Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Виникнення подвійного запису

Виникнення подвійного запису
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Виникнення подвійного запису

Часовий період розвитку країн Європи з V по XVIII ст. називають епохою Середньовіччя:
-    V - X ст. - раннє Середньовіччя: утвердження феодального устрою;
-     XI - XV ст. - період зрілості феодального господарства; ^  XVI - перша половина XVIII ст. — пізнє Середньовіччя: зародження ринкових форм виробництва, індустріальної цивілізації.
Фактори, які вплинули на розвиток обліку в епоху раннього Середньовіччя:
-    масове переселення народів Азії в Європу та поширення арабської культури;
-     зростання значення церкви та її збагачення;
-    Хрестові походи;
-    цеховий устрій господарства;
-    зародження і розвиток книгодрукування.
Падіння Римської імперії (476 р.) та завоювання Європи варварами на тривалий час зупинили розвиток науки. Фізична праця була для людей цієї епохи легшою, ніж заповнення облікових регістрів та виконання арифметичних підрахунків, які швидко втомлюють розум. Єдиним інститутом, якого найменше торкнувся загальний занепад, була церква. Вона стала осередком культури, центром накопичення майнових цінностей, розвитку облікових знань.
У 1202 р. Фібоначчі вперше ввів арабські цифри, десяткову систему числення. Необхідно було 300 років, аби бухгалтери усвідомили її переваги. До XIV ст. поширеною була думка про те, що усне свідчення фактів господарського життя достовірніше письмового, оскільки письмове можна підробити, а усне - ні.
Однак з початком Каролінгського відродження (VIII -IX ст., династія Каролінгів утвердилась у Франкській державі у 751 р.) у монастирях розповсюджується складання інвентаризаційних описів, що містять систематизовані записи про майно за його видами та джерелами утворення.
Приблизно до цього ж часу відносять і капітулярій Карла Великого, який містить дані у вигляді інструкції управляючим щодо ведення сільськогосподарського обліку. У ньому зазначена необхідність 1 раз в рік (до Різдва) подавати звіт про доходи, наведений порядок здачі грошей власнику і наголошено на необхідності ведення окремих регістрів обліку витратних операцій: 1) витрати власника; 2) витрати господарства; та одного регістра обліку надходжень.
В Англії поширення набувають бірки — дощечки з надрізами (позначками), що відповідають певній величині платежу. Дощечку розколювали на дві частини: одна - залишалася в отримувача (прибутковий ордер), інша - в платника (квитанція). Якщо половинки скласти, то можна було перевірити правильність записів.
В Англії було розвинуте державне рахівництво. У його основі було ведення інвентарного опису  -  Книги страшного суду. Тут були створені казначейство, палата шахової дошки, яка відала фінансами країни (вона ж розробила обліковий регістр шахової форми).
У XIII ст. склалася струнка система обліку касових операцій. Касові книги містили як облік надходжень, так і облік видатків із зазначенням дати, суми прописом, підстави платежу або цільового призначення витрат, спосіб оплати. Прибутково-видаткові книги вели в двох екземплярах – один у касира, інший – у бухгалтера.
Для виправлення необхідна була спеціальна постанова.
Заслуговує на увагу облік касових операцій, прийнятий монахами-тамплієрами, які окремо вели прибутковий касовий журнал. Кожна стаття журналу мала наступні реквізити:
-    від кого поступили гроші;
-    сума внеску з вказівкою валюти;
-    назва платника, причини внеску;
-    регістр, в який необхідно занести суму, що поступила.
Окремо в хронологічному порядку реєстрували видаткові операції. Щоденно за двома журналами виводили підсумки. Зафіксовані суми розносили в регістри систематичного обліку між контокорентними рахунками клієнтів.
У період зародження системи обліку у XIII - XIV ст. в Європі проживало 60 - 70 млн. чоловік, відбувався процес швидкого зростання міст та міського населення, розвивалося мануфактурне виробництво, торгівля, наука та мистецтво, що закономірно викликало формування системи бухгалтерського обліку.
У XIII ст. почали формуватися основні принципи подвійної бухгалтерії. Передумовами її виникнення був ряд зовнішніх та внутрішніх (пов'язаних з генезисом облікової ідеї) причин:
-    економічний ріст Європи та виникнення капіталістичних відносин, спрямованих на отримання прибутку;
-    розвиток кредитних відносин, коли на кожного клієнта необхідно було відкривати контокорентний особовий рахунок;
-    утворення компаній, які потребували пайових вкладень капіталу, в результаті чого вперше засоби підприємства почали порівнювати з його джерелами;
-    поява рахунків власних засобів;
-    зростання кількості особових рахунків.
-    утвердження ведення обліку в єдиному грошовому вимірнику;
-    облік не лише рахунків власника, а й визначення його фінансових результатів;
-    розширення об'єктів обліку.
Використання єдиного грошового вимірника остаточно відокремило бухгалтерський облік від статистичного. ; Хоча стверджують також, що подвійний запис виник: стихійно у зв'язку з необхідністю проведення контролю рознесень сум за рахунками. Більшість фактів господарського життя мали подвійний характер: надійшли товари, продані товари. Але були факти й односторонні - вкрали товар, згорів будинок, дали хабара. І бухгалтери, бажаючи  створити умови для автоматичного контролю записів, ввели рахунок Власника, потім надали йому економіко-юридич-ну інтерпретацію і назвали його рахунком "Капіталу". Цей рахунок поряд з результатними рахунками використовували для визначення прибутків і збитків.
Бухгалтерську процедуру називають подвійною, тому що є:
1)   два види записів - хронологічний і систематичний;
2)   два рівні реєстрації - аналітичний і синтетичний облік;
3)   дві групи рахунків — матеріальні (товари, каса, основні засоби) і особові (дебітори, кредитори);
4)   два рівноправних розрізи (дебет і кредит) в кожному рахунку;
5)   два рази в одній сумі реєструють кожен факт господарського життя;
6)   два паралельних облікових цикли, відображених рівнянням А - П = К, ліва частина якого показує стан майна за мінусом кредиторської заборгованості, права - наявність власних засобів;
7)   дві точки в кожного інформаційного потоку - вхід і вихід;
8)   дві особи, які завжди беруть участь у фактах господарського життя - одна віддає, інша - отримує;
9)   два рази виконують бухгалтерську роботу - спочатку реєструють факти господарського життя, а потім перевіряють правильність виконаної роботи;
10) два рази фіксують один і той самий запис: один раз як планову величину, інший - як облікову (фактичну).


 

You have no rights to post comments