Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розповсюдження ідей подвійного запису в Італії. Становлення староіталійської та новоіталійської школи бухгалтерського обліку

Розповсюдження ідей подвійного запису в Італії. Становлення староіталійської та новоіталійської школи бухгалтерського обліку
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розповсюдження ідей подвійного запису в Італії. Становлення староіталійської та новоіталійської школи бухгалтерського обліку

У XIV- XVI ст. облік набуває розвитку в італійських містах: Венеція, Генуя, Флоренція. Саме в муніципальних записах Генуї 1340 р. було знайдене перше свідоцтво повної системи подвійної бухгалтерії.
У XV ст. бухгалтерський облік як сформована в окремих купецьких підприємствах система отримує літературне оформлення: у 1458 р. в Неаполі написана Венедиктом Котрульї перша праця з бухгалтерії - "Про торгівлю і досконалого купця". Надрукована вона була лише в 1573 р.
Зазначена праця В. Котрульї складається з чотирьох книг. Для історії рахівництва найбільшу цікавість становить ХІІІ – та  частина першої книги, у якій автор розповідає про порядок ведення купецьких книг.
В. Котрульї розглядає бухгалтерський облік як інструмент управління підприємством. Він рекомендував купцям для запису операцій вести три книги: Головну книгу, Журнал, Меморіал. У Меморіал проводять записи всіх операцій в міру їх виконання, попередньо відображені в чорновій пам'ятній книзі. З Меморіалу записи про весь капітал купця в хронологічному порядку переносять до Журналу, а з Журналу щодня - до Головної книги. Окрім цього, рекомендовано вести ще дві-три книги: книгу для реєстрації рахунків-фактур, книгу для копій всіх ділових листів, будь-яку додаткову книгу, в якій виникне потреба.
Рахунки, на думку В. Котрульї, необхідно закривати щорічно. Отриманий залишок - прибуток чи збиток - переносити безпосередньо на рахунок Капіталу. На підставі записів на рахунках Головної книги складають баланс.
У 1494 р. в Італії вийшла праця професора математики Луки Пачолі "Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції та відношення", глава XI якої - "Трактат про рахунки і записи" - присвячена подвійній бухгалтерії.
У "Трактаті про рахунки і записи" викладені правила відкриття рахунків та запису операцій, процедури відкриття та закриття книг, проте пояснень, чому запис необхідно робити за дебетом одного рахунку і одночасно - кредитом іншого, немає. Л. Пачолі дослідив замкнену систему рахунків з рахунком капіталу в центрі, відобразив у структурі бухгалтерського обліку нові виробничі відносини, що почали формуватися в результаті розкладу феодального суспільства. Перша частина праці Л. Пачолі - "Інвентар " - містить рекомендації щодо відображення рухомого і нерухомого інвентарю  купця,  причому  інвентар  купця  включав  не лише майно, призначене для торгівлі, а й особисте майно. Обов'язковою стає інвентаризація майна.
Друга частина роботи - "Диспозиція " - це викладення способу здійснення облікових записів за всіма операціями. У Диспозиції описані три книги - Чорнова (меморіал), Журнал та Зошит (Головна книга). Меморіал призначений для детальних попередніх записів у хронологічній послідовності. У Журналі складали статті та зазначали персоніфіковані рахунки: один рахунок отримує і за це він винен (дебет), другий видає і за це має (кредит) - "Каса готівки винна капіталу", "Цукор з Палермо винен пану Иогану Антоніо з Мессіани", "Палермський цукор винен касі", "Витрати на товари винні касі". Дебіторами і кредиторами були не тільки люди, але й предмети. Записи з Журналу переносили в Головну книгу.
Для відкриття рахунків служив рахунок Капіталу, за кредитом (права сторона) якого записували весь актив, а за дебетом (ліва сторона) - пасиви підприємства. Сальдо за рахунком Капіталу виводили при закритті книги. У кінці звітного періоду рахунки доходів та витрат переносили на рахунок Збитків та прибутків або Зиску та втрат, який закривали в кінці року перенесенням записів на рахунок Капітал. Ця процедура стала основою відомої старої італійської форми. Окрім цих трьох книг, купці вели копіювальну та інвентарну книги.
У "Трактаті" присутнє групування рахунків: рахунки обліку грошей, речей, товарів, розрахунків, капіталу, рахунок "Зиску та втрат", результатні рахунки. Для визначення фінансового результату Л. Пачолі пропонує вести рахунок "Прибутки і збитки". Автор вважав за можливе визначати фінансовий результат не лише в цілому по підприємству, а й за окремими угодами. Для визначення результату від реалізації кожного окремого товару він пропонує формулу:
Р = Ко- (Пс +До - Кс),
де Ко - кредитовий оборот;
Пс - початкове сальдо;
До - дебетовий оборот;
Кс — кінцеве сальдо.
Значним досягненням Л. Пачолі є наведена перша класифікація джерел покриття заборгованості за товари:
-    готівка;
-    кредит;
-    обмін товарів на товари;
-    погашення дебіторської заборгованості кредиторською.
Л. Пачолі здійснив класифікацію витрат обігу залежно від їх відношення до підприємства, товару, господарського процесу відповідно на: торгові і домашні, прямі і непрямі, звичайні і надзвичайні. Прямі витрати він відносив безпосередньо на собівартість товарів, непрямі витрати - на рахунок торгових витрат.
Ідеї, викладені в Трактаті Л. Пачолі, розвинули та доповнили інші вчені: Д. Кардано - 1539 р.,Д. Манчіні- 1549 р., А. Казанова - 1558 р. монах-бенедиктинець Анжело ді П'єтро видав у 1586 р. працю "Керівництво для господарів", де описав питання ведення бухгалтерських книг в монастирях, вніс пропозицію обліковувати товарні лишки за продажною ціною.
У 1688 р. Франческо Гаратті вдосконалив стару італійську форму рахівництва, провівши поділ рахунків на синтетичні та аналітичні: Аналітичні рахунки були виведені із складу регістрів. Цей варіант обліку отримав назву нової італійської форми рахівництва.
Бухгалтерський облік розглядали як мистецтво ведення книг (облікових регістрів), рідше - як мистецтво реєстрації фактів  господарського життя.  Метою бухгалтерського   обліку   вважали   його контрольну функцію. Л. Пачолі підкреслював двоїстий характер бухгалтерського обліку:
1) облік ведуть з метою оперативного виявлення величини боргів і зобов'язань (юридична природа);
2) з метою отримання даних про стан майна (економічна природа).
Л. Флорі запровадив правило, яким ми користуємося і сьогодні: будь-який факт господарського життя може бути зареєстрований у Головній книзі тільки на підставі запису в журнал. Журнал вважали важливішим, ніж Головну книгу, яка виконувала аналітичну функцію.
Л. Пачолі здійснив трактування такого бухгалтерського терміну як "рахунок". Він зауважував, що рахунок - це порядок, що встановлює купець, при вдалому застосуванні якого він отримує повну інформацію про стан своїх справ.
Л. Пачолі створив основну інформаційну модель господарської діяльності, яка закладена у двох його постулатах:
-    сума дебетових оборотів завжди тотожна кредитовим оборотам тієї ж системи;
-    сума дебетових сальдо завжди тотожна сумі кредитових сальдо тієї ж системи.
Італійці ввели рахунок "Капіталу", що стало основою для виникнення системи подвійної бухгалтерії. Сальдо рахунку "Прибутки і збитки", на думку Б. Котрульї, необхідно переносити на рахунок "Капіталу". Італійці були переконані: якщо немає подвійного запису, то немає і бухгалтерії.
Було введено поняття складної проводки, утвердилася методика запису бухгалтерської проводки від дебету до кредиту (А. ді П'єтро).
Д. Манчіні зробив спроби класифікації рахунків. Усі рахунки він поділив на: живі рахунки - розрахунки з фізичними та юридичними особами; мертві рахунки -матеріальних і грошових цінностей. У подальшому ця класифікація збереглась до XX ст. у вигляді персональних і матеріальних рахунків. П'єтро Паоло Скалі (1755 р.) поділяв рахунки на три групи:
1)    власні (капіталу, прибутків і збитків);
2)    майнові;
3)    кореспондентів (дебіторів і кредиторів).
Л. Флорі підкреслив різницю між моментом виникнення зобов'язань та моментом оплати. Витратами є не виплата грошей, а зобов'язання оплатити, тобто не рух фінансових ресурсів, а зміна прав і зобов'язань.
Більшість італійських вчених трактувала баланс як рахунок, яким закривають всі рахунки Головної книги.


 

You have no rights to post comments