Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Гарантовані проекти депозитарних розписок

Гарантовані проекти депозитарних розписок
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Гарантовані проекти депозитарних розписок

Існує кілька типів гарантованих АДР-проектів, що відрізняються за сту-пенем залучення до них емітента і розкриття ним інформації про себе.
Гарантовані проекти депозитарних розписок першого рівня. Даний тип проектів на сьогоднішній день є найбільш популярним серед українських емітентів. Це обумовлено, по-перше, тим що він є найдешевшим у порівнянні з іншими проектами, і по-друге, у процесі виконання такого проекту до емі-тента ставляться найменші вимоги щодо розкриття інформації про себе. Ба-гато емітентів починають саме з цих програм перед тим, як перейти до більш складного рівня.
Першим кроком компанії на шляху проведення проекту депозитарних розписок першого рівня є реєстрація проекту за Законом США 1933 року «Про цінні напери» за формою Ф-6, Також у Комісію з цінних паперів США подасться заява емітента з проханням звільнити його від реєстрації і звітності за Законом США 1934 року «Про цінні папери і біржі» відповідно до Прави-ла 12g 3-2 (b).
Депозитарій і емітент підписують депозитну угоду, як правило, після отримання такого звільнення і реєстрації проекту депозитарних розписок відповідно до Закону 1933 року за формою Ф-6. Після того, як ця форма буде зареєстрована Комісією, депозитарій отримує право випустити депозитарні розписки під депозит цінних паперів іноземного емітента, які були куплені на вторинному ринку.
Гарантовані (лістингові)депозитарнір розписки другого рівня. Де по-зитарні розписки цього типу включаються в лістинг на одній чи декількох американських фондових біржах чи систему позабіржової торгівлі NASDAQ.
Для реєстрації проекту за Законом 1933 року використовується форма
Ф-6. Частини таких даних повинна відповідати американським принципам фінансової звітності (GAAP) та Інструкції S-Х.
Гарантовані депозитарні розписки третього рівня. Іноземний емітент із метою збільшення капіталу компанії може здійснити:
а)  приватне розміщення депозитарних розписок за Правилом 144-А з пропо-зицією цінних паперів кваліфікованим інституційним покупцям  (кваліфіко-ваним інституційним покупцем вважається юридична особа, що володіє цін-ними паперами на суму 100 мільйонів доларів);
б)  публічне розміщення депозитарних розписок;
в)  міжнародне (глобальне) розміщення депозитарних розписок із приватною чи публічною пропозицією цінних паперів заново випущених у США.
Депозитарні розписки, що розміщаються опрелюднено, можуть бути в лі-стингу Нью-Йоркської фондової біржі, Американської фондової біржі та на інших фондових біржах США. Можливий їх обіг і у NASDAQ.
У програмах депозитарних розписок третього рівня, як і в інших гаранто-ваних проектах, депозитний договір укладається після їх реєстрації у Комісії.
Необхідність дослідження компанії. Українські емітенти повинні бути готові до того, що їхні закордонні партнери по проекту американських роз-писок будуть проводити дослідження їхнього статуту й інших документів, включаючи фінансові звіти і рішення по судових справах. Як правило, підго-товка і вивчення таких документів займають кілька місяців. Банк-депозитарій, фінансові консультанти й андерайтери проводять це досліджен-ня для того, щоб уникнути відповідальності згідно з американським законо-давством про цінні папери.
По всіх типах проектів депозитарних розписок емітенту необхідно прой-ти стандартні процедури, що забезпечують вірогідність даних про нього. До таких процедур відноситься:
- надання емітентом всебічної інформації про себе (включаючи фактори мо-жливого ризику, опис і аналіз структури управління, що вичерпує звіт про господарську діяльність, фінансову звітність по стандартах GAAP та ін.);
- проведення зустрічей з керівництвом компанії і незалежними аудиторами;
- перевірка документації компанії (включаючи ліцензії, патенти та ін.);
- одержання гарантії незалежного аудитора, що свідчить про те, що інформа-ція у проспекті емісії підготовлена вірно і немає підстав вважати її недійс-ною.
Як показує практика, чітке виконання цих вимог підвищує авторитет іноземних емітентів на закордонних фінансових ринках і значно знижує ри-зик виникнення відповідальності  інвесторів у випадку будь-яких порушень відповідно до американського законодавства.


 

You have no rights to post comments