Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Російська школа: основні принципи побудови бухгалтерського обліку

Російська школа: основні принципи побудови бухгалтерського обліку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Російська школа: основні принципи побудови бухгалтерського обліку

Початок XIX ст. ознаменувався для Росії розвитком промислового виробництва, виділенням промислових районів, поширенням машинного виробництва. У цей період відбувається формування російської бухгалтерської школи, перетворення бухгалтерського обліку з практичної діяльності в наукову систему.
Значний вплив на розвиток облікової думки в Росії мали перекладні праці німецьких, французьких, англійських авторів, присвячені проблемам подвійної бухгалтерії. Це сприяло формуванню двох течій в російській обліковій думці: одні вчені надавали перевагу французькій системі обліку, інші - німецькій.
Завдяки російському вченому К.І. Арнольду поширення набуває німецька облікова система. Це було пов'язано із значним впливом німецького капіталу на російську економіку. Предметом бухгалтерського обліку Арнольд вважав вивчення змін частин капіталу, мета обліку - виявлення причин цих змін. Суть подвійної бухгалтерії він пояснював з точки зору алгебраїчних рівнянь, але виходячи з принципів персоніфікації. Він наполягав на введенні подвійного запису в державному господарстві. К.І. Арнольд пропагував аналітичний облік; вніс пропозицію про резервування засобів для можливих збитків. Він був першим, хто навів історичні відомості з розвитку бухгалтерського обліку.
Німецьку форму обліку описував також Е. Мудров. Він у книзі "Счетоводство для всех родов торговли" описав теорію персоніфікації. Всі рахунки він поділяв на майнові, особові та допоміжні (результативні, рахунок Капіталу). За кожним рахунком стоїть певна група осіб. Подвійний запис Е. Мудров розглядав як спосіб описання господарського обороту підприємства.
Прихильником французької системи обліку був Іваї Ахматов. Він розглядав бухгалтерський облік як частину політекономії. Для подвійного запису рекомендував використовувати три основні книги: Меморіал, Журнал, Головну книгу. Головна книга включає рахунки: 1) Прибутки та збитки; 2) Капітал; 3) Каса; 4) Комісійний; 5) Видатки: 6) Товари.
Його пропозиції щодо ведення виробничого обліку містять зародки організації обліку за центрами відповідальності.
Російські економісти другої половини XIX сторіччя П.І. Рейнбот і А.В. Прокофьєв розвивали думки, започатковані К.І. Арнольдом. Більшість із них належала до традиціоналістів. П.І. Рейнбот розглядав синтетичний облік як контрольний. Аналітичний облік рекомендував вести за партіями товарів в натуральних вимірниках, сальдо товарів оцінювати за собівартістю партії, що є в залишку, а не за середньою ціною. Баланс розглядав як рахунок, що закриває всі синтетичні рахунки.
П.І. Рейнбот відкривав аналітичні рахунки не на види виробленої продукції, а на ділянки (центри відповідальності). Започаткував оперативний облік.
Новатор російської облікової школи - Ф.В. Єзерський - виступив з критикою подвійного запису і запропонував власну розробку: російську потрійну систему. Вона ґрунтувалася на трьох основних принципах:
1)  реєстрація за трьома групувальними сукупностями: прихід, розхід, залишок;
2)  три регістри обліку: журнал, Головна книга, звітна книга;
3)   використання трьох рахунків: Каса, Цінності, Капітал. Опоненти Ф. Єзерського зауважували, що його "трьокінна система" є лише формою подвійної бухгалтерії. Проте заслуга вченого в тому, що він ставив перед обліком ряд нових завдань:
-    визначення на будь-який момент результату діяльності компанії;
-    оцінка цінностей за закупівельними цінами або собівартістю;
-    органічне об'єднання синтетичного і аналітичного обліку;
-    досягнення внутрішнього контролю завдяки попередньо заданому збігу контрольних сум (розрахував 19 таких сум);
-    використання рахунку націнки;
-    постійне проведення інвентаризації;
-    визначення (задовго до Ф. Шера) "мертвої точки".
Інший представник новаторів — І.Ф. Валіцький зробив спробу створення макрообліку, що ґрунтувався на використанні не документального оформлення записів, а використання статистичних методів розрахунку. Всі рахунки повинні були показувати стан трьох факторів виробництва: праця,
капітал, земля.
С.Ф. Іванов вперше висунув ідею відкриття рахунку Виробництво, призначеного для обліку виробничих витрат. Йому також належить ідея нормування витрат, включення у собівартість лише прямих витрат. Він пропагував напівфабрикатний варіант обліку.
Е.Е. Фельдгаузен розглядав облік як засіб управління підприємством. Він ототожнював такі економічні поняття як облік і контроль. Йому належить перша спроба введення в калькуляцію методів, які отримали подальший розвиток у системах стандарт-кост і нормативного обліку.
Суть його підходу зводилась до того, що на всі затрати наперед один раз в десятиріччя визначали норми, які затверджувала спеціальна рада або комісія експертів. Потім реєстрували відхилення від норм, які показували як прибутки або збитки.
У кінці XIX ст. - початку XX ст. у Росії бухгалтери дослідники    об'єдналися    навколо    журналу    "Счетоводство". Сюди входили: А.М. Вольф, С.М. Барац, М.І.  Попов, Л.І. Гомберг. Всі вони були прихильник традиційної парадигми.
С.М. Барац був прихильником ведення хронологічних записів, виступав за диференціацію обліку за галузевою ознакою. Вольф А.М. вперше розмежував поняття "рахівництва" і "рахунковедення", наголосив на необхідності ведення рахунку "Реалізації"".
Гомберг Л.І. виступав за оцінку матеріальних цінностей за собівартістю. Цікавими є його думки щодо оцінки дебіторської заборгованості, врахування відсотка безнадійних боргів при відображенні дебіторської заборгованості в балансі. Бухгалтерський облік він розглядав як науку про відкриття і ведення рахунків, подвійний запис пояснював, виходячи з причинно-наслідкових зв'язків.
Гомберг Л.І. був автором оригінального методу послідуючої (ринкової") калькуляції, коли для визначення витрат на виробництво продукції від валової виручки необхідно було відняти відходи і суму отриманого валового прибутку. Різниця між виручкою від реалізації і витратами виробництва - це прибуток від реалізації основної продукції. Його відношення до числа калькуляційних одиниць продукції дає прибуток на одиницю продукції.
Перед Жовтневою революцією в Росії панувало дві школи: московська на чолі з М. Лунським та санктпетербурзька - провідником був Є. Сіверс.
Є. Сіверс поділяв облік на теорію, науку - рахівництво і практику, прикладну дисципліну - практику. Подвійний запис він пояснював, виходячи з мінової теорії. Звідси, проводка - результат обміну цінностями. Рахівництво він розглядав як частину соціології, перевагу надавав хронологічним записам. Заслугою Є. Сіверса є його діяльність, пов’язана з підготовкою кадрів (застосував для пояснення будови рахунків схеми у вигляді Т-рахунку). Є. Сіверс стверджував, що баланс витікає з рахунків. М. Лунський же ж, навпаки, був переконаний, що рахунки є основою  балансу, баланс у свою чергу - це групування засобів за двома ознаками: за складом і джерелами. За способом впливу на баланс господарські операції можна поділити на чотири типи.
Багато  думок російських вчених того часу отримали розвиток в подальших теоретичних розробках з бухгалтерського о обліку.


 

You have no rights to post comments