Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Форми міжнародного реального інвестування

Форми міжнародного реального інвестування
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Форми міжнародного реального інвестування

Головними учасниками міжнародного інвестування на ринку реальних ін-вестицій є фірми, корпорації, міжнародні компанії (корпорації). Учасниками міжнародних проектів реального інвестування можуть виступати також дер-жави.
Міжнародна інвестиційна діяльність (корпорацій) — це діяльність, що по-в'язана з експортом й імпортом капіталів, технологій, послуг, здійсненням ра-зом з іншими державами проектів, створенням спільних підприємств, з інтег-раційними процесами у ранах сферах.
Основні цілі компанії-Інвестора:
-розширення виробництва, збільшення прибутку за рахунок захоплення но-вих ринків за кордоном;
- досягнення економії у масштабах виробництва;
- збільшення прибутку за рахунок використання порівняльних переваг інших країн;
-  збільшення валютних ресурсів фірми.
Основні цілі компанії, що отримує інвестиції:
-  модернізація і розширення виробничої бази фірми;
- досягнення економії шляхом заміни устаткування, сировини;
-  розширення виробництва, збільшення прибутку за рахунок захоплення но-вих внутрішніх ринків;
- розширення асортименту на національному споживчому ринку.
Цілі міжнародного інвестування на ринку реальних інвестицій:
1.  Обхід тарифних (митних) мит і ряду нетарифних протекціоністських ба-р'єрів.
2.  Використання різниці у вартості ресурсів у різних країнах, у т. ч. викорис-тання різниці у витратах виробництва.
3.  Підвищення конкурентоспроможності й більш активні, ніж у випадку зов-нішньої торгівлі, входження на ринки: використання ефекту входження на ринок не ззовні (торгівля), а зсередини.
4.  Вивіз капіталу в обхід не тільки митних бар'єрів, але й одержання він ра-шу в порівнянні з національними фірмами у сфері оподатковування, що за інших рівних умов підвищує конкурентоспроможність підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку з переказом отриманого прибутку в країну базування.
5.   Отримання допомоги у налагодженні випуску технічно складної продук-ції.
6. Разове отримання нових технологій у розрахунку на їхнє постійне поста-чання.
7.  Вирішення проблеми навчання національних кадрів.
8.  Отримання фінансової вигоди у порівнянні з імпортом товарів та інозем-них кредитів.
На стратегію фірми впливає зовнішньоекономічна політика держави.
У залежності від того, обмежує та, навпаки, стимулює держава ввіз (вивіз) товарів, інвестицій розрізнюють 4 основних види зовнішньоекономічної стратегії держави:
1)  стратегія ізоляції— стратегія виключення держави зі світових господар-чих зв'язків. Дана стратегія провадиться винятково з політичних та ідеологіч-них розумінь. Економічно ця стратегія не виправдана;
2)  стратегія протекціонізму — стратегія захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції. Звичайно захист внутрішнього ринку поєднується зі стимулюванням у тій чи Іншій мірі експортного виробництва своїх виробни-ків. Стратегія протекціонізму приймається державою під тиском національ-них підприємців у тому випадку, якщо національне виробництво неконку-рентоспроможне. Протекціонізм означає створення «тепличних» умов для місцевих підприємців, що мас різноманітні наслідки для економічної систе-
ми. Основним прийомом протекціонізму с збільшення мит на імпорт аналогі-чних товарів;
3)   стратегія вільної торгівлі (фритредерство) – стратегія зменшення до мінімуму обмежень у зовнішній торгівлі. Звичайно ця стратегія проводиться країнами, що займають лідируюче положення на ринку, котрим немає необ-хідності побоюватися підриву конкурентоспроможності своїх товарів;
4)  стратегія наповнення дефіцитного ринку — «протекціонізм навпаки». Ефективна тільки у випадку великого дефіцитного національного ринку, на якому знайдеться місце усім, у т.ч. й іноземним інвесторам.
Умови перетворення тієї чи іншої сіратегії можуть бути жорсткими (щодо всіх товарів і ринків) або м'якими (по відношенню до окремих видів товарів і ринків).


 

You have no rights to post comments