Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Рейтинги для короткострокових боргових зобов'язань

Рейтинги для короткострокових боргових зобов'язань
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Рейтинги для короткострокових боргових зобов'язань

Короткостроковими вважаються боргові зобов'язання з терміном погашен-ня 12 місяців і менше. Moody's присвоює рейтинги для зобов'язань тільки інвестиційного рівня (довгостроковий рейтинг від Ааа до Ваа). Тому рейтинго-ва система Moody's для короткострокових боргових зобов'язань відображає спроможність емітента повністю і в строк сплачувати свої борги.

Інші рейтинги агентства Moody's

Крім рейтингів для довгострокових боргових зобов'язань Moody's визна-час рейтинги для характеристики самих емітентів цінних паперів, банківсь-ких депозитів, фінансової стабільності банків, страхових компаній, спільних фондів, суверенних держав (визначаючи оцінку спроможності держави пунктуально відповідати по своїх боргових зобов'язаннях) та ін. При цьому для довгострокової оцінки перера-хованих фінансових інститутів і цінних паперів, що емітуються ними, вико-ристовується така ж рейтинтова шкала, як і для облігацій. Ми її вже достат-ньо докладно розглянули вище. Відзначимо лише, що вона пристосована для трактування інвестиційних ризиків будь-яких об'єктів, названих вище. Так, якщо ми розглядаємо банк, депозитарний рейтинг якого (спроможність банку регулярно й у строк сплачувати свої боргові зобов'язання) оцінений як А, то, скориставшись таблицею з пункту 5.1.1, ми зрозуміємо, що цей банк пропо-нує високу кредиту якість, основна сума боргу і відсотки забезпечені актива-ми банку. Проте у довгостроковій перспективі банк може бути чутливим до погіршення економічної ситуації тощо.
Слід зазначити одну особливість при визначенні агентством Moody's депо-зитарних рейтингів банків. При випуску у визначеній країні філією або дочі-рнім підприємством банку облігацій, борговий рейтинг щодо відділення буде нижче рейтингу самого банку І
не вище державного рейтингу даної країни. Наприклад, якби Національний Банк Чехії (Czech National Bank), рейтинг якого Baa I, випустив би боргові зобов'язання через своє дочірнє підприємство в Україні, державшій рейтинг якої складає В 2 (за станом на 14.07.2003 p.), то ці боргові облігації відділен-ня банку котирувалися б не вище рейтингу В 2.
Можна зустріти й інші символи у рейтинговой системі агентства «Moody's Investors Service». Так, наприклад, для оцінки фінансової усталено-сті банків Moody's використовує букви А, В, С, D і Е із модифікаторами «+» і«-» для рейтингових груп В, С й D, якість менеджменту відображається сим-волами MQ1, MQ2, MQ3, MQ4 і MQ5 (Management Quality) і т.д. Але ми не будемо тут докладно на цьому зупинятися, тому що вважаємо, що ця інфор-мація становить інтерес для вузького кола відповідних спеціалістів, а для них та бажаючих більш докладно вникнути у рєйтингову систему агентства «Moody's Investors Service». 

You have no rights to post comments