Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Зміст звіту про рух грошових коштів і загальні вимоги до розкриття його статей згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4 (П (с) БО №4)

Зміст звіту про рух грошових коштів і загальні вимоги до розкриття його статей згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4 (П (с) БО №4)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст звіту про рух грошових коштів і загальні вимоги до розкриття його статей згідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4 (П (с) БО №4)

Метою складання звіту про рух грошових коштів є подання користувачам фінансової звітності повної, правдивої і неупередженої інформації про зміни, які відбулися в грошових коштах підприємства і їх еквівалентах (далі - грошових коштах) за звітний період.
В звіт про рух грошових коштів приводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.
Підприємство розвернуто приводить суми надходжень і витрат, які виникають в результаті операційної, інвестиційної діяльності.
Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності визначається шляхом коректування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:
•    змін запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;
•    приведені в негрошових статтях;
•    приведені в статтях, пов'язаних з рухом грошових коштів в результаті інвестиційної і фінансової діяльності.
В статті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, приведений в звіті про фінансові результати.
В статті "Амортизація необхідних активів" відображаються амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нарахованих протягом звітного періоду.
В статті "Збільшення (зменшення) забезпечень" відображається зміна в складі забезпечень майбутніх витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною і фінансовою діяльністю.
В статті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць" відображаються збитки (прибуток) від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю.
В статті "Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності" відображається збиток (прибуток) від володіння і реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів інших довгострокових активів, інші прибутки і збитки від інвестиційної і фінансової діяльності.
В статті "Витрати на сплату відсотків" відображаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами і позиками, нарахованих протягом звітного періоду.
В статті "Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах" відображається різниця між сумарними грошовими надходжень і витрат.
В статті "Грошові засоби від операційної діяльності" відображається від операційної діяльності.
В статті "Сплачені відсотки" відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування кредитами і позиками.
В статті "Сплачені податки на прибуток" показується використання грошових коштів для уплати податків на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю.
В статті "Рух грошових коштів від надзвичайних подій" відображаються відповідно надходження або витрати коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності.
В статті "Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності" відображається результат руху грошових коштів від операційної діяльності з врахуванням руху грошових коштів від надзвичайних подій.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments