Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Державне регулювання і контроль за забезпеченням обліку акцій українських емітентів, на які випущені депозитарні розписки

Державне регулювання і контроль за забезпеченням обліку акцій українських емітентів, на які випущені депозитарні розписки
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Державне регулювання і контроль за забезпеченням обліку акцій українських емітентів, на які випущені депозитарні розписки

Державне регулювання і контроль за забезпеченням Національним депо-зитарієм України й іншими депозитарними установами України обліку акцій українських емітентів, на які випускаються депозитарні розписки, відповідно до вимог національного законодавства здійснюється Державного комісією з цінних паперів і фондового ринку згідно з Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
З метою організації моніторингу з продажу пакетів акцій відкритих акці-онерних товариств, створених у процесі приватизації, що належать державі у виді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках, Фонду дер-жавного майна України після укладання договору про продаж акцій відпові-дного товариства у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках необхідно забезпечити подання в ДКЦПФР такої інформації про від-повідне товариство:
- інформація про емітента, у відношенні якого прийняте рішення про продаж пакету акцій, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на між-народних фондових ринках;
- повне наіменування емітента;
- код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій;
- місцезнаходження у відповідності до свідоцтва про державну реєстрацію;
-  відомості про випуск акцій, на державний пакет акцій якого іноземною де-позитарною установою випускаються депозитарні розписки;
- дані свідоцтва про реєстрацію випуску (номер свідоцтва, дата
видачі, орган, що видав свідоцтво);
- номінальна вартість акцій;
- кількість випущених акцій даного випуску;
- розмір пакета акцій, що належить державі і піддягас продажу у виді депози-тарних розписок на міжнародних фондових ринках;
-інформація про агента по розміщенню акцій, з яким Фондом державною майна України укладений доювір про продаж акцій товариства у вигляді де-позитарних розписок па міжнародних фондових ринках;
-повна назва;
- місцезнаходження згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію;
-інформація про дозвіл на здійснення діяльності з випуску і обігу цінних па-перів (номер дозволу, дата видачі, орган, що видав дозвіл, термін дії дозволу) (для юридичних осіб - нерезидентів вказується інформація про ліцензію (до-звіл), яка видана за межами України).
З метою організації контролю за дотриманням вимог по здійсненню об-ліку акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватиза-ції, які належать державі і продаж яких здійснюється у виді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках, Національному депозитарію України у випадку здійснення обліку таких акцій на спеціальному депозита-рному рахунку іноземної депозитарної установи слід забезпечити подання у Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку такої інформації:
- інформація про іноземну депозитарну установу,   з якою Національним де-позитарієм України встановлені кореспондентські відносини щодо обліку ак-цій;
- інформація про  іноземну депозитарну установу,   з якою Національним де-позитарієм України встановлено кореспондентські відносини по обліку акцій, які належать державі і на які іноземною депозитарною установою випуска-ються депозитарні розписки:
- повне найменування;
- країна реєстрації установи;
- місцезнаходження у відповідності з реєстраційними документами;
-відомості про акції, які належать державі і враховуються в Національному депозитарії України на спеціальному депозитарному рахунку іноземної депо-зитарної установи і на які іноземною депозитарною установою випущені де-позитарні розписки;
- дані свідоцтва про реєстрацію випуску (номер свідоцтва, дата видачі, орган, що видав свідоцтво);
-  кількість акцій.
Інші державні органи мають право здійснювані контроль за здійсненням обліку акцій українських емітентів, па які випущені депозитарні розписки, лише в межах повноважень, наданих ним чинним законодавством.


 

You have no rights to post comments