Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність та види облігацій

Сутність та види облігацій
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність та види облігацій

Аналізуючи інвестиційний процес, неможливо обминути поняття «облі-гації». У країнах із розвинутою економікою слово «інвестиції» сприймається майже як синонім слова «облігаціі». У США, наприклад, ринок облігацій за своїм масштабом у декілька разів перевищує ринок акцій. Приблизно 80% за-гального обсягу корпоративних фінансів за останні декілька років були отримані за допомогою облігацій.
Зниження процентних ставок і наявність негативних тенденцій на фінан-совому ринку США у 2000-2002 роках стали одними з основних чинників, що забезпечили високу привабливість ринку облігацій. За даними Bond Mar-ket Association, обсяг емісії нових облігацій тільки за один перший квартал 2001 року досяг 960,9 млрд доларів, значно перевищивши показник за анало-гічний період 2000 року, рівний 643, 2 млрд доларів. Загальна вартість борго-вих зобов'язань, що знаходяться в обігу у США на 31 березня 2001 p., склала 17,9 трильйонів доларів, що є свідченням того, що ринок облігацій є одним
із ключових частин американської економіки. Для порівняння скажемо що, наприклад, у 1998 році ця цифра складала 4,03 трильйона доларів, а в 1970 - усього 503 млрд доларів.
Незважаючи на різноманітність існуючих типів облігації, усим їм властива одна загальна якість - формально вони являють собою боргові зобов'язання, або, простіше кажучи, боргові розписки, у яких емітент облігацій зобов'язу-ється повернути запозичену суму в заздалегідь визначений термін. Крім того, за користування цими грошима емітент облігацій виплачує їхньому утриму-вачу винагороду за фіксовою процентною ставкою за час всього терміна
володіння облігаціями. Стосовно до облігацій загальна сума, що підлягає по-верненню, звичайно називається або «основною сумою позики», або «номі-нальною вартістю». Дату повернення позики також називають «датою пога-шення», ставку відсотка по облігації називають «купоном», а період, протя-гом якого облігація має ходіння, називають «терміном обігу».
Купуючи акції корпорації, інвестор стає частковим співвласником бізнесу цієї корпорації. Якщо корпорація процвітає, утримувач й звичайних акцій має дохід від зростання ринкових цін на ці акції, від можливого підвищення диві-дендних виплат, що, з одного боку, безумовно, добре. Але з іншого боку, ста-вши співвласником бізнесу, утримувач простих акцій бере на себе ризик, по-в'язаний із можливими невдачами у бізнесі даної компанії. При погіршенні
економічної ситуації акції компанії можуть знизитись в ціні, може бути при-пинена виплата дивідендів і, нарешті, компанія може просто збанкрутувати (як це було характерно для 2000 і 2002 років).
У цьому випадку утримувачі звичайних акцій не одержують ні копійки, поки не буде зроблений повний розрахунок із утримувачами облігацій, при-вілейованих акцій.
Коли інвестор купує облігації корпорації, він фактично кредитує цю кор-порацію коштами на визначений період часу за фіксованою процентною ста-вкою. Утримувач облігацій не бере участі у прибутку корпорації і може роз-раховувати тільки на повернення основної суми позики і щорічну сплату від-сотків за фіксованою ставкою. Якщо інвестор купив облігації компанії, акції якої сьогодні торгуються, скажімо, по $10 за штуку, а через рік ця компанія
стане процвітати і її акції будуть торгуватися, наприклад, пo $200 за акцію, то утримувачі простих акцій стануть у 20 разів багатішими, ніж рік тому
$ 200 : $10 = 20, а утримувач облігацій не одержить жодного цента від такого приросту! Але з іншого боку, у випадку невдачі в бізнесі компанії, облігація-ми якої володіє інвестор, з ним розрахуються в першу чергу.
Облігації відносяться до інвестиційних інструментів «із фіксованою при-бутковістю», тому що прибуток, який буде приносити облігація, фіксується в момент продажу облігації. Для зручності ринок облігацій ділиться на 4 осно-вних сегмента, кожиші із яких відповідає емітенту, що випустив боргові зо-бов'язання:
1.  Казначейство CШA.
2.  Урядові відомства.
3.  Муніципалітети.
4.  Корпорації.
У деяких підручниках можна зустріти ще п'ятий і шостий види - це відпо-відно фінансові інститути і зобов'язання іноземних урядів.


 

You have no rights to post comments