Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Рейтинги Standard & Poor's для короткострокових боргових зобов'язань

Рейтинги Standard & Poor's для короткострокових боргових зобов'язань
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Рейтинги Standard & Poor's для короткострокових боргових зобов'язань

На відміну від рейтингового агентства Moody's, що присвоює рейтинги для короткострокових боргових зобов'язань тільки інвестиційного рівня (Aaa-Baa), Standard & Poor's рейтишус також і спекулятивні папери, тобто ті, за якими можливості емітенту боргового зобов'язання забезпечити виплату відсотків і повернення основної суми боргу не можуть бути передбачені з певністю.

Інші рейтинги агенції Standard & Poor's

Досить часто у фінансових новинах можна зустріти так звану рейтингову перспективу (Rating Outlook), що свідчить про те, що довгостроковий креди-тний рейтинг аналізованого об'єкта фінансової діяльності у недалекому май-бутньому може бути змінений у кращий або гірший бік. При цьому зовсім не обов'язково, що рейтингова перспектива є провісником зміни рейтиніу. Пере-гляду може і не відбутися. Рейтингова перспектива - це ліпне своєрідний
індикатор настрою агенцій Suuidard & Poor's щодо визначеного об'єкта, що свідчить про те, що якщо буде переглядатися рейтинг даного об'єкта фінан-сової діяльності, то, швидше за все, він буде переглянутий у напрямку рейти-нгової перспективи.
Standard & Poor's виділяє, такі рейтингові перспективи:
- Positive - рейтинг може бути підвищений.
- Negative- рейтинг може бути знижений.
- Stable - швидше за все, рейтинг змінюватися не буде.
- Developing - рейтинг може бути як підвищений, так і знижений.
- N. М. (not rainingful)    -  перспектива не визначена.
Таким чином, якби ви тепер прочитали новину, скажімо, від 27.08.2001 р: «У понеділок рейгингова агенція Standard & Poor's знизила прогнози по дов-гостроковому кредитному рейтингу корпорації SONY із «stable» до «negative», вам би стало ясно, що у випадку, якщо буде проводитися перегляд довгосгрокового рейтингу SONY Corporation, то, швидше за все, він буде знижений.
Мабуть, важко або навіть неможливо уданій главі охопити всі аспекти рейтингової діяльності агенції Standard & Poor's, тому ми адресуємо усіх ба-жаючих більш докладно ознайомитися з діяльністю Standard & Poor's на іше-рнет-сайті агенції: www.standardand-pоors.com.
21 грудня 2001 року агенція Standard & Poor's надала Україні рейтинг «В» (як довгостроковий так і короткостроковий). Перспектива довгострокового рейтингу -стабільна (До цього часу агентство Standard & Poor's не рейтннгу-вало нашу країну).
26 березня 2002 р. міжнародне рейтингове агенство Fitch підвишило дов-гострокові рейтинги України з «В-» до «В» і надало країні короткостроковий рейтинг «В» по запозиченнях в іноземній валюті. Прогноз рейтингів - стабі-льний. Агентство Moody's також підвищило довгостроковий рейтинг України для запозичень в іноземній валюті, який за станом на 22.04.2002р. склав рі-вень «В 2».
Підвищенню рейтингів України сприяли такі фактори:
-  стійкий    процес    поліпшення    і    відновлення    економіки країни, що пережила  фінансову кризу і дефолт по боргах у 1998-2000 роках;
-у 2001 р. ВВП зріс на 9%, валютні резерви подвоїлися і склали 3.1 млрд доларів США;
-   реструктуризація прострочених зобов'язань по боргових платежах,   упо-рядкування  відношень із  Паризьким  клубом,  із Росією з питання погашен-ня річної заборгованості.
Подальше зростання рейтингу України обмежене проблемами, що збері-гаються сьогодні в економіці: недостатнім ступенем охорони прав власності, недоліками в податковій сфері, неплатежами, корупцією, порівняно низкою капіталізацією банків, неефективною енергетикою і залежністю від експорту металів.
У кожній країні повниш бути свої рейтингові агенції. Вони необхідні, у першу чергу, для нормальною функціонування фондового ринку. Саме наці-ональні рейтингові агенції, але ніяк не Moody's і не Standard & Poor's можуть надати своїм громадянам Інформацію про фінансову стабільність того чи ін-шого потенційного об'єкта інвестування.
У Росії, наприклад, на сьогоднішній день ситуація з рейтинговими аген-ціями краща. Там у 1995 році співробітниками журналу «Експерт» була роз-роблена методика рейтингу російських підприємств «Експерт-200», що зго-дом стала використовуватися російським рейтинговим агентством «Експерт РА». Восени того ж року в журналі «Експерт» був опублікований перший у Росії рейтинг найбільших компаній «Експерт-200»- Ціль цього рейтингового
агентства -донести до учасників російського ринку достовірну й об'єктивну інформацію про діяльність найбільших вітчизняних підприємств.
«Експерт РА» надає інформацію про 200 найбільших компанії за обся-гом реалізації на кінець попереднього року і за обсягом капіталізації (ринко-вої вартості компанії) на 1 вересня поточного року. Одночасно у публікаціях наводяться списки 20 найбільш прибуткових, найбільш рентабельних, най-більш дипамичних підприємств, компаній із найбільшою продуктивністю, найбільше недооцінених та переоцінених інвесторами. Публікуються дані про галузеві рейтинги вугільної, нафтової і нафтопереробної промисло-
вості, залізничного транспорту, електроенергетичної галузі І перераховують-ся їхні найбільші підприємства.
На сьогоднішній день продукт рейтингової агенції «Експерт РА» рей-тинг «Експерт 200» не має аналогів нз російському ринку Інформаційно-аналітичних послуг завдяки якосіі використовуваної у ньому інформації й особливій методиці упорядкування, адаптованої для російської промисловос-ті.
Необхідну для упорядкування рейтингу інформацію експерти агенції одержують безпосередньо з першоджерел шляхом опитуванння компаній.
Збір даних здійснюється в три етапи:
- Перший підготовчий. На основі рейтингів минулих років, статистичної зві-тності за минулий рік, оперативної статистичної звітності, повідомлень ЗМІ, зведень із регіонів складається лист підприємств - потенційних учасників рейтингу. Після попереднього відбору в ньому залишається близько 500 ком-паній.
-На другому етапі проводиться опитуванння компаній - кандидатів у рейтинг, і на його основі формуються основні показники діяльності.
-  На третьому етапі недостатність зібраної Інформації доповнюють за допо-могою даних Держкомстата, міністерств і відомств, корпоративних сайтів в Інтернегі, а також даними, зібраними аналітиками інвестиційних компаній і ЗМІ.
30 серпня 2001 року рейтингове агентство «Експерт РА» провело прес-конферецію, на якій були оголошені перші результати рейтингування шести головних російських страхових компаній.
Агентство і надалі має намір розширювати спектр об'єктів рейтингування.


 

You have no rights to post comments