форми.
Аудит статутного капіталу передбачає підтвердження достовірності його стану та змін. При перевірці треба мати на увазі, що величина статутного капіталу має відповідати зареєстрованій у статутних документах вартості вкладів (часток, акцій за номінальною вартістю, пайових внесків) засновників (учасників) підприємства. Повнота внесків засновників контролюється порівнянням їх розміру з величиною заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Зміна розміру статутного капіталу можлива лише після внесення відповідних змін до статутних документів підприємства.
Аудиторські докази щодо основних змін стану статутного капіталу отримуються з таких джерел:
1.    Створення статутного капіталу — інвентаризаційні описи, накладні, акти приймання-передавання та оцінювання, касові та банківські документи.
2.    Збільшення статутного капіталу — рішення власника, розрахунок бухгалтерії.
3.    Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників — статут підприємства, накладні, акти передавання та оцінювання.
4.    Повернення часток учасників у разі їх виходу зі складу товариства — рішення власника, накладні, акти передавання, банківські документи.
5.    Покриття збитків згідно з рішенням власників за рахунок статутного капіталу — рішення власника, розрахунок бухгалтерії.
6.    Повернення часток учасникам при ліквідації товариства — рішення ліквідаційної комісії, накладні, акти передавання.

Для отримання аудиторських доказів нормативами передбачено застосування однієї або кількох із зазначених нижче процедур: перевірки, спостереження, опитування і підтвердження, підрахунку та аналітичних процедур.
Під час перевірки аудитору необхідно провести такі процедури:
-    перевірка засновницьких документів щодо формування статутного капіталу, оцінка відповідності їх змісту законодавчим вимогам;
-    перевірка правильності формування статутного, пайового та резервного капіталу відповідно до установчих документів та нормативних вимог;
-    перевірка правильності відображення в обліку величини статутного капіталу та її змін;
-    перевірка правильності формування та відображення в обліку додаткового капіталу;
-    перевірка правильності відображення в обліку неоплаченого та вилученого капіталу;
-    вивчення законності змін у складі засновників підприємства;
-    перевірка правильності розрахунків із засновниками;
-    перевірка наявності та правильності оформлення документів, що підтверджують факти розрахунків із засновниками;
-    перевірка дотримання термінів оплати статутного капіталу;
-    перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу;
-    вивчення рівності сум та узгодженості показників у формі звітності «Баланс» за статтею «Статутний капітал» та його розміру, зафіксованому в статуті підприємства;
-    перевірка відповідності аналітичного обліку статутного, пайового, резервного капіталу первинним документам, синтетичному обліку, записам у головну книгу та оборотну відомість;
-    перевірка правильності відображення інформації про власний капітал у фінансовій звітності та примітках до неї.

При перевірці засновницьких документів аудитор застосовує такі процедури:
-    перевірка повноти і правильності формування статутного капіталу;
-    перевірка грошової оцінки вартості майна, що вноситься засновниками в оплату акцій при створенні акціонерного товариства;
-    перевірка правильності оподаткування коштів, переданих до статутного капіталу суб'єкта господарювання його засновниками;
-    установлення законності видів діяльності;
-    визначення відповідності розміру статутного капіталу даним установчих документів і чинному законодавству;
-    установлення реальності внесення сум до статутного капіталу;
-    установлення обґрунтованості змін величини статутного капіталу.


 

You have no rights to post comments