Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Етапи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності компаній

Етапи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності компаній
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Етапи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності компаній

1) експорт - найпоширеніша  форма діяльності.   Виникає у зв'язку з появою надлишку продукції; відновлюється регулярно, але без довгострокових зобо-в'язань. Відношеная між іноземними партнерами чисто комерційні;
2)  на контрактній стадії фірма схиляється до більш тривалих зв'язків, щоб стабілізувати збут. Довгостроковий контракт може бути укладений з імпор-тером на основі франшизи або ліцензії.
Франшиза (франчайзінг) — договірна маркетингова система збуту спожив-чих товарів і послуг. Вона передбачає довгострокові відношення, при яких одна фірма, називана франшизером, надає іншій фірмі право провадження визначеного бізнесу на обмеженній території при дотриманні встановлених правили під визначеною маркою. Покупець франшизи сплачує франшизеру деяку суму плюс відрахування від продажу, одержуючи замість цього право па використання комерційної марки плюс постійну підтримку і передачу
досвіду;
3)  на стадії участі, коли фірма переходить до прямого Інвестування і кон-тролює партнера, створюється торгова фірма за рубежем або спільне підпри-ємство (СП);
4)  через декілька років пайова участь може стати абсолютною: фірма во-лодіє 100% капіталу іноземної філії — це стадія прямого інвестування в ко-нтрольовану філію;
5)  іноземні філії переходять на автономний розвиток, спираючись на націо-нальний капітал, національні кадри, власні НДОКР. Це стадія автономної філії (дочірня компанія);
6)  останній етап, характерний для цього часу. Це стадія глобальної фірми (транснаціональна компанія).
Однією із сучасних форм інвестування, широко застосовуваною в практиці міжнародної діяльності, є лізинг.
Лізинг — це договір про оренду засобів виробництва, устаткування, інве-нтарю або нерухомого майна спеціального призначення, що були придбані з метою їх передачі в оренду підприємству.
Лізинг розглядається як засіб фінансування. Проте на відміну від інших засобів, що не забезпечують фінансування специфічних активів, лізинг до-зволяє фінансувати конкретне майно, рухоме або нерухоме, або придбання торгово-промислового підприємства як сукупності майнових і немайнових елементів.
Лізинг служить для того, щоб:
-гарантувати орендарю можливість використовувати майно на правах влас-ника протягом мінімального періоду за ціною, обумовленою заздалегідь у до-говорі про оренду;
- забезпечити лізинговій компанії отримання обумовленої у договорі оренд-ної плати протягом визначеного періоду, що названий «не підлягаючим ска-суванню»;
- дати можливість орендарю наприкінці цього періоду в разі потреби отрима-ти орендоване майно за достить низку залишкову вартість, подовжити термін дії договору про оренду на короткий період при більш низькій орендній платі або повернути лізинговій компанії її матеріальні цінності.
У договорі може бути передбачена стаття про моральний знос устаткуван-ня, що дає орендарю право вимагати заміни застарілого обладнання новим.
У міжнародній практиці існують такі типи лізингових контрактів.
1.  Класичний тип лізингу, описаний вище.
2.  Решта в оренду. При ній операції лізингова компанія купує у підприємст-ва устаткування або нерухоме майно і здає його ж підприємству в оренду на умовах орендного договору. Ця операція дозволяє підприємству, що орендує майно, зберегти право володіння ним і розміщувати при цьому готівкові ко-шти.
3.  Компенсаційний лізинг. Підприємство продає лізинговій компанії устат-кування, яке саме виготовляє, але при цьому лізингова компанія лишає за підприємством право користування цим устаткуванням.
4.  Лізинг на експортні поставки. Щоб задовольнити потреби компаній, які здійснюють експорт, були створені нові кредитні процедури: лізинг літаків, наприклад.
Зростаюча кількість лізингових операцій свідчить про те, що цей засіб фі-нансування вигідний підприємствам.
Гнучкість цього засобу фінансування. Можуть бути розроблені різнома-нітні форми лізиніового контракту, що відповідають потребам підприємства. Крім того, фінансування інвестицій здійснюється швидко.
Повне фінансування капіталовкладення. Лізинг дозволяє фінансувати інвестиції у повному обсязі на відміну від позик, що покривають тільки ви-значену частку від загального розміру витрат.
Лізинговий контракт є засобом фінансування, вартість якого достатньо висока, але лізинг дозволяє вирішувати проблеми фінансування.


 

You have no rights to post comments