Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Ключові показники при оцінці облігацій

Ключові показники при оцінці облігацій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ключові показники при оцінці облігацій

Існує ряд ключових показників, характерних для усіх видів облігацій, які необхідно старанно вивчити будь-якому інвестору перед тим, як вкладати свої кошти у конкретні бортові зобов'язання.

Це номінальна вартість облігацій, її ринкова ціна, купонна ставка і прибу-тковість, дата погашення, умови дострокового викупу і кредитна якість. У сукупності ці чинники дозволять інвестору оцінити реальну вартість конкре-тної облігації і вирішити, в якій мірі даний вид капіталовкладення відповідає його інвестиційним цілям.
Почнемо розгляд ключових показників із розгляду трьох базових парамет-рів:
- номінальної вартості;
- купонної ставки;
- дати погашення.
Номінальна вартість - це сума грошей, яку одержить інвестор, коли обліга-ція буде погашена. Це означає, що суб'єкт, який продав боргове зобов'язання, поверне початкову суму позики, що називається основною сумою позики. Як було визначено вище, номінальна вартість корпоративних облігацій звичайно складає $1000, у той час як номінал урядових зобов'язань може бути значно вищим.
Ставка купона, або номінальний прибуток, — це ті суми грошей, які утримувач облігацій буде регулярно одержувати. Ставка купона виражається у відсотках від номінальної вартості Так, якщо номінальна вартість облігації складає $1000, а ставка купона по ній дорівнює 10%, то власник цієї облігації буде одержувати $100 щорічно. У облігації також зазначено, коли виплачу-ється купонний прибуток, - щомісяця, щокварталу, один раз у півроку або один раз нарік.
Дата погашення - це день, коли емітент повинен повернути позикодав-цю основну суму боргу. Після того як позичальник виплатить основну суму боргу, він більше не зобов'язаний робити процентні виплати. Іноді компанія вирішує «відізвати» свої боргові зобов'язанні. Це означає, що вона повертає своїм позикодавцям їхні гроші до дати погашення облігації. На всіх корпора-тивних облігаціях зазначається, чи є можливість дострокового відкликання і як рано може відбутися це дострокове відкликання облігації федерального уряду не можуть бути відкликані, у той час як облігації урядів штатів або
місцевих органів влади можуть бути відкликані раніше офіційної дати пога-шення.
Прибутковість і ціна облігації. Прибутковість облігації розраховується діленням річного процентного прибутку на поточну ринкову ціну облігації. Так, якщо поточна ціна облігації складає $1000 і вона приносить $50 процен-тного прибутку на рік, то ії поточна прибутковість складатиме:
$50/$1000 х 100% = 5%.
Нові облігації випускаються з процентними ставками, рівень яких диктує поточна протезована економічна ситуація. Прибутковість, що інвестор очікує від облігацій, які вже в обіїу на відкритому ринку, повинна бути проведена відповідно до змін процентних ставок для зберігання конкурентоспроможно-сті і привабливості облігацій для інвесторів (мова йде про процентну ставку по довгостроковим кредитам). Оскільки виплата відсотка протягом усього кредиту обертання облігації здійснюється по фіксованій ставці, «приведення у відповідність» здійснюється шляхом зміни ринкової ціни облігації. Ціни на облігації коливаються відповідно до змін відсоткової ставки по довгостроко-вих кредитах, тому облігація може продаватися за ціною, що перевищує або становить нижче її номінальної вартості, у залежності від того, яка зараз про-
центна ставка. Якщо інвестор планує утримувати облігацію до дати її пога-шення, то його не буде цікавити зміни в часі ринкової ціни облігації, тому що йому гарантована виплата її номінала у день погашення цієї облігації. Проте, якщо інвестор планує продати облігацію до дати її погашення, то він буде змушений продати її за поточною розрахунковою ціною, що може значно відрізнятися від номінальної вартості паперу як у більший, так і менший бік.
Для наочності наведемо приклад. Припустимо, наприкінці 1980-х років Ви придбали облігації номіналом $1000 із ставкою купона 10% і датою пога-шення 31 грудня 2005 року компанії X. Ця облігація буде приносити Вам $100 щороку аж до 31 грудня 2005 року, коли Ви одержите основну суму в 1000 $. Тепер припустимо, що в 2003 році Ви усе ще утримуєте цю обліга-цію, у той час, як процентна ставка по довгострокових кредитах досягла 1,00%. Якби ця облігація випускалася сьогодні, вона б приносила не більш, як 20-30 $ на рік, а зовсім не $100. Відображенням факту падіння процентних ставок, у той час як ставка по облігації залишається постійною, буде те, що
фактично, Ви зможете продати Вашу облігацію за ціною, що значно переви-щує її номінал у $1000. Це пов'язано з тим, що в 2003 році інвестори будуть очікувати тільки 2-3% річної прибутковості і тому будуть готові заплатити премію за облігацію, що приносить 10% на рік. Таким чином, будь-які зміни рівня процентних ставок мають негайний передбачений вплив на ціни облі-гацій. Коли ринкові процентні ставки падають, ціни облігацій, що знаходять-ся в обігу, підвищуються таким чином, щоб прибутковість цих паперів при-ходила у відповідність до прибутковості нових випусків, що мають більш ни-зький річний відсоток прибутку. І навпаки, у випадку підвищення ринкових ставок відбувається зниження цін раніше випущених облігацій, через те що їхня прибутковість підвішується до рівня, що відповідає прибутковості нових облігацій із більш високими ставками відсотка. Це відбувається з однієї при-чини: за інших рівних умов Інвестор ніколи не придбає існуючі облігації в іншого інвестора, якщо можна купити облігації нових випусків із подібними
характеристиками, але рони забезпечать більш високий прибуток.
Прибутковість до погашення. Це один із найважливіших показників, який необхідно враховувати при ухваленні рішення про купівлю облігації, тому що він дає уявлення про реальну цінність паперів для інвестиційного портфеля.
При купівлі облігацій за номінальною вартістю її прибутконость до по-гашення дорівнює її поточній прибутковості й купонній процентній ставці, але якщо облігація придбавається з премією або дисконтом, її прибутковість до погашення буде менше або більше її поточної прибутковості.
При розрахунку прибутковості до погашення враховується сума всіх про-центних платежів, які отримує інвестор з моменту купівлі паперу до терміна погашення, а також можливий збиток або приріст капіталу, який інвестор отримає при погашенні облігації, якщо ціна її купівлі і номінальна вартість не збігаються.
Таким чином, прибутковість до погашення є показником інвестиційної принадності облігацій, але при цьому не можна забувати про один дуже істо-тний момент, про право емітента на дострокове погашення облігацій,
Дострокове погашення. Дострокове погашення, або відкликання
облігацій, означає, що емітент використовує своє право на їх вилучення з обі-гу раніше установленого терміна. Це право обумовлюється завжди ще в мо-мент випуску облігацій, тому при купівлі інвестору варто поцікавитися цим питанням. Можливість дострокового погашення сьогодні передбачена у бі-льшості випусків облігацій. Таке право дозволяє емітенту більш гнучко реа-гувати на зміни загального рівня процентних ставок на ринку. Наприклад, як-
що компанія випустила облігації з 8%-вим купоном у період високих відсот-кових ставок, а відсоткова ставка згодом знизились до рівня, при якому ті ж облігації могли б бути випущені з 5%-вим купоном, компанії вигідно реалі-зувати право дострокового погашення, відізвавши з обігу 8%-ві облігації і випустивши нові 5%-ві папери. Економія на щорічних відсотках може вимі-рюватися мільйонами доларів, тому в подібних випадках емітенти звичайно викуповують облігації, виплачуючи їхнім власникам додаткову премію понад
номінальної вартості. Розмір премії, як правило, складає суму річного відсот-ка. Таким чином, 8%-ва облігація номінальною вартістю $1000 може бути відкликана за $1080. Після отримання грошей за відкликані облігації інвесто-рам надається менш приваблива можливість реінвестувати у більш дорогі ін-струменти з більш низькою прибутковістю. Подібний ризик називається ри-зиком реінвестування. Інвестори, що бажають знизити цей ризик, можуть
отримувати безвідзивні облігації з фіксованою датою погашення, по яких не передбачена можливість дострокового вилучення з обігу. Прибутковість цьо-го виду паперів, як правило, буває нижчою, ніж у облігацій із правом відкли-кання, зате смігент не може змусити утримувачів облігацій погасити їх до установленого терміна незалежно від зміни в рівнях процентних ставок.
Тому, як ми вже відзначили вище, перед тим як купувати облігації, інвес-тор повинен з'ясувати, чи містять умови продажу можливість дострокового погашення і, якщо містять, переконатися в тому, що він буде отримувати прибуток, розрахований на першу можливу дату дострокового погашення.
Кредитна якість облігацій. Облігації можуть мати різну кредитну якість (від казначейських зобов'язань, повністю гарантованих Урядом США, до облігацій із рейтингом нижче інвестиційного рівня, що розглядаються як спекулятивні («сміттєві» облігації)).
Випускаючи облігації в обіг, емітент зобов'язаний надати докладну ін-формацію про свій фінансовий стан і платоспроможність. Ця інформація міс-титься у проспекті емісії, проте на її підставі важко зробити висновок про те, чи будуть компанії або державні емітенти спроможні виплачувати регулярні процентні платежі через 5, 10, 20 або 30 років після емісії. На допомогу при-ходять рейтингові агентства, що визначають кредитні рейтинги облігацій під
час емісії, їх «життєвого циклу». Рейтинг визначає можливість повернення позичальником основної суми позики і своєчасної виплати відсотків. Найви-щими рейтингами є «ААА» (Standard & Poor's) і «Ааа» (Moody's Investors Service). Облігації з рейтингом категорії «ВВВ» (S & Р) або Baа (Moody's) і вище - вважаються облігаціями інвестиційного рівня; облігації з рейтингом категорії «ВВ» (S & Р) або «Ва» (Moody's) і нижче - вважаються облігаціями нижче інвестиційного рівня або високоприбутковими облігаціями. Якщо з
тієї чи іншої причини агентство приймає рішення про перегляд рейтингу об-лігації, цей папір розміщується у спеціальному списку.


 

You have no rights to post comments